Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Bevaringsværdige bygninger Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger

Vi har registreret 2.600 bygninger og kortlagt 20 kulturmiljøer.

Læs mere om bygningsregistrering

Registrering af bygninger og kulturmiljøer giver os en bedre mulighed for at vurdere, hvilke kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der bør sættes fokus på.

Bygningsregistreringen sker efter Kulturstyrelsens SAVE-metode: Survey of Architectural Values in the Environment.
Skalaen går fra 1 til 9, hvor 1 er den højeste bevaringsværdi og 9 er den laveste.

2600 bygninger opført før år 1940 er blevet SAVE-registreret.
Heraf er det kun bygninger med SAVE-værdi 1-4 der er udpeget som bevaringsværdige i Kommuneplanen.

Derudover er der udpeget 20 kulturmiljøer uanset tidsperiode. 

Registreringer og udpegninger er foretaget i år 2014.

Bevaringsværdige bygninger
bygningsregistreringen  kan du søge på  adresse og se om der er registreret bevaringsværdig bygninger.

Vær opmærksom på, at bygninger med SAVE-værdi 1-9 vises. Men det er kun bygninger med de højeste SAVE-værdier 1-4, der er udpegede som bevaringsværdige i kommuneplanen.

Kulturmiljøer
Kulturmiljøerne fortæller om kongemagtens tilstedeværelse, brugen af kysten, landsbyernes forskelligartede udvikling, industrialiseringen og den moderne by- og forstadsudvikling mv. 

De enkelte kulturmiljøer samt deres beskrivelser og afgrænsninger kan ses på bygningsregistreringen

Herunder ses de 20 kulturmiljøer i Fredensborg Kommune: 

01-Slotsbyen.pdf

02-Asminderoed.pdf

03_Gl._humlebaek_havn.pdf

04-Krogerup. pdf 

05-Gl._Strandvej /_kystvej.pdf

06-Humlebaek_Stationsomraade.pdf

07-Studiebyen_Humlebæk.pdf

08-Sletten.pdf

09-Nivaagaard_og_teglvaerkerne.pdf

10-Bebyggelse ved Nivaa_stationsbebyggelse.pdf

12-Broensholmsdal_og_Egedal.pdf

13-Jelleroed_parkvej.pdf

14- Et_udsnit_af_Kokkedal.pdf

15-Groenholt.pdf

16-Langstrup.pdf

17_Gunderoed.pdf

18-Karlebo_inkl ejerlav.pdf

19-Kongevejen.pdf

20-Parforcevejene.pdf

Hvis din bygning er blevet vurderet til at have en SAVE-værdi mellem 1 og 4, er bygningen optaget på listen over bevaringsværdige bygninger i Fredensborg Kommunes kommuneplan 2021.

Når en bygning har status som bevaringsværdig, er det kun bygningens ydre som fx facade, vinduer, døre, tag, kviste og skorstene, der er omfattet af retningslinjerne for bevaringsværdige bygninger. Retningslinjerne findes i Kommuneplan 2021, kap. 6.1.

Bygninger udpeget som bevaringsværdige (SAVE-værdi 1-4) må ikke nedrives eller ombygges med mindre væsentlige interesser kan begrunde det. Gennem dialog med en byggesagsbehandler ydes rådgivning der kan bidrage til, at udvendige ændringer fx udskiftning af tag, vinduer og døre, samt tilbygninger, kan ske i overensstemmelse med bygningens bærende værdier, oprindelige arkitektur og materialevalg. 

Når en bygning er optaget på kommuneplanens liste over bevaringsværdige bygninger, gælder særlige procedure-regler ved eventuelle ansøgninger om nedrivning.

I Lov om Bygningsfredning og Bevaring af Bygninger og Bymiljøer er fastlagt en procedure som skal følges, hvis kommunen modtager ansøgning om nedrivning af en bevaringsværdig bygning. Proceduren indebærer bl.a. en offentlig høring, hvorefter Fredensborg Kommune skal tage stilling til, om en ejers ønske om nedrivning kan imødekommes, eller om der skal udarbejdes en lokalplan, som indeholder et forbud mod nedrivning.

Bevaringsværdige bygninger skal i forbindelse med byggesagsbehandling og ny lokalplanlægning, vurderes med fokus på bevaring og restaurering af bygningen med øje for forøgelsen af bevaringsværdien. 

Det er altid en god ide at tjekke om bygningen er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, da der her kan være indskrevet særlige forhold og bygningsregulerende bestemmelser som skal overholdes. 

Det er ikke alle bygninger der er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Du kan søge på lokalplaner og byplanvedtægter her

Projektet er blevet til i et samarbejde primært mellem kommunen og  COWI og NIRAS.

Vi har i perioden haft tre arkitekter til at foretage selve registreringsarbejdet. Der har været projekt- og følgegruppe med repræsentanter fra byrådet, Karlebo Lokalhistoriske Forening, Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening, Bevaringsforeningen Fredensborg, Museum Nordsjælland, Fredensborg Arkiverne og Danmarks Naturfredningsforening.

Hjemmesideløsningen med visning af SAVE-registreringer er udarbejdet af COWI.

Registreringen af bygningerne er foregået fra april til september i 2015.

Det drejer sig om registrering af bygninger opført før 1940 i det tidligere Karlebo Kommune, og en genregistrering i det tidligere Fredensborg-Humlebæk kommune af bygninger med SAVE-værdier fra 1 til og med 6.

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback