Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Høringer og afgørelser Detaljer

Afgørelser

Landzonetilladelse

Landzonesager Tilbage

Tilbage

Fredensborg Kommune har meddelt landzonetilladelse jf. planlovens § 35, stk. 1 , til opførelse af et drivhus på 120 m² på ejendommen beliggende Krogerupvej 11-13, 3050 Humlebæk, matr.nr. 1 kt Krogerup, Humlebæk. Tilladelsen er meddelt uden vilkår. 


Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. 
Du klager via Klageportalen på https://naevneneshus.dk 

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, jf. § 2 i BEK nr. 130 af 28.01.2017. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen (Fredensborg Kommune). Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan påklages af ministeren og i øvrigt af enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. planlovens § 58 stk. 1. 

Når en klage er indgivet behandler Fredensborg Kommune i første omgang klagen, og sender sagen til Planklagenævnet vedlagt kommunens udtalelse, samt de dokumenter der er indgået i sagens bedømmelse. Afgørelsen kan påklages til fuld efterprøvelse af både rets- og skønsspørgsmål.

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er meddelt jf. planlovens § 62. 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback