Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Vand og natur Etablering af badebroer

Etablering af badebroer

Bade- og bådebroer i Øresund reguleres efter kystbeskyttelsesloven og bekendtgørelsen om bade- og bådebroer - BEK nr. 232 af 12/03/2007

Bade- og bådebroer må ikke anbringes på søterritoriet uden tilladelse jf. lov om kystbeskyttelse § 16 a, stk. 1, nr. 2. Bade- og bådebroer i søer er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Kommunen skal derfor give tilladelse til etablering af broer i beskyttet naturtyper.

Fredensborg Kommune behandler ansøgninger om bade- og bådebroer ved Øresund, når der søges om en træbro og der er vandgennemstrømning under broen. Det er Kystdirektoratet der behandler ansøgninger om broer og anlæg, hvor der ikke er vandgennemstrømning. 

Kystdirektoratet er klagemyndighed i forbindelse med afgørelser efter brobekendtgørelsen.

 

 

Følgende retningslinjer er gældende for broer i Fredensborg Kommune:
 • Broen må ikke være over 50 meter og medmindre der foreligger særlige omstændigheder:
 • Ingen dele af broen må række ind over selve strandarealet
 • Der må ikke anbringes brohoveder eller sidebroer på broen
 • Broen må ikke bruges til bådfortøjning, og der må ikke anbringes både ophængt i spil på broen,
 • Der må ud for strandparceller, der er omfattet af en fredning eller strandbeskyttelseslinje, kun gives tilladelse til opsætning af en badebro, når flere husstande er fælles herom,
 • Der må ikke opsættes en privat badebro, når der i forvejen findes en offentlig tilgængelig bro inden for 100 meter.
Retningslinjerne er ikke tænkt som faste regler, men skal danne udgangspunkt for Fredensborg Kommunes administration af nye badebroer. Det er hensigten, at der i fremtiden lægges større vægt på kyststrækningernes æstetiske indhold og pleje. 

I Fredensborg Kommune er følgende retningslinjer gældende for badebroer i søer:

 • Der må i forbindelse med opsætning af broen ikke foretages udgravning eller fyldning af bredzonearealet.
 • Broen må etableres for at fastholde en båd og til badning. Broen må højst være 1,2 m bred og skal have en enkel udformning uden knæk eller brohoved.
 • Der må ikke placeres borde/bænke, flagstænger, parasoller, rækværk eller andet på broen.
 • Broen må kun anlægges til udkanten af rørsumpen. I Esrum sø må broen anlægges til en vanddybde på maksimalt 1,5 m i forhold til søens sommerflodemål. Dog skal broens længde harmonere med de omkringliggende broer.
 • Bropillerne kan være runde træpæle, eller runde, matte galvaniserede eller matte rustfri stålrør. Brodækket skal være af træ. Broen skal udformes med et harmonisk forhold mellem bropiller og brodække. Broen må ikke males.
 • For broer i Esrum Sø gælder det desuden, at det anvendte træ ikke må være imprægneret.
 • Der skal være fri passage under broen. Bropillerne må derfor ikke beklædes (der må ikke monteres skørt). Dog kan tillades et enkelt bræt eller trin til at lægge en båd imod.
 • Vinkelret ud for broen må opsættes to fortøjningspæle.
 • Der må opsættes en badetrappe i samme materialer som broen. Trappen skal tilpasses, så den fremtræder harmonisk i forhold til broens øvrige udformning.
 • Broen skal opstilles vinkelret på søbredden - med mindre broerne i umiddelbar nærhed er vinklede i forhold til søbredden, da skal broerne af æstetiske grunde opstilles, så de fremstår parallelle.

Retningslinjerne er ikke tænkt som faste regler, men skal danne udgangspunkt for Fredensborg Kommunes administration af nye broer

Du kan søge om tilladelse til anlæg af ny badebro ved at udfylde nedenstående ansøgningsskema.
Ansogningsskema_badebro.pdf

Du sender det efterfølgende til plan@fredensborg.dk

I skemaet skal du beskrive den ansøgte bro med bl.a. angivelse af selve  brokonstruktionen, længde af broen, materialevalg m.v.

Skemaet skal suppleres med et kort, der viser placeringen af broen og hvordan den kobler sig til strandarealet.

Broen må ikke anlægges så den forhindrer eller vanskeliggør færdsel og ophold på stranden jf. naturbeskyttelsesloven §§ 22-26.

Ansøgning sendes i høring blandt ejere af naboejendomme samt interesseforeninger og organisationer i 2 uger. 

De indkomne høringssvar indgår i den videre sagsbehandling og høringssvarene sendes til ansøger jf. forvaltningslovens § 19 med henblik på en udtalelse inden der i Fredensborg Kommune træffes afgørelse i sagen. 

Du skal indsende en ansøgning til vandognatur@fredensborg.dk med oplysninger om broens udformning (tegnet skitse), placering (indtegnet på kort) og valg af byggematerialer.

Ansøgningen skal ydermere indeholde en begrundelse for, hvorfor broen ønskes opført.

Vejledende retningslinjer for broer, bredsikring mm. i søer i Fredensborg Kommune


Retningslinjerne er vejledende. Det betyder, at der vil blive foreta-get individuel behandling af hver enkelt ansøgning, hvor særlige forhold kan komme i betragtning. Fremtidige tilladelser vil dog i vi-dest muligt omfang indeholde vilkår om, at de nye retningslinjer overholdes.

Ved omfattende renoveringer af eksisterende broer og bredsikring vil der blive stillet krav om, at de nye krav til udformning overhol-des. Eksisterende lovlige broer kan fortsat opsættes hvert år.

Esrum Sø er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det betyder, at der normalt ikke må foretages ændringer i tilstanden af Esrum Sø og søbredden. Kun hvis der foreligger særlige omstændigheder, f.eks. ved renovering af eksisterende, nødvendige anlæg, kan der gives tilladelse til at opsætte broer eller foretages bredsikring ved søen.


Retningslinjer for broer

 • Hvis der gives tilladelse til at opsætte en bro gælder disse retnings-linjer for opsætningen:
 • Der må i forbindelse med opsætning af broen ikke foretages udgravning eller fyldning af bredzonearealet.
 • Broen må etableres for at fastholde en båd og til badning. Broen må højst være 1,2 m bred og skal have en enkel ud-formning uden knæk eller brohoved.
 • Der må ikke placeres borde/bænke, flagstænger, parasoller, rækværk eller andet på broen.
 • Broen må kun anlægges til udkanten af rørsumpen. I Esrum sø må broen anlægges til en vanddybde på maksimalt 1,5 m i forhold til søens sommerflodemål. Dog skal broens længde harmonere med de omkringliggende broer.
 • Bropillerne kan være runde træpæle, eller runde, matte gal-vaniserede eller matte rustfri stålrør. Brodækket skal være af træ. Broen skal udformes med et harmonisk forhold mellem bropiller og brodække. Broen må ikke males.
 •  For broer i Esrum Sø gælder det desuden, at det anvendte træ ikke må være imprægneret.
 • Der skal være fri passage under broen. Bropillerne må derfor ikke beklædes (der må ikke monteres skørt). Dog kan tilla-des et enkelt bræt eller trin til at lægge en båd imod.
 • Vinkelret ud for broen må opsættes 2 fortøjningspæle.
 • Der må opsættes en badetrappe i samme materialer som broen. Trappen skal tilpasses så den fremtræder harmonisk i forhold til broens øvrige udformning.
 • Broen skal opstilles vinkelret på søbredden - med mindre broerne i umiddelbar nærhed er vinklede i forhold til søbred-den, da skal broerne af æstetiske grunde opstilles, så de fremstår parallelle.

 


Retningslinjer for søbredsikring


Hvis der gives tilladelse til at foretage bredsikring gælder disse ret-ningslinjer for bredsikringen:
Søbredsikringen må kun udføres med mindre marksten (op til 30-40 cm diameter). Der må ikke foretages støbning eller udlægges fibertex og påfyldes jord på landsiden.
De udlagte marksten må maksimalt ligge i en højde af 50 cm ved Esrum Søs sommerflodemål.
Søbredssikringen skal foretages på landsiden, således at den naturlige søbredlinje opretholdes. Der må ikke foretages op-fyldning ud i søen.


Terrasser og slæbesteder


Der må ikke anlægges terrasser på den yderste søbred, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Der gives normalt ikke tilladelse til anlæggelse af nye slæbe-steder i Esrum Sø.

 

 

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback