Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Høringer og afgørelser Detaljer

Høringer

Offentlig høring af forslag til tillæg til spildevandsplanen 2021 vedrørende bassin ved Ravnsbjerggårdsvej i Fredensborg

Natur og klima Tilbage

Tilbage

I henhold til miljøbeskyttelseslovens §32 har Byrådet på mødet den 27. november 2023 vedtaget at forslag til tillæg til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2021 vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Forslag til tillæg til spildevandsplanen har til formål at klimatilpasse et kloakopland i den sydøstlige del af Fredensborg, ved Ravnsbjerggårdsvej og Lillevangsvej. Tillægget skal danne plangrundlag for at Fredensborg Forsyning kan etablere en opdimensioneret regnvandsledning ned igennem et kommunalt grønt areal. Ledningen skal aftage mere regnvand fra de befæstede arealer i området, for at reducere oversvømmelsesrisici. Samtidig udvides et eksisterende regnvandsbassin til at modtage og forsinke regnvandet.  

Høringsperiode
Forslag til tillæg til spildevandsplanen er fremlagt i offentlig høring fra den 29. november 2023 til den 24. januar 2024. I høringsperioden har berørte parter mulighed for at kommentere forslaget. 

Høringssvar til forslag til tillæg til spildevandsplanen skal sendes pr. mail til Fredensborg Kommune senest den 24. januar 2024 til spildevand@fredensborg.dk . Har man ikke adgang til e-mail kan høringssvaret sendes til Fredensborg Kommune, Center for By og Land, Team Vand og Natur, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal.  

Høringssvar vil indgå i Byrådets endelige behandling af tillægget når høringsfristen er udløbet.  

Miljøvurdering

Fredensborg Kommune har vurderet, at tillæg til Fredensborg Kommunes Spildevandsplan 2021 er omfattet af Miljøvurderingsloven (LBK nr. 1976 af 27/10/2021). Begrundelsen er at tillægget udarbejdes indenfor vandforvaltning, samt at det lægger rammerne for fremtidige anlægsprojekter på lovens bilag 2.

Idet planen kun omfatter anlægsarbejde indenfor et mindre område på lokalt plan, er det vurderet at det er tilstrækkeligt at foretage en screening for miljøvurdering af plantillægget. Det er med screeningen afgjort, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport over tillægget. Screeningsafgørelsen kan ses som bilag til forslaget. 

Klagevejledning

Afgørelsen om, at tillæg til Spildevandsplan 2021 vedrørende bassin ved Ravnsbjerggårdsvej i Fredensborg ikke skal miljøvurderes kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyt¬tel¬sen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.
Miljø- og Fødevareklagenævnet bliver sekretariatsbetjent af Nævnenes Hus. Du klager via Klageportalen. Indgang til Klageportalen kan du finde på www.borger.dk  og www.virk.dk, ved at søge efter ’Klageportal’. Du logger på ligesom du plejer, typisk med Mit-ID. Der er også et link til Klageportalen på forsiden af www.nmkn.dk . Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyrets størrelse reguleres hvert år. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom¬mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen (Fredensborg Kommune). Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Når en klage er indgivet behandler Fredensborg Kommune i første omgang klagen, og sender sagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet vedlagt kommunens udtalelse, samt de dokumenter der er indgået i sagens bedømmelse. Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt, jf. Miljøvurderingsloven § 51. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er meddelt jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101. 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback