Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Vild kommune Græstedgård naturområde

Græstedgård naturområde

Visionen er at skabe et lysåbent græsland med en mosaik af lav og høj urte- og græsvegetation, store solitære egetræer, græssende køer, vådområder, udsigt over ådalen og en rig og mangfoldig natur. Det nye naturområde skal skabe rum til blomster og insekter, bier, fugle og frøer.

Samtidig er det vigtigt at sikre offentlighedens adgang til arealerne, så alle der ønsker at gå en tur eller nyde udsigten og dyre- og plantelivet fortsat har mulighed for det.

Vi har to mål med plejeplanen

  1. Vi vil udvikle et 12 ha varieret naturområde på Græstedgårds tidligere dyrkede marker. Det nye naturområde skal øge biodiversiteten ved at skabe flere og bedre vokse- og levesteder til blomster, insekter, bier, fugle og frøer.
  2. Vi vil afprøve forskellige former for naturpleje for at se hvad der virker bedst og skaber mest biodiversitet. På nogle arealer græsser køer, andre steder tager vi høslæt, vi brænder arealer af og vi udsår frøblandinger med vilde blomster. Vi graver dræn op og ødelægger drænbrønde for at genskabe en mere naturlig vandstand. Vi laver også nye trampestier, så man kan opleve området fra nye steder og gå tur uden at møde en løs ko.

Plejeplanen gælder i 5 år.

Plejeplan_Graestedgaard.pdf


Herefter vil vi vurdere naturplejen og se om der er behov for nye tiltag.

Udvikling af et varieret naturområde tager tid. Markerne rundt om Græstedgård har været dyrket i mange år. Indholdet af næringsstoffer i jordbunden er derfor højt og vegetationen er tæt og består de fleste steder af udsåede, næringskrævende græsser. Det vil tage mange år at udpine jorden og skabe bedre forhold og plads til flere planter, insekter, fugle, frøer mm.

For at kunne følge naturens udvikling i området har vi fået undersøgt jordbunden for næringsstoffer og har registreret planter mm. i området. Vi vil løbende følge op med nye undersøgelser.

Jordproever.pdf

Natur_Graestedgaard.pdf

Det har vi gjort 2020 og 2021


Kommunens driftsselskab Nordsjællands Park og Vej står for de praktiske projekter og meget af driften af området.

Vi har sat nye hegn 
Vi har udvidet den gamle hegning og hegnet et nyt areal. Udvidelse sker for at køerne kan græsse arealerne tæt på ådalen mere af. Her er jordbunden mere sandholdig og overdrevsplanterne fra ådalens hegning får mulighed for at sprede sig i den nye hegning.

I 2021 havde vi 12-15 køer på græs sommeren over.

I den nye hegning slår vi hø i forsommeren og herefter åbner vi leddet, så køerne også kan græsse her. Det gør vi for at udpine jordbunden for næringsstoffer. Det skulle gerne give mere plads til flere konkurrencesvage blomsterplanter og insekter på arealet.

Vi har brændt arealer af
Vi har i april måned afbrændt to arealer. Afbrænding er en god måde at foretage naturpleje på, som giver større biodiversitet med både flere blomster og insekter. Afbrænding af det tørre, høje græs fjerner næringsstoffer og skaber lys og plads til både flere blomster og insekter. Det er en effektiv og anerkendt metode til naturpleje, som blandt andet bruges i stor stil i Sverige og i andre danske kommuner.

Vi har plantet nye egetræer
Ved cykelstien og i den nye indhegning har vi plantet to grupper egetræer. Planen er at de skal vokse op og sørge for skygge og læ for køerne. Vi kalder dem ”Græstedgård Egene” og håber de bliver en signatur for området.

Egetræet er levested for et meget stort antal svampe, insekter og andre dyr. I læhegnet ind mod Karsemosegård er sommerfuglen Blåhale fundet. Den lille fine sommerfugl er knyttet til de ældre egetræers kroner. 

Vi har lavet et pløjespor
Vi vil undersøge, hvordan vegetationen udvikler sig på den blotlagte jord, hvor frø fra området kan spire. Det kaldes ”fri succession”.  

Vi har genskabt mere naturlig vandstand
Vest fra Græstedgård var der i mange år en vandfyldt lavning som i kolde vintre blev brugt som skøjtesø af de lokale borgere.  Vi har været ude med gravemaskinen for at finde de gamle markdræn. Nogle af markdrænene og drænbrøndene er gravet op og fyldt med jord. Det skal genskabe en mere naturlig vandstand og med lidt held får vi skøjtesøen tilbage. De næste par år vil vise om vandet kommer tilbage.

Vi har pløjet, harvet og sået
Vi har pløjet og harvet et areal syd for Græstedgård i 2020 og 2021. Det har vi gjort for at slippe af med de mange træer og buske på arealet og for at komme de store bestande af den invasive græs bjerg-rørhvene til livs.

I efteråret 2021 blev der udsået en frøblanding af blomstrende urter, som er tilpasset områdets jordbund og som er gode nektar- og værtsplanter for sommerfugle. Frøblandingen består af almindelig kællingetand, rødkløver, kornblomst, korn-valmue, hvid okseøje, dagpragtstjerne, vild gulerod, almindelig syre, almindelig røllike, almindelig blåhat, merian, almindelig knopurt og liden skjaller.

Liden skjaller er især interessant, fordi den er en halvsnylter. Det betyder, at den selv kan lave fotosyntese, men samtidig suger den vand og mineraler fra græsser omkring den. Den begrænser græssernes vækst og er med til at give plads til andre blomstrende urter.

 

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback