Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig og byggeri Byggetilladelse og godkendelse

Byggetilladelse og godkendelse

Skal du bygge nyt, bygge om eller til ?

Så kan du med fordel benytte den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø.

Du kan også søge i byggesagsarkivet og få mere viden om byggeskadeforsikring og BBR.

 

Når du skal søge byggetilladelse og andre godkendelser af dit byggeri, så skal du søge via Byg og Miljø.

Se vejledning til at søge via Byg og Miljø

Du skal logge ind med MitID. Du kan gemme din ansøgning gennem hele forløbet, så du senere kan vende tilbage til den.

Find sted
Udgangspunktet for en ansøgning er et sted. Stedet kan være en adresse, en matrikel m.v. Du skal i mange tilfælde også skrive postnummer, da systemet søger adresser i hele Danmark. Der vises kort over adressen og en liste med udvalgte regler og forhold, der gælder for stedet, fx. lokalplaner, forurening mm.

Tryk på knappen 'Start din projekt'.

Vælg ansøgningstype
En ansøgningstype er det stykke arbejde du ønsker at udføre. Du kan vælge mellem de udvalgte ansøgningstyper eller bruge søgelisten.

Når du har valgt/tilføjet din ansøgningstype, får du listen over alle de dokumentationer, du skal udfylde og sende til os.

Udfyld dokumentation
Under de forskellige punkter kan du søge vejledning og er der ting, du skal undersøge nærmere, kan du lukke din ansøgning og finde den igen senere.

Når du har udfyldt alle dokumentationer, sender du din ansøgning, og du får en kvittering fra os.

Du kan her se eksempel på tegninger til:

Tegningseksempel til enfamiliehus

Tegningseksempel til carport

 Alle tegninger skal være med mål og gerne målfaste med målestoksforhold.

Byrådet har vedtaget, at det koster et administrationsgebyr på 1124 kr. for ansøgning om byggetilladelse.

Gebyret forfalder til betaling, når byggearbejdet lovligt kan påbegyndes, altså når man har modtaget byggetilladelsen.

Byggesagsarkivet er scannet, og der er nu offentlig adgang til det digitale byggesagsarkiv.

Indscanningen af byggesagsarkivet betyder, at tegninger på byggesager ikke er tilgængeligt ved personligt fremmøde på Fredensborg Kommunes rådhus.

I byggesagsarkivet kan du søge på adresse, matrikelnummer eller ejendomsnummer.

Byggesagsarkivet

I byggesagsarkivet kan du søge på adresse, matrikelnummer eller ejendomsnummer.

Hvis containere, skurvogne, telte og overdækninger, midlertidige bygninger og lignende skal stå i mere end 6-8 uger kræver det en byggetilladelse eller en anmeldelse.

Er arealet over 50 m2 skal man kontakte bygningsmyndigheden i god tid før det skal opstilles.

I udgangspunktet kan man opstille containere eller midlertidige bygninger uden byggetilladelse eller landzonetilladelse i kortere perioder, normalt 6-8 uger. Gentagne midlertidige opstillinger vil blive betragtet som permanent opstilling. Man skal være opmærksom på, at der kan være andre forhold ved en midlertidig opstilling som kan kræve tilladelse fra andre myndigheder, f.eks. miljø eller trafik.

Permanent opstilling af containere forudsætter byggetilladelse eller anmeldelse, afhængig af funktionen, på samme måde som om der er tale om egentlige bygninger. Kommunen skal desuden altid vurdere, om opstilling af containere i landzonen kræver en landzonetilladelse.

Du skal søge gennem Byg og Miljø

I nogle tilfælde kan du bygge eller ombygge uden at du skal søge om tilladelse eller anmelde byggeriet. Byggeri skal altid overholde bygningsreglementet selv om det ikke kræver byggetilladelse og skal indberettes til BBR.

Du kan læse om det i Bygningsreglement 2018 § 5.

Ændringer i enfamiliehuse uden tilladelser

 • Indvendige ombygninger og forandringer
 • Udvendige ændringer af huset, f.eks. udskiftning af vinduer og døre. Det skal dog undersøges om der er bestemmelser i en lokalplan
 • Ændring og modernisering af køkken, indretning og modernisering af bad og wc
 • Efterisoleringsarbejde
 • Installation og udskiftning af varme- og ventilationsanlæg
 • Opsætning af pejse og brændeovne
 • Udskiftning af tag. Det skal dog undersøges om der er bestemmelser i en lokalplan
 • Swimmingpools


Andet uden tilladelse

 • Opførelse, ombygninger og andre forandringer af garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækninger (der ikke er integreret i den primære bebyggelse), når bygningernes samlede areal er højest 50 m²
 • Opsætning af satellitantenner på maks. 1 m i diameter. Det skal dog undersøges om der er bestemmelser i en lokalplan
 • Opsætning af hegnsmure på max. 1.80 m. Det skal dog undersøges om der er bestemmelser i en lokalplan eller i hegnsloven
 • Nedrivning af carporte, småbygninger på højst 10 m2
 • Nedrivninger samt ændringer og ombygninger som f.eks. ekstra toilet, ekstra badeværelse og lign. skal anmeldes til BBR. 

Byggeskadeforsikringen tegnes til fordel for bygningsejeren og løber i 10 år.

Forsikringen vil i denne periode dække de alvorlige byggeskader, der opstår på boligen, og som har betydning for boligens levetid og funktionalitet, herunder skadelige forekomst af skimmelsvamp.

Professionelle bygherrer har pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri af private boliger.

Det vil sige, at der skal tegnes en byggeskadeforsikring i alle de tilfælde, hvor det er en professionel erhvervsdrivende, der står for hele byggeprocessen og indgår aftalerne med de entreprenører, der skal opføre boligen. Der vil ikke være en pligt til at tegne en byggeskadeforsikring i de tilfælde, hvor forbrugeren står for byggeprocessen og selv indgår aftaler med forskellige entreprenører om opførelsen af boligen.

Hvis bygningsejeren konstaterer skader på sin bolig, kan bygningsejeren vælge enten at gå direkte til bygherren eller til forsikringsselskabet, der overtager sagen mod de ansvarlige og får sikret en udbedring af skaden. Desuden vil der blive foretaget obligatoriske eftersyn af boligen et og fem år efter forsikringen er trådt i kraft.

Ved ansøgning om byggetilladelse skal der derfor foreligge dokumentation for, at der er indhentet tilbud til byggeskadeforsikring.

Ved færdigmelding/ ibrugtagningstilladelse skal der foreligge endelig dokumentation for, at byggeskadeforsikringen er tegnet.

Bygnings- og Boligregistret kaldes i daglig tale for BBR og er et landsdækkende register, der føres efter regler fastsat af Økonomi- og Erhvervsministeren. I BBR registreres oplysninger om bygninger og tekniske anlæg, f. eks. oplysninger om bygningsarealer, anvendelse, tag- og vægmaterialer og installationer. Oplysningerne anvendes blandt andet ved ejendomsvurderinger, køb- og salg af fast ejendom, beregning af husleje og boligsikring, optagelse af lån og forsikringsspørgsmål.

Som bygnings- eller boligejer er det dit ansvar, at oplysningerne i BBR er korrekte. De oplysninger, som du har pligt til at indberette samt hvornår, kan du finde i Bekendtgørelse nr. 1010 af 24/10/2012.

Kommunen kan udstede en bøde på op til 5.000 kr., hvis der ikke er indberettet oplysninger til BBR rettidigt, eller der er opgivet urigtige oplysninger.

Hvad er en BBR-meddelelse
Alle husejere har fået sendt en udskrift af, hvad der står i BBR om deres ejendom. Udskriften kaldes en BBR-meddelelse. BBR-meddelelse suppleres og ajourføres løbende med oplysninger fra Byggesager i forbindelse med nybyggeri, om- og tilbygninger, nedrivning m.v. lige som ejerskifte registreres. I begge tilfælde får ejeren automatisk tilsendt en ny BBR-meddelelse.

Mangler du din BBR-meddelelse, kan du hente den på www.ois.dk eller ved at gå ind i din skattemappe på www.skat.dk eller ved at henvende dig til Ejendomsdata eller Byggesager. Tilmelder du dig E-boks, vil du få den leveret der.

BBR-meddelelse ændres og udsendes først, når en bygningsændring er afsluttet.

Gennemgang af BBR-meddelelse
Når du modtager din BBR-meddelelse, er det vigtigt, at du gennemgår den omhyggeligt for at kontrollere, om oplysningerne er korrekte. Er de det, skal du blot gemme meddelelsen.
Er der fejl eller mangler i oplysningerne, skal du meddele det til BBR, så oplysningerne kan blive ændret. Du kan påføre rettelserne direkte på BBR-meddelelse og sende den til BBR eller indberette via www.bbr.dk


Bygningsmæssige ændringer
Foretager du bygningsmæssige ændringer på din ejendom, der ikke skal anmeldes eller godkendes af Byggesager, skal du meddele det til BBR (du skal dog ikke indberette til BBR, hvis du f.eks. får opsat et nyt køkken).

Information om BBR registeret kan fås ved henvendelse til
Fredensborg Rådhus
Center for By og Land 
Egevangen 3B,
2980 Kokkedal
Tlf. 72 56 50 00
Læs mere
BBR.dk
Den offentlige informationsøger
SKAT

Der er fokus på energiforhold fra mange sider. Byggeriet står for en stor del af den energi vi bruger, og der er en række krav. 

Nye bygninger skal dimensioneres efter energirammer, mens kravene til tilbygninger eller ombygninger som udgangspunkt kun vedrører den aktuelle bygningsdel. Der er i alle tilfælde minimumskrav til u-værdier.

Visse bevaringsværdige bygninger og andre bygninger kan undtages fra energibestemmelserne.

Nye bygninger skal energimærkes, men tilbygninger skal ikke energimærkes. Ombygninger skal som hovedregel ikke energimærkes, men hvis der er tale om omfattende ombygninger kan der være krav om energimærkning.

Byggesager stiller som udgangspunkt krav om, at alle nye bygninger i forbindelse med energikravene også skal testes for tæthed og luftskifte. Indeklimaet har stor betydning for vores sundhed. En forudsætning for et godt indeklima er, at byggeriet opfylder bygningsreglementets bestemmelser om luftskiftet i boliger. Men indeklimaet afhænger også af, hvordan boligen bruges, hvor høj luftfugtigheden er, og hvor god ventilationen i boligen er.

Læs mere
Energimærkning
 

Hvis du har et ønske om at etablere en ny overkørsel til din ejendom, skal du huske at kontakte Plan og Trafik.

Skriv til dem på plan@trafik.dk

Om det er en eksisterende overkørsel, som du vil istandsætte, f.eks. i forbindelse med at du har renoveret din indkørsel, eller du har etableret en helt ny overkørsel, gælder det, at du skal have tilladelse fra Trafik. Det er derfor ikke nok, at du har fået en tilladelse til at bygge en carport.

Råderet over vejareal
Hvis du i forbindelse med arbejdets udførelse får behov for at benytte lidt af kørebanen til materialer, skal du ligeledes kontakte Trafik for tilladelse, og det er vigtigt, at materialerne er afspærret korrekt.

Skriv til dem på trafik@fredensborg.dk

Hvis du ønsker at installere en pejs eller en brændeovn i dit hjem, skal du anmelde det. Men anmeldelsen afhænger af, om du bor i enfamiliehus eller etageejendom. Følgende er gældende:

Fredensborg Kommune har udarbejdet en forskrift for midlertidige nedrivnings- bygge- og anlægsaktiviteter. Forskriften har til formål at begrænse gener i form af støv, støj og vibrationer i forbindelse med nedrivnings-, bygge- og anlægsarbejder. 

Der skal ansøges om statusændring.

Statusændring kan være ønsket om at ændre nuværende sommerhus til helårshus, eller ønsket om at 2 lejligheder slås sammen til én.

I begge tilfælde skal der indsendes en skriftlig ansøgning til Byggesager.

Når du skal søge byggetilladelse og andre godkendelser af dit byggeri, så skal du søge via Byg og Miljø.

Du skal logge ind med din NemID eller din digitale signatur. Du kan gemme din ansøgning gennem hele forløbet, så du senere kan vende tilbage til den.

Find sted
Udgangspunktet for en ansøgning er et sted. Stedet kan være en adresse, en matrikel m.v. Du skal i mange tilfælde også skrive postnummer, da systemet søger adresser i hele Danmark. Der vises kort over adressen og en liste med udvalgte regler og forhold, der gælder for stedet, fx. lokalplaner, forurening mm.

Tryk på knappen 'Start din projekt'.

Vælg ansøgningstype
En ansøgningstype er det stykke arbejde du ønsker at udføre. Du kan vælge mellem de udvalgte ansøgningstyper eller bruge søgelisten.

Når du har valgt/tilføjet din ansøgningstype, får du listen over alle de dokumentationer, du skal udfylde og sende til os.

Udfyld dokumentation
Under de forskellige punkter kan du søge vejledning og er der ting, du skal undersøge nærmere, kan du lukke din ansøgning og finde den igen senere.

Når du har udfyldt alle dokumentationer, sender du din ansøgning, og du får en kvittering fra os.

Der kan være andre regler, end reglerne i Bygningsreglement, du skal overholde, når du bygger.

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback