Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Høringer og afgørelser Detaljer

Afgørelser

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Natur og klima Tilbage

Tilbage

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at hæve vandstanden i det tekniske anlæg (sø) på matriklerne 3ay og 3i Ullerød By, Karlebo samt 6c, 3kn og 2e Brønsholm By, Karlebo.


Afgørelse

Fredensborg Kommune meddeler dispensation til at hæve vandstandskoten i det tekniske anlæg (søen) ved at hæve overløbskoterne fra 3.80 til 4.00 (20cm), således som angivet i vilkår for dispensationen. Arbejdet må først påbegyndes, når de fire ugers klagefrist er udløbet, eller når en evt. klagesag er afsluttet.

Dispensationen gælder i 3 år, herefter skal der søges om en ny dispensation.

Afgørelsen er truffet af administrationen efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2 med henvisning til § 3.


Klage

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 78, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven.

Klagen skal indgives senest den 12-06-2024.

De, der kan klage, er:

Adressaten for afgørelsen (ansøger)

Ejeren af den ejendom, som afgørelsen handler om

Offentlige myndigheder,

Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Du klager via Klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fredensborg Kommune via klageportalen. 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback