Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Høringer og afgørelser Detaljer

Høringer

Lokalplan i høring - lokalplan K109 - Drosselvænget 106

Kommune- og lokalplan Tilbage

Offentlig høring af forslag til Lokalplan K109 Drosselvænget 106

Tilbage

I henhold til planlovens § 24 har Plan-, Trafik- og Klimaudvalget ved mødet den 9. januar 2023 vedtaget følgende:

 

·       At forslag til Lokalplan K109 for Drosselvænget 106 vedtages til offentlig fremlæggelse i 8 uger.

·       At der ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

·       At der ikke afholdes borgermøde.

 

Forslaget til lokalplan har til formål at ændre områdets nuværende anvendelse fra detailhandelsformål til boligformål. Yderligere gives der mulighed for et mindre areal til haver umiddelbart syd for bebyggelsen.

Det er intentionen, at de nuværende bygninger så vidt muligt bevares, men ombygges og indrettes til det nye formål.  

 

Høringsperiode

Forslag til lokalplan er fremlagt i offentlig høring fra den 1. februar 2023 til den 29. marts 2023. 

Plan-, Trafik- og Klimaudvalget har besluttet, at lokalplanen har et omfang der medfører at lokalplanen kan behandles som det Fredensborg Kommune kalder en B-lokalplan, hvor der er kortere udvalgsbehandling. Det indebærer, at dette lokalplanforslag alene besluttes af Plan-, Trafik- og Klimudvalget. Såfremt der ikke kommer nogle indsigelser kan administrationen i henhold til delegationsplanen vedtage den endelige lokalplan. Ved A-lokalplaner (større lokalplaner) skal både forslag og endelig vedtagelse ske i Byrådet.

 

Høringssvar til forslag til Lokalplan K109 skal sendes pr. mail til Fredensborg Kommune senest den 29. marts kl. 23.59 til mitplansvar@fredensborg.dk

 

Har man ikke adgang til e-mail kan indsigelser sendes pr. brev til Fredensborg Kommune, Center for By og Land, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal.

Høringssvaret vil indgå i Plan-, Trafik- og Klimudvalgets endelige behandling af lokalplanforslaget. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan Plan-, Trafik- og Klimudvalget, efter fornyet behandling af lokalplanforslaget, vedtage planen endeligt.

Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser eller bemærkninger til lokalplanforslaget kan Plan-, Trafik- og Klimudvalgets vedtagelse tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen.

I forbindelse med den offentlige høring af Lokalplan K109 Drosselvænget 106, er det politisk besluttet, at der ikke afholdes borgermøde, da det er administrationens vurdering, at lokalplanen, der muliggør omdannelse af en eksisterende bygning fra butik til boligformål, ikke rummer tilstrækkeligt indhold at oplyse om ved et borgermøde.

 

Midlertidige retsvirkninger

Indtil Lokalplanforslag K109 Drosselvænget 106 er endeligt vedtaget i Fredensborg Kommune, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges med bolig eller i øvrigt udnyttes på en måde der kan foregribe den endelige plans indhold. Efter § 17 i planloven gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. De eksisterende lovlige forhold på en ejendom, samt den lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at fremkomme med bemærkninger er udløbet, kan Fredensborg Kommune give tilladelse til udnyttelse i overensstemmelse med Lokalplan K109 Drosselvænget 106. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for offentliggørelsen af forslaget og indtil planen er endeligt vedtaget, dog højst indtil 1 år efter offentliggørelsen.

 

Miljøvurdering

Fredensborg Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslag K109 efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det vurderes, at det i henhold til miljøvurderingslovens § 8, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Klagevejledning

Du kan klage til Planklagenævnet over retlige spørgsmål i forhold til afgørelsen om miljøscreening af planforslaget, jf. miljøvurderingsloven § 48 samt planloven § 58, stk. 1, nr. 3. Det vil sige, at du kan klage hvis du mener, at lovens krav til miljøscreeningen ikke bliver opfyldt.

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. planloven § 59, stk. 1 og 2.

 

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

 

Sådan klager du

Du skal sende klagen via Planklagenævnets digitale klageportal.

Du kan tilgå Planklagenævnet via dette link

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Fredensborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Klagegebyret er 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.  

 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback