Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Høringer og afgørelser Detaljer

Afgørelser

Endelig vedtagelse af lokalplan F126 for et område til tekniske anlæg ved Højvangen i Fredensborg og Kommuneplantillæg 4 til Kommuneplan 2021

Kommune- og lokalplan Tilbage

Tilbage

I henhold til planlovens § 27 har Byrådet ved mødet d. 30. november, 2023 besluttet at vedtage Lokalplan F126 for et område til tekniske anlæg ved Højvangen i Fredensborg og Kommuneplantillæg 4. 

Lokalplanens formål
Planforslagene har til formål at muliggøre den fortsatte anvendelse som rens-ningsanlæg og materialeplads, samt etablering af energiproducerende anlæg, herunder en ny varmecentral, der skal levere grøn fjernvarme til Fredensborg. 

Klagevejledning
Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan, jf. planlovens § 58 stk. 1, klage over formelle mangler i afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplanen – de såkaldte retlige spørgsmål. Klageberettigede er myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Planklagenævnet bliver sekretariatsbetjent af Nævnenes Hus. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk , www.virk.dk  eller naevneneshus.dk. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Det er Planklagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage. 

Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan, jf. planlovens  § 62. 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback