Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Høringer og afgørelser Detaljer

Høringer

Natura 2000-handleplaner 2022-2027

Natur og klima Tilbage

Tilbage

Natura 2000-handleplaner 2022-2027


Offentlig høring af handleplan (3. marts – 28. april 2024)
Den 3. juli 2023 offentliggjorde Miljøstyrelsen de endelige Natura 2000-planer for tredje planperiode (2022-2027).

Efterfølgende er landets kommuner ansvarlige for at udarbejde handleplaner, der konkretiserer de statslige planer. Disse planer er nu udarbejdet, og skal i 8 ugers offentlig høring.

Fredensborg Kommune har deltaget i udarbejdelsen af handleplanen for N133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov. Byrådet har den 29. januar 2024 vedtaget at sende denne handleplan i høring.

Udarbejdelsen af handleplanen er sket i samarbejde med Gribskov, Helsingør og Hillerød Kommuner og med Miljøstyrelsen som tovholder, da Natura 2000-området strækker sig over de fire kommuner. Miljøstyrelsen har myndighedsansvaret for de skovbevoksede fredskovspligtige arealer og kommunerne har ansvaret for de resterende arealer i Natura 2000-handleplanerne. 

Enhver med interesse i sagen har mulighed for at komme med høringssvar i offentlighedsperioden.

Natura 2000-handleplaner


Miljøstyrelsen har udarbejdet Natura 2000-planer for samtlige 257 Natura 2000-områder i Danmark. Hver Natura 2000-plan indeholder langsigtede målsætninger for naturen i området, samt en oversigt over de indsatser, der skal gennemføres i planperioden 2022-2027.

Natura 2000-planerne 2022-2027 har overordnet fokus på:
•    Mere naturlige processer og naturens robusthed
•    Sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder
•    Bekæmpe invasive arter.

De kommunale handleplaner skal sikre, at målene bliver ført ud i livet. I handleplanforslaget for N133 beskrives hvordan grundejere, kommuner og staten kan sikre, at den værdifulde natur i Natura 2000-områderne bevares for fremtiden. I Fredensborg Kommune drejer det sig særligt om pleje af lysåben natur og mindre søer. 

Indsatsen er baseret på frivillige aftaler i tæt samarbejde med grundejerne, som i visse tilfælde kan søge tilskud til naturpleje hos Landbrugsstyrelsen. Vi håber, at grundejerne vil tage godt imod handleplanerne og vil se det positive i at sikre de værdifulde naturområder for fremtiden.

Naturstyrelsen planlægger for egne arealer
Naturstyrelsen har udarbejdet plejeplaner for de arealer inden for Natura 2000-områderne, hvor de er grundejer. Forslag til disse planer har været i høring siden 9. februar til og med 8. marts 2024 og kan findes via høringsportalen.dk. De statslige plejeplaner vedlægges som bilag til de endelige kommunale Natura 2000-handleplaner.

Frister og links til offentlig høring
Forslag til Natura 2000-handleplan for N133 sendes i offentlig høring den 3. marts til og med den 28. april 2024 i alle fire kommuner. 
 
Har du bemærkninger til handleplanforslaget skal du benytte portalen på Miljøstyrelsens hjemmeside (https://f2-mobil.mst.dk/SelfService/submission/submit/TaskguideGenerator_Hoering_natura2000_handleplaner_2023_selfservice). 

Bemærkninger vil indgå i arbejdet med den endelig handleplan, som skal være færdig senest den 3. juli 2024.

 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback