Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Høringer og afgørelser Detaljer

Afgørelser

Afslag på ansøgning om landzonetilladelse til udstykning af to boligparceller

Landzonesager Tilbage

Tilbage

Afslag på ansøgning om landzonetilladelse til udstykning af to boligparceller ved ejendommen Sørupvej 45, 3480 Fredensborg, dele af matr.nr. 3bb og 3bf Sørup By, Grønholt

Fredensborg Kommune meddeler hermed afslag til udstykning af to parceller med henblik på at opføre boligbebyggelse ved ejendommen Sørupvej 45, 3480 Fredensborg, dele af matr.nr. 3bb og 3bf Sørup By, Grønholt. 

Afgørelsen er truffet jf. planlovens § 35, stk. 1.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. 

Du klager via Klageportalen på https://naevneneshus.dk 

Klagefristen er 4 uger fra datoen for afgørelsen, jf. § 60 i planloven (BEK nr. 20 af 11/01/2024) Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen (Fredensborg Kommune). Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan påklages af ministeren og i øvrigt af enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. planlovens § 58 stk. 1. 

Når en klage er indgivet behandler Fredensborg Kommune i første omgang klagen, og sender sagen til Planklagenævnet vedlagt kommunens udtalelse, samt de dokumenter der er indgået i sagens bedømmelse. Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål. 
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er meddelt jf. planlovens § 62.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback