Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Klima og energi Kyst- og strandbeskyttelse

Kyst- og strandbeskyttelse

Nogle steder langs kysten er det nødvendigt at sikre og beskytte kysten mod havet.

Nogle steder langs kysten er det nødvendigt at sikre og beskytte kysten mod havet.

Alle former for kystbeskyttelse og kystsikring kræver en tilladelse fra Fredensborg Kommune.

Lov om kystbeskyttelse, se www.retsinformation.dk , giver mulighed for, at ejendomme langs kysten kan søge om tilladelse til at lave kystsikring mod erosion fra bølger og højvande. Loven giver desuden mulighed for at, at ejendommen kan sikres mod oversvømmelse ved anlæg af diger eller lignende.

Se to igangværende kystbeskyttelsesprojekter

Kystsikring ved Strandvejen

Kystsikring Gl. Strandvej


Strandbeskyttelseslinjen

Her finder du ansøgningsskemaer og vejledning til at ansøge om tilladelse til kystbeskyttelse.

Læs om miljøvurdering (VVM) og find anmeldelsesskemaet her

Nordsjællands Park og Vej vedligeholdt i 2017 en række høfder og skræntsikringer langs de kommunalt ejede kystarealer på øresundskysten.

 I 2019 forventer kommunen at anlægge ny kystbeskyttelse, der skal sikre strækninger på Gl. Strandvej og Strandvejen mod erosion i forbindelse med storm og som følge af stigende vandstand.

 • Den 30. november 2020 træffer byrådet afgørelse om ”Tilladelse til kystbeskyttelse i kommunalt fællesprojekt med bidragspligt i form af erosionssikring og sandfodring af strækning på Gl Strandvej mellem Nivå Havn og Sletten Havn
   
 • I november 2019 ophæver Miljø- og Fødevareklagenævnet kommunens afgørelse om ny bidragsfordeling og hjemviser sagen til fornyet behandling Afgørelsen kan ses her
   
 • I april 2019 bliver kommunens afgørelse påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet
 • I februar 2019 træffer byrådet på ny beslutning om fremme af kystbeskyttelsesprojekt ved Gl Strandvej og ny bidragsfordeling
  Se 
  1. notat om bidragsfordeling
  2. 2019-02-25 Byrådsbeslutning
   

 • I august 2018 besluttede Udvalget for Plan, Klima og Miljø at sende forslag om ny bidragsfordeling for kystbeskyttelsesprojekt ved Gl Strandvej 165-268B i høring. 

  Se Forslag til bidragsfordeling for kystbeskyttelse ved Gl Strandvej under Rapporter

 • I juni 2017 stadfæstede Miljø- og Fødevareklagenævnet, Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets beslutning om projektets udformning og myndighed, men ophævede udvalgets beslutning om bidragsfordeling og hjemsendte den til fornyet behandling. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal den 15. august 2017 tage stilling til det videre forløb i projektet. Læs afgørelsen fra Miljø og Fødevareklagenævnet.pdf

 • I november 2014 besluttede Plan-, Miljø- og Klimaudvalget at fremme sagen om et samlet kystbeskyttelsesprojekt på strækningen.
  Denne beslutning blev af flere kystgrundejere påklaget til Miljøministeriet. Sagen ligger pt. til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet

 • I januar 2012 besluttede det daværende Miljø- og Teknikudvalget, at behovet for kystbeskyttelse mellem Nivå Havn og Sletten Havn skulle undersøges. Baggrunden var, at stormen i november 2011 havde været hård ved kyststrækningen. Siden har stormen i december 2013 kun gjort projektet mere aktuelt.

Høring af ansøgning om tilladelse efter kystbeskyttelsesloven og screening efter kysthabitatbekendtgørelsen sendes i 4 ugers høring hos Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet. Høringsfrist den 13. juli 2020

Ansøgning

Hvis en eller flere grundejere kan nå til enighed om placering og finansiering af en kystbeskyttelsesforanstaltning, kan de sende en "enkeltansøgning". Der skal indhentes samtykkeerklæringer fra samtlige grundejere, der bliver berørt af kystbeskyttelsen.

Hvis ikke der kan opnås enighed, kan grundejere anmode kommunen om at igangsætte et "kommunalt fællesprojekt", også kaldet en "kapitel 1a ansøgning", efter den paragraf i kystbeskyttelsesloven der giver mulighed for denne type af projekter.

Du skal ansøge om tilladelse til at lave kystbeskyttelse ved at benytte ansøgningsskemaet.
Hvis ansøger ikke selv ejer matriklen, hvor der ansøges om tilladelse til kystbeskyttelse, skal der også udfyldes en samtykkeerklæring. Du kan læse mere i vejledningen  til ansøgningsskemaet.
Ansøgningen vil blive vurderet efter Lov om kystbeskyttelse samt Vejledning om kystbeskyttelsesmetoder.
Ansøgningen vil blive sendt i høring hos øvrige relevante myndigheder og evt. naboer. Lovgivningen kan ses på www.retsinfo.dk 

Tilladelse skal tinglyses på ejendommen. Anlægsarbejde skal anmeldes til Fredensborg Kommune på klimatilpasning@fredensborg.dk  mindst 14 dage før det påbegyndes.

Vejledning til ansøgningsskema.pdf

Ansøgning kystbeskyttelse.pdf

Samtykkeerklæring.pdf

Læs om miljøvurdering VVM og find ansøgningsskema

Drift og vedligehold

Almindelig vedligehold og drift kan udføres uden særskilt tilladelse, når der ikke ændres på de dimensioner eller materialer, som anlægget er tilladt med.
Har anlægget ingen tilladelse, eller er anlægget fra før 1988, skal der søges om tilladelse til kystsikringsarbejdet.


Strandbeskyttelseslinjen

Strandbeskyttelseslinjen er en beskyttelseslinje, og der må ikke foretages ændringer af tilstanden af strandbredder eller andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Dvs. at du indenfor denne linje ikke må etablere nogen former for bygninger eller lignende uden at have fået en dispensation, jf. Naturbeskyttelseslovens § 15.

Strandbeskyttelseslinjen administreres af Kystdirektoratet.

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback