Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Byggeri - landbrug

Byggeri - landbrug

Hvis du ønsker at bygge i landzonen er der en række forhold, du skal undersøge, inden du går i gang.

Forskellige typer byggeri forudsætter forskellige tilladelser fra kommunen – og i nogle tilfælde også tilladelser fra andre myndigheder.

Læs mere om byggeri - landbrug

Inden byggeriet planlægges kan det være en god ide at tage en snak med os først. 

I en del byggesager er det vigtigt at få afklaret om byggeriet forudsætter landzonetilladelse eller ej, ligesom vi i fælleskab kan afklare, hvilke tiilladelser der skal gives. 

I den indledende behandling af din byggesager undersøger vi hvilke tilladelser der kræves, og hvilke andre myndigheder der skal inddrages. . 

Det skal normalt først afklares, om bygningen forudsætter landzonetilladelse (planlovens § 35), eller om der er tale om en af undtagelserne som betyder at du ikke behøver en landzonetilladelse, men kun fx byggetilladelse og eventuelle miljøtilladelser. 

Undtagelserne står i planlovens §§ 36 og 37. 

Byggeprocessen kan derfor opdeles i 2 faser: 

Fase 1 afklaring om landzonetilladelse eller ej 
Denne første fase kan nogle gange kræve dokumentation, besigtigelse, mv. 

Du kan se mere om dette i tjeklisten. Der går normalt 4-8 uger til denne proces, forudsat kommunen har modtaget alle relevante dokumenter. 

Hvis bygningen forudsætter landzonetilladelse, jf. planlovens § 35 gælder følgende: 
Naboerne skal have mulighed for at udtale sig om sagen inden kommunen træffer en afgørelse. Det tager normalt en måned. 

Hvis spørgsmålet om landzonetilladelse har principielle elementer skal Plan- og Klimaudvalg træffe beslutning i sagen. Udvalget holder møde 1 gang om måneden, og sager skal forberedes i god tid. Det tager normalt 8 uger. 

Når afgørelse om landzonetilladelse er truffet skal det offentliggøres med en klagefrist i 4 uger. Du kan normalt ikke få byggetilladelse eller andre tilladelser før klagefristen er udløbet. Hvis afgørelsen bliver påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet må andre tilladelser normalt vente til klagesagen er afgjort. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser og praksis har stor betydning for kommunens sagsbehandling, se linkboksen. 

Fase 2 afgørelse i den konkrete byggesag, miløgodkendelse eller lignende
Når spørgsmålet om landzonetilladelse er afklaret, kan kommunen træffe afgørelse om andre tilladelser, fx byggetilladelse og miljøgodkendelse. 

Der går normalt 4 uger til denne proces. Mange gange er der behov for yderligere og mere konkret eller teknisk materiale for at kommunen kan meddele andre tilladelser. 

Spørgsmålet om relevant ansøgningsmateriale kan drøftes på ethvert tidspunkt i forløbet, men det er bedst for dig og os, hvis vi så hurtigt som muligt har alle relevante dokumenter i din byggesag. 

Kommunen har udarbejdet en forskrift for midlertidige nedrivnings- bygge- og anlægsaktiviteter. Forskriften har til formål at begrænse gener i form af støv, støj og vibrationer i forbindelse med nedrivnings-, bygge- og anlægsarbejder. 

Forskriften indeholder vilkår for blandt andet arbejdstider, støj- og støvbegrænsende foranstaltninger. Det betyder, at midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsarbejde, der udføres på hverdage mandag til fredag kl. 7-18 og lørdage kl. 7-14 ikke længere skal anmeldes til kommunen.
 
Dispensation
Hvis arbejdet medføre væsentlige sikkerhedsmæssige eller trafikmæssige gener, kan der søges om dispensation til arbejde uden for normal arbejdstid.
Ansøgning om dispensation skal fremsendes til Team Miljø i god tid og senest 14 dage før arbejdet påbegyndes.

Dette fritager ikke fra at søge tilladelse i henhold til anden lovgivning.

Hvis du har spørgsmål, er du er velkommen til at kontakte Team Miljø. 

Center for By og Land
Egevangen 3 B, 2980, Kokkedal
Tlf. 72 56 59 07
miljoe@fredensborg.dk

Nye bygninger til landbrugsdrift er reguleret af planloven, byggeloven samt natur- og miljølovgivning. 

Nye bygninger forudsætter altid byggetilladelse, og i nogle tilfælde også tilladelse efter anden lovgivning. 

Ved opførelse af nye bygninger til landbrugsdrift er det vigtigt at få belyst om bygningen er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom. 

Hvis der ikke er tale om egentlig landbrugsdrift forudsætter bygningen en landzonetilladelse. 

Du skal undersøge, hvilke regler der gælder for ejendommen. 

Du skal være opmærksom på følgende forhold:

- Spørgsmålet om landzonetilladelse 
- Spørgsmål om miljøtilladelser 
- Regler om husdyr og dyrehold 
- Hensyn til natur og landskab mv. 
- Eventuel lokalplan 
- Eventuelt tinglyste deklarationer, mv. 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os, før du indsender ansøgningen. Normalt får du svar på dine spørgsmål inden for 2 uger. 

Ændret anvendelse af eksisterende bygninger er reguleret af byggeloven, og i nogle tilfælde også af planloven samt natur- og miljølovgivningen. 

Ændret anvendelse af eksisterende bygninger forudsætter altid byggetilladelse, og i nogle tilfælde også tilladelse efter anden lovgivning. 

Eksisterende bygninger som har været anvendt til landbrugsdrift kan i en nogle tilfælde benyttes til andre formål (håndværks- og industrivirksomhed, lager- og kontorformål, mindre butikker og en bolig). 

Den ændrede anvendelse forudsætter altid en byggetilladelse fra kommunen. 
Se nærmere i planlovens § 37.

Eksisterende bygninger som ikke har været anvendt til landbrugsdrift, men fx til erhvervsformål, beboelse, udhus, eller andet, kan kun i særlige tilfælde få tilladelse til andet formål end landbrugsformål. Se nærmere i planlovens § 35. Den ændrede anvendelse forudsætter normalt en landzonetilladelse samt en byggetilladelse fra kommunen. 

Fremgangsmåde
Du skal undersøge hvilke regler som gælder for ejendommen.
 
Du skal være opmærksom på blandt andet 

- Spørgsmålet om landzonetilladelse 
- Spørgsmål om (miljøtilladelser) 
- (Husdyr-regler) 
- Hensyn til natur og landskab mv. 
- Eventuel lokalplan 
- Eventuelt tinglyste deklarationer, mv. 

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte kommunen før du indsender ansøgningen. Normalt får du svar på dine spørgsmål indenfor 2 uger

Opførelse af nye boliger, tilbygninger og nedrivning af beboelsesbygninger er reguleret af byggeloven, og i mange tilfælde også af planloven. 

Nogle gange er det også reguleret af anden lovgivning. 

Opførelse af nye boliger, tilbygninger og nedrivning af beboelsesbygninger forudsætter altid tilladelse fra kommunen.

Nye boliger i landområdet
Som udgangspunkt er det ikke muligt at opføre nye boliger på ubebyggede arealer i landområdet. Der er nogle få undtagelser i landsbyer, hvor der kan være et ”hul” i en række af boliger, og i områder med en lokalplan som har udpeget nogle konkrete byggemuligheder. 

Det er ofte muligt at få tilladelse til at nedrive et eksisterende beboelseshus og opføre et nyt hus. Som udgangspunkt forudsætter et nyt hus altid landzonetilladelse, jf. planlovens § 35, men hvis der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom kan du ofte nøjes med en byggetilladelse. 

Kommunen giver normalt ikke landzonetilladelse til facader i træ, og nye huse skal opføres som smalle længehuse i 1 etage med udnyttet tagetage. Se mere i Kommuneplan 2009, retningslinjerne 5.1.4 - 5.1.9. 

Tilbygninger til eksisterende boliger 
Tilbygninger forudsætter altid en byggetilladelse. Hvis husets samlede bruttoetageareal efter tilbygningen bliver mere end 250 m2 forudsætter tilbygningen også en landzonetilladelse. Se mere i planlovens § 36, stk. 1, nr. 9.

Tilbygninger skal ifølge kommuneplanen underordne sig de eksisterende bygninger. 

Ændret anvendelse af beboelseshuse
Mindre ændringer af eksisterende stuehuse som ikke medfører ændret anvendelse, fx sammenlægning af værelser, kan udføres uden tilladelse fra kommunen. Ændret anvendelse, fx et loftsrum, et udhusrum eller en udlænge som fremover ønskes benyttet til beboelse (hobbyrum, gildestue, mv. betragtes i denne sammenhæng som beboelsesrum), forudsætter altid byggetilladelse, og nogle gange også andre tilladelser. 

Sommerhuse
Fredensborg Kommune har ingen sommerhusområder. Der er dog en række bygninger i landområdet (og byområderne) som fra gammelt har status som sommerhuse. Som udgangspunkt er det ikke muligt at ændre et sommerhus til en helårsbolig, med mindre bygningen tidligere har været anvendt som helårsbolig og forholdene i øvrigt taler for en landzonetilladelse. Der er restriktiv praksis på området 

Som udgangspunkt er det ikke muligt at opføre nye sommerhuse i landområdet i Fredensborg Kommune. Det er dog ofte muligt at få tilladelse til at nedrive et eksisterende sommerhus og bygge et nyt sommerhus. Det forudsætter altid en landzonetilladelse og en byggetilladelse. 

Bopælspligt
I Fredensborg Kommune er der ikke bopælspligt. Det betyder, at du ikke har pligt til at bo i din bolig. På store landejendomme er der dog i landbrugslovgivningen krav om, at boligen skal være beboet. 

Fremgangsmåde 
Du skal undersøge hvilke regler som gælder for ejendommen.
 
Du skal være opmærksom på blandt andet 

- Spørgsmålet om landzonetilladelse 
- Hensyn til natur og landskab mv. 
- Eventuel lokalplan 
- Eventuelt tinglyste deklarationer, mv. 

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte kommunen før du indsender ansøgningen. Normalt får du svar på dine spørgsmål indenfor 2 uger. 

Opførelse af nye boliger, tilbygninger og nedrivning af beboelsesbygninger er reguleret af byggeloven, og i mange tilfælde også af planloven. 

Nogle gange er det også reguleret af anden lovgivning. 

Opførelse af nye boliger, tilbygninger og nedrivning af beboelsesbygninger forudsætter altid tilladelse fra kommunen.

Nye boliger i landområdet
Som udgangspunkt er det ikke muligt at opføre nye boliger på ubebyggede arealer i landområdet. Der er nogle få undtagelser i landsbyer, hvor der kan være et ”hul” i en række af boliger, og i områder med en lokalplan som har udpeget nogle konkrete byggemuligheder. 

Det er ofte muligt at få tilladelse til at nedrive et eksisterende beboelseshus og opføre et nyt hus. Som udgangspunkt forudsætter et nyt hus altid landzonetilladelse, jf. planlovens § 35, men hvis der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom kan du ofte nøjes med en byggetilladelse. 

Kommunen giver normalt ikke landzonetilladelse til facader i træ, og nye huse skal opføres som smalle længehuse i 1 etage med udnyttet tagetage. Se mere i Kommuneplan 2009, retningslinjerne 5.1.4 - 5.1.9. 

Tilbygninger til eksisterende boliger 
Tilbygninger forudsætter altid en byggetilladelse. Hvis husets samlede bruttoetageareal efter tilbygningen bliver mere end 250 m2 forudsætter tilbygningen også en landzonetilladelse. Se mere i planlovens § 36, stk. 1, nr. 9.

Tilbygninger skal ifølge kommuneplanen underordne sig de eksisterende bygninger. 

Ændret anvendelse af beboelseshuse
Mindre ændringer af eksisterende stuehuse som ikke medfører ændret anvendelse, fx sammenlægning af værelser, kan udføres uden tilladelse fra kommunen. Ændret anvendelse, fx et loftsrum, et udhusrum eller en udlænge som fremover ønskes benyttet til beboelse (hobbyrum, gildestue, mv. betragtes i denne sammenhæng som beboelsesrum), forudsætter altid byggetilladelse, og nogle gange også andre tilladelser. 

Sommerhuse
Fredensborg Kommune har ingen sommerhusområder. Der er dog en række bygninger i landområdet (og byområderne) som fra gammelt har status som sommerhuse. Som udgangspunkt er det ikke muligt at ændre et sommerhus til en helårsbolig, med mindre bygningen tidligere har været anvendt som helårsbolig og forholdene i øvrigt taler for en landzonetilladelse. Der er restriktiv praksis på området 

Som udgangspunkt er det ikke muligt at opføre nye sommerhuse i landområdet i Fredensborg Kommune. Det er dog ofte muligt at få tilladelse til at nedrive et eksisterende sommerhus og bygge et nyt sommerhus. Det forudsætter altid en landzonetilladelse og en byggetilladelse. 

Bopælspligt
I Fredensborg Kommune er der ikke bopælspligt. Det betyder, at du ikke har pligt til at bo i din bolig. På store landejendomme er der dog i landbrugslovgivningen krav om, at boligen skal være beboet. 

Du skal undersøge hvilke regler som gælder for ejendommen.
 Du skal være opmærksom på blandt andet 

- Spørgsmålet om landzonetilladelse 
- Hensyn til natur og landskab mv. 
- Eventuel lokalplan 
- Eventuelt tinglyste deklarationer, mv. 

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte kommunen før du indsender ansøgningen. Normalt får du svar på dine spørgsmål indenfor 2 uger. 

Hvis du har ønske om nybyggeri eller nye anlæg som ikke er beskrevet her på siden, er du velkommen til at kontakte kommunen for en dialog om sagen. 

Byggesager
Rådhuset, Egevangen 3B
2980 Kokkedal
Telefon: 72 56 50 00
E-mail: byggesager@fredensborg.dk


Åbningstider
Mandag kl. 8.30-17.30
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.30-13.00
Fredag lukket for personlig henvendelse.
Dog er telefonerne åbne fra kl. 8.30-12.00

 

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback