Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Råd og nævn Erhvervsrådet

Erhvervsrådet

 Erhvervsrådet

Erhvervsrådet er med til at sikre en god dialog mellem Byrådet og det lokale erhvervsliv. 
Herunder finder du navne på rådets medlemmer, referater fra møderne i rådet. 

·       Fredensborg Handels- og Håndværkerforening

o    Tommy Eriksen, næstformand, direktør, t.eriksen53@hotmail.com

o    Aage Andersen, tømrermester, kratbjerg-105@mail.dk

·        Humlebæk Erhvervsforening

o    John Hemming, formand, advokat, advokat@johnhemming.dk

o    Thomas Jürgensen, Nybolig Humlebæk, thj@nybolig.dk

·        Humlebæk Centerforening

o    Jan Martin Hansen, direktør, Lets Move, jan.hansen@letsmove.dk

·        DI

o    Ole Møller Jeppesen, direktør, Dansac A/S, Ole.Moller.Jeppesen@Dansac.com

·        Dansk Erhverv

o    Per Thye Rasmussen, chefkonsulent i Regional Erhvervsudvikling, ptr@danskerhverv.dk

·        FH

o    Hans Nissen fra 3F Nordsjælland Øst, hans.nissen@3f.dk

·        VisitNordsjælland

o    Annette Sørensen, direktør, VisitNordsjælland, aso@visitnordsjaelland.com

·        Erhvervshus Hovedstaden

o    Flemming Troelsen, konsulentchef, Erhvervshus Hovedstaden, ftr@ehhs.dk

·        Fredensborg Klimaråd

o    Charlotte Blou Sand, adm.dir., True Energy, cbs@trueenergy.io

o    Bjarne Rasmussen, BJRS-Solceller ApS, bra@bjrs-solceller.dk

·        Uddannelse / UNord

o    Tina Steinbrenner, uddannelsesdirektør, tist@unord.dk

·        Udpeget af Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget / Erhvervsrådet:

o    Ole Møller Jeppesen, Dansac A/S, Ole.Moller.Jeppesen@Dansac.com

o    Peter Tom Petersen, Den Hageske Stiftelse, peter@hageskestiftelse.dk

o    Claus Geleff, Mikoprint Microturn, claus@microturn.dk

o    Tony Lystberg, Lystberg El, tl@lystberg.dk

Sekretær for Fredensborg Erhvervsråd
Søren Birk-Sørensen, sbs@fredensborg.dk

Borgmester Thomas Lykke Pedersen (A)
Formand for Plan-, Trafik- og Klimaudvalget Lars Simonsen (B)
Formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget Lars Søndergaard (V)


§ 1
Erhvervsrådet i Fredensborg Kommune (herefter ”Erhvervsrådet” eller ”Rådet”) er en selvstændig juridisk enhed.
Rådet består af repræsentanter for erhvervsorganisationer og erhvervsforeninger og repræsentanter for nøgleaktører og -virksomheder udpeget af hhv. det udvalg under byrådet, som varetager erhvervsområdet og Erhvervsrådet samt af medlemmer af byrådet i Fredensborg Kommune, jf. § 3.


§ 2
Erhvervsrådet er et dialogforum, der har til formål
• At arbejde for fremme af kommunens erhvervsmæssige udvikling
• At arbejde for fremme af kommunens turistmæssige udvikling
• At være det høringsorgan, som Byrådet forpligter sig til at orientere og indhente rådgivning fra vedrørende alle væsentlige erhvervspolitiske spørgsmål herunder også turisme.
• At styrke kontakten mellem erhvervslivet og offentlige myndigheder
• At fremme samarbejdet mellem kommunens erhvervsvirksomheder
• At afholde temamøder for en åben kreds af virksomheder i kommunen

2.2 Erhvervsrådet godkender et årshjul samt måleparametre for et år af gang på årets første møde, som omfatter rådets møder og aktiviteter.

§ 3
Erhvervsrådet består af følgende medlemmer, der udpeges således:
3.1. Erhvervsforeningerne i kommunen udpeger hver 2 medlemmer 
Erhvervsforeninger er selvstændige foreninger, som opfylder kravene til en forening. Eksempler herpå er pr. marts 2023 Fredensborg Handels- og Håndværkerforening og Humlebæk Erhvervsforening
3.2. Centerforeninger og lignende foreninger i kommunen udpeger hver et medlem.
Som Centerforeninger eller lignende forstås center- eller detailhandelsforeninger som fx Humlebæk Centerforening.
3.3. Borgmesteren
3.4. Formanden for Byrådets udvalg der varetager erhverv, turisme og beskæftigelse
3.5. Formanden for Byrådets udvalg der varetager den fysiske planlægning
3.6 1 repræsentant for hver af følgende erhvervsorganisationer: DI, Dansk Erhverv og Fagbevægelsens Hovedorganisation
3.7 1 repræsentant for kommunens operatører / samarbejdspartnere hhv. Erhvervshus Hovedstaden og VisitNordsjælland
3.8 De to personer af Erhvervsrådet indstillede medlemmer i Fredensborg Klimaråd
3.9 1 repræsentant for ungdomsuddannelse på lærling/elev-området fra UNord
3.10 4 repræsentanter for andet erhverv: Turisme, start-up kultur mm. udpeget af udvalget der varetager erhvervsområdet og Erhvervsrådet.

§ 4
4.1. Medlemmerne forudsættes at have en lokal forankring til Fredensborg Kommunes erhvervsliv.
4.2.Repræsentanter jf. §3.10 som udpeges af hhv. udvalg og Erhvervsrådet indstilles af administrationen i dialog med formandskabet for udvalget der varetager erhvervsområdet og formænd for erhvervsforeningerne.
Foreninger af den ovenfor under 3.1 og 3.2 anførte art kan efter ansøgning opnå repræsentation i rådet. Endvidere kan rådet efter en konkret vurdering godkende andre medlemmer.
Valg af Erhvervsrådets medlemmer foregår efter de i de respektive organisationers/foreningers vedtægter fastsatte regler. Medlemmerne af Byrådet udpeges af dette for hele den kommunale valgperiode.

§ 5
Erhvervsrådet konstituerer sig i første kvartal efter kommunevalget således hvert 4 år. Erhvervsrådet afholder sit årsmøde hvert år inden udgangen af marts måned. Dagsordenen for årsmødet vil normalt indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Indkomne forslag
5. Valg af formand i ulige år
6. Valg af næstformand i lige år
8. Udpegning af medlemmer til diverse udvalg/foreninger som Erhvervsrådet er repræsenteret i – dog således at rådet kan beslutte, at medlemmerne udpeges for en hel byrådsperiode ad gangen.
9. Godkendelse af årshjul og måleparametre for det kommende års aktiviteter i Erhvervsrådet.
10.Eventuelt

§ 6
Erhvervsrådet vælger selv sin formand og sin næstformand af rådets midte, jf. § 5. Begge vælges for to år, formanden i ulige år, næstformanden i lige år. Formanden for Erhvervsrådet kan ikke være medlem af Byrådet.

§ 7
Formanden leder erhvervsrådets møder og sørger for, at der til hvert møde foreligger en skriftlig dagsorden, der udsendes sammen med eventuelle bilag til medlemmerne senest 7 dage før mødets afholdelse. Den af formanden godkendte dagsorden offentliggøres på Fredensborg Kommunes hjemmeside med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt.
Formanden ser til, at der udarbejdes et referat efter hvert møde. Formanden godkender det foreløbige referat, som offentliggøres på Fredensborg Kommunes hjemmeside med forbehold for erhvervsrådets  godkendelse på det kommende møde. Referatet offentliggøres med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt.
Erhvervsrådet afholder normalt 2 - 4 årlige møder og fastsætter sine mødetidspunkter for et år ad gangen, som følger det godkendte årshjul.
Formanden - samt borgmesteren i samråd med formanden - kan indkalde Erhvervsrådet til ekstraordinært møde, når der skønnes behov herfor.
Erhvervsrådets møder holdes for lukkede døre. Erhvervsrådet kan invitere medarbejdere i den kommunale forvaltning samt relevante gæster til at deltage i rådets møder.

§ 8
Erhvervsrådet kan nedsætte underudvalg inden for særlige sektorer eller til varetagelse af særlige opgaver.

§ 9
Erhvervsrådet sekretariatsbetjenes af Fredensborg Kommune.
Administrationen varetager opgaver og arrangementer knyttet til Erhvervsrådets møder.
Udgifter forbundet med Erhvervsrådets mødeaktivitet og repræsentation afholdes af Fredensborg Kommune indenfor det afsatte budget hertil.

§ 10
Nærværende vedtægter træder i kraft, når de er vedtaget i byrådet.
Ændring af vedtægterne kan ske ved almindelig stemmeflerhed i rådet og efter godkendelse af Fredensborg Kommunes byråd.

Vedtaget i Fredensborg Byråd den 2. maj 2023

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback