Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Høringer og afgørelser Detaljer

Høringer

Offentlig høring af forslag til lokalplan N111 Plejehjem nord for Nivå Bymidte og kommuneplantillæg 1

Kommune- og lokalplan Tilbage

Tilbage

 

I henhold til planlovens §24 har Byrådet ved mødet den 27. februar 2023 vedtaget følgende:

·         At forslag til Lokalplan N111 Friplejehjem nord for Nivå Bymidte og Kommuneplantillæg 1 vedtages til offentlig fremlæggelse i 8 uger.

·         At der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Forslag til lokalplan N111 Friplejehjem nord for Nivå Bymidte og Kommuneplantillæg 1, har til formål at imødekomme et behov for flere plejeboliger som følge af den demografiske udvikling i Fredensborg Kommune, der fremgår af Fredensborg Kommunes plejeboligprognose fra marts 2022.                                                                 

Lokalplanforslaget muliggør opførelsen af et friplejehjem, med ca. 90 pladser, og indeholder bestemmelser vedrørende bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens arkitektur og facadematerialer og fri- og opholdsarealer.


Høringsperiode
Forslag til lokalplan N111 og kommuneplantillæg 1 er fremlagt i offentlig høring fra den 1. marts 2023 til den 26. april 2023.

Høringssvar til forslag til lokalplan N111 og kommuneplantillæg 1 skal sendes til Fredensborg Kommune senest den 26. april 2023 kl. 23:59 til mitplansvar@fredensborg.dk 

 Har man ikke adgang til e-mail kan høringssvaret sendes til Fredensborg Kommune, Center for By og Land, Team Plan, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal.

Høringssvaret vil indgå i Byrådets endelige behandling af planforslagene. Efter udløbet af høringsfristen kan Byrådet, efter fornyet behandling af lokalplanforslag og kommuneplantillæg, vedtage planenerne endeligt.

Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser eller bemærkninger til lokalplanforslaget eller kommuneplantillægget, kan Byrådets vedtagelse tidligst ske 4 uger efter udløbet af høringsfristen.

Borgerinddragelse
Der afholdes borgermøde på Fredensborg Rådhus, Egevangen 3b om planforslagene den. 12 april 2023 kl 17.
På mødet vil du høre mere om planerne for området, og du kan stille spørgsmål til planforslagene.
Ønsker du at deltage i borgermødet skal du af hensyn til planlægningen tilmelde dig på borgermoder@fredensborg.dk  senest 4. april.

 

Midlertidig retsvirkning

Indtil lokalplan og kommuneplantillæg er endeligt vedtaget i Fredensborg Kommune, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene ikke bebygges med bolig eller i øvrigt udnyttes på en måde der kan foregribe den endelige plans indhold. Efter § 17 i planloven gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. De eksisterende lovlige forhold på en ejendom, samt den lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at fremkomme med bemærkninger er udløbet, kan Fredensborg Kommune give tilladelse til udnyttelse i overensstemmelse med lokalplan og kommuneplantillæg. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for offentliggørelsen af tillægget og indtil planen er endeligt vedtaget, dog højst indtil 1 år efter offentliggørelsen.

 

Miljøvurdering

Fredensborg Kommune har foretaget en screening af forslag til lokalplan H115 og kommuneplantillæg 2 efter miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at der i henhold til lovens § 8, nr. 3 stk. 2 ikke skal foretages en miljøvurdering, da forslagene ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet fordi:

-       planforslaget, og kommuneplantillægget, alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet

-       bebyggelsen ikke vil have en væsentlig påvirkning på de eksisterende forhold ift. trafik, natur, miljø, m.v.

Klagevejledning

Du kan klage til Planklagenævnet over retlige spørgsmål i forhold til afgørelsen om miljøscreening af planforslaget, jf. miljøvurderingsloven § 48 samt planloven § 58, stk. 1, nr. 3. Det vil sige, at du kan klage hvis du mener, at lovens krav til miljøscreeningen ikke bliver opfyldt.

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. planloven § 59, stk. 1 og 2.

 

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

 

Sådan klager du

Du skal sende klagen via Planklagenævnets digitale klageportal.

 

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Fredensborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet.

Klagegebyret er 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.

 

Søgsmål

Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til lov om planlægning, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.

 

Personoplysninger

Når du afgiver et høringssvar, skal du være opmærksom på, at de indkomne høringssvar med afsender vil fremgå af dagsordenen til den politiske behandling som offentliggøres på kommunens hjemmeside. Du kan læse mere om vores behandling af dine oplysninger og databeskyttelse på Fredensborg kommunes hjemmeside via følgende link: https://fredensborg.dk/kommunen/databeskyttelse/

 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback