Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Vand og natur Gadekær

Gadekær

I kommunen er der 17 gadekær der ligger på helt eller delvist på gadejord.

Det første projekt for forbedring af vandkvaliteten blev gennemført primo 2023 og omfattede en oprensning af Asminderød Gadekær.

Vandkvaliteten i gadekærene i Karlebo, Avderød, Gunderød og Toelt skal også forbedres.
De nødvendige tilladelser vil blive udarbejdet, så der kan foretages indsatser i slutningen af 2023.

I perioden 2021-2028 er der afsat en anlægsbevilling - på omkring 250.000,- årligt til restaurering af kommunens 17 gadekær.
Desuden har NSPV øget budgettet til driftsopgaver på de arealer omkring gadekærene, der er gadejord. 

Spørgsmål?

Skriv til natur@fredensborg.dk.

Om gadejord og gadekær

Gadejord er arealer, der matrikulært er uden en egentlig ejer, men i forbindelse med udskiftningen i landsbyerne i slutningen af 1700-tallet blev gadejorden udlagt til fælles eje og til brug for ejendommene i landsbyen. Ejerskabet tilfalder således fællesskabet af lodsejere uden dog at ansvaret for vedligeholdelse er formaliseret. Gadejorden omfatter ofte tillige en del af det kommunale vejareal.

Gadekæret skal som naturelement anskues som et vandhul, der ligger relativt isoleret fra den øvrige natur. Et vandhul er kendetegnet ved at være en afgrænset lille sø med en forekomst af et sø-karakteristisk plante- og dyreliv.

Vandhullets areal dækker både den blanke vandflade, den vanddækkede rørskov og den fugtige bredzone med dens karakteristiske sumpvegetation. Periodevist udtørret søbund medregnes også som en del af søen.

Et godt og velfungerende vandhul har bl.a. flade brinker med let adgang til vandet, er solbeskinnet og har en begrænset tilførsel af næringsstoffer. Hvis vandhullet har tendens til tilgroning, kan der yderligere være et behov for et passende driftsniveau. Det kunne fx omfatte regelmæssig hel eller delvis fjernelse af monokulturer af søvegetation.

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback