Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Høringer og afgørelser Detaljer

Afgørelser

Tilladelse til kystbeskyttelse

Natur og klima Tilbage

Tilbage

Fredensborg Kommune har den 15. maj 2024 truffet afgørelse om lovliggørende tilladelse til et kystbeskyttelsesanlæg på matr. matr.nr. 53b Dageløkke By, Humlebæk

Afgørelsen er truffet efter Kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 1 og stk. 2 (LBK nr. 73 af 18/01/2024)

.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er an­non­ceret, dvs. senest 13. juni 2024 kl. 23:59.

 

En eventuel klage skal sendes via klageportalen www.kpo.naevneneshus.dk inden kla­­gefristens udløb. NemID skal anvendes til login. Der findes også et link til klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk 

 

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelserne er meddelt eller offentlig bekendtgjort jf. kystbeskyttelsesloven § 18.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback