Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Vand og natur Drikkevand og grundvand

Drikkevand og grundvand

Få viden om drikkevand, boringer, brønde og grundvandsbeskyttelse

Drikkevandet i Fredensborg Kommune leveres dels fra Fredensborg Forsyning A/S, dels fra 2 private vandværker – Gunderød Vandværk a.m.b.a. og I/S Langstrup Vandværk.
Vandet har en god kvalitet og indeholder ikke rester af pesticider eller andre miljøfremmede stoffer.

Fredensborg Forsyning A/S leverer drikkevand fra selskabets to vandværker:

 • Endrup Vandværk
 • Humlebæk Vandværk
 • samt køber og leverer vand fra Sjælsø Vandværk, der ligger i Rudersdal Kommune.


I Fredensborg Kommune findes også de to private vandværker: Gunderød Vandværk a.m.b.a. og I/S Langstrup Vandværk. Endrup Vandværk og Humlebæk Vandværk indvinder vand fra henholdsvis 7 og 5 boringer. De to  vandværker har hver 2 indvindingsboringer. 

Udenfor vandværkernes naturlige forsyningsområder forsynes ejendommene fra private drikkevandsbrønde. Ca. 25 ejendomme har privat vandforsyning i form af egen boring eller brønd.

Udover indvindingen af grundvand fra vandværkerne i Fredensborg Kommune indvinder vandselskabet Novafos også en betydelig mængde vand fra 3 kildepladser i kommunen.

Vandet fra de 3 kildepladser - Ullerød Kildeplads, Nivå Kildeplads og Langstrup Kildeplads – ledes til behandling på Sjælsø Vandværk, hvorfra det udpumpes til borgere i en række nordsjællandske kommuner.

En del af vandet ender dog i Karlebo Vandtårn, hvorfra forbrugerne i Kokkedal og Nivå forsynes.

Rettigheden til at indvinde grundvand fra egen grund til brug i husholdningen er meget gammel og fremgår af Vandforsyningslovens § 18, stk. 2.
25 ejendomme i kommunen har privat vandforsyning i form af egen boring eller brønd.

Indvinding af grundvand 
Hvis din ejendom er beliggende udenfor et alment vandforsyningsanlægs naturlige forsyningsområde, er du berettiget til selv at indvinde grundvand.
Bestemmelsen er en undtagelse til Vandforsyningslovens § 18, stk. 1, hvorefter grundvand og overfladevand ikke må indvindes uden tilladelse.

Du kan dog ikke indvinde grundvandet, hvis der må antages at være nærliggende fare for, at vandet ikke vil opfylde de fastsatte krav til kvaliteten af drikkevand eller i øvrigt vil være sundhedsfarligt.

Vandindvinding til brug i husholdningen er ikke omfattet af tidsbegrænsninger, og du skal dermed heller ikke have en tilladelse til vandindvinding, det gælder også for indvinding til 2-familiers huse. Du skal dog altid have en tilladelse fra kommunen til at udføre en ny boring, inden du etablerer et anlæg til indvinding af grundvand.

Indvinding af vand, der skal bruges til erhvervsmæssigt formål, f.eks. vanding af afgrøder eller dyr eller til kommercielt brug, kræver desuden en indvindingstilladelse fra kommunen.

Overflødige og ubenyttede boringer og brønde
En tilladelse til vandindvinding kan ifølge vandforsyningsloven tilbagekaldes, når der ikke er indvundet vand i et sammenhængende tidsrum af fem år.

På samme måde kan en brønd eller boring kræves sløjfet, hvis der ikke har været indvundet fra den i mere end 5 år, eller hvis ejendommen samtidig har en anden vandforsyning, som i det væsentlige kan erstatte forsyningen fra brønden, (Vandforsyningsloven §§ 35 og 36).

Der kan søges om dispensation til fortsat indvinding fra en boring/brønd, hvis vandet skal bruges til et erhverv, f.eks. vanding af afgrøder eller dyr.

Sløjfning af boringer og brønde
Boringer skal sløjfes og plomberes og brønde skal oprenses og plomberes, så skadelige stoffer ikke kan trænge ned til grundvandet.

Arbejdet skal udføres af brøndborerfirma med A-bevis.
Kommunen skal have mulighed for at kontrollere udførelsen af sløjfningen.

Brønde /boringer der ikke bruges, skal sløjfes. Brønden/boringen skal fyldes op og sikres mod forurening.

Sløjfningen må kun foretages af en brøndborer, der er uddannet til at foretage opfyldning af boringer og brønde og dermed har et såkaldt A-bevis. 
Du kan se en liste over brøndborere med A-bevis ved at søge på Geus.dk. Du skal selv kontakte en brøndborer. Udgifterne til sløjfning betales af ejer.

NB sløjfning af brønde skal af ejeren eller brøndborer anmeldes på www.bygogmiljoe.dk til kommunen mindst 14 dage før arbejdets udførelse med angivelse af metode og materialer.
Det er kommunen, der vurderer og bestemmer, om en brønd/boring skal kræves sløjfet efter bestemmelserne i vandforsyningsloven.
Kommunens afgørelse herom kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Dispensation for sløjfning af brønd
I visse tilfælde kan du søge om dispensation til at forsætte indvinding fra din private brønd/boring, når du fået indlagt vand fra vandværk.

Har du en brønd eller boring på din ejendom, som ikke benyttes, skal den dog sløjfes og her kan der ikke søges om dispensation.

Der kan i forbindelse med overgang til vandforsyning fra vandværk ansøges om fortsat tilladelse til indvinding fra egen boring til:
• Mindre gartneri eller mindre virksomhed
• Vanding af dyrehold på min. 3 dyreenheder (ved 3 dyreenheder føres der landbrugstilsyn hvert 6. år)
Desuden stilles der afstandskrav i henhold til DS 441 (Dansk Standard, "Norm for mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg"), eller revisioner heraf, eks.:

• 25 m til olietank
• 50 m til jordvarmeanlæg
• 25 m til stalde, møddinger mv.
• 300 m til nedsivningsanlæg
Indvindingstilladelsen kan, når der findes anden vandforsyning, tilbagekaldes med øjeblikkelig virkning med krav om sløjfning (uden erstatning), såfremt:

• der på naboejendomme inden for ovennævnte beskyttelseszone ansøges om tilladelse til etablering af i øvrigt lovlige anlæg nævnt i DS 441

• aktiviteter beskrevet i kommuneplanen, lokalplaner eller andre planer forhindres iværksat pga. tilstedeværelsen af en brønd eller boring
Brønde og boringer skal i øvrigt være udført, så forurening af grundvand kan undgås. De skal derfor opfylde kravene til indretning som beskrevet i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, herunder:

• Brønden eller boringens overkant skal være hævet minimum 30 cm over det omgivende terræn
• Dækslet skal være tæt og helt (ikke 2-delt) med krave eller med 5 cm udhæng udover brønden eller boringens sider. Dækslet skal være aftageligt

• Brøndvæggens øverste 2 meter skal være tæt
• En boring i bunden af en brønd skal omdannes til en tæt tørbrønd
• Ved aftapningssteder skal der skiltes med symbol og tekst, at vandet ikke må drikkes
• Vandledninger med vand fra brønd eller boring må ikke tilsluttes vandledninger med vandværksvand
• Benyttes vandet til fyldning af marksprøjter (til gødskning og pesticider) skal tappestedet være forsynet med kontraventil
Dispensation til at beholde retten til indvinding fra en brønd eller boring gives for maks. 10 år, hvorefter der skal søges om ny dispensatio

Grundvandsbeskyttelse

I Danmark er vort drikkevand stort set kun baseret på grundvand, der løbende bliver dannet i undergrunden af nedsivende regnvand.

Vort grundvand er så rent, at det kan drikkes efter en simpel behandling i form af iltning og filtrering.
Dette er også gældende i Fredensborg Kommune.

I vores lokalplaner og byggetilladelser stiller vi krav til byggematerialer, så der ikke udledes skadelige stoffer via fx regnvand fra tage.
Også når kommunen selv er bygherre, arbejder vi med bæredygtige løsninger, og anvender så vidt muligt miljøvenlige materialer.

Vi forebygger forurening gennem

 • tilsyn på forurenende virksomheder
 • tjek af olietanke
 • og ved at lukke ubenyttede brønde og boringer.

Hvis vi opdager en forurening, som truer grundvandet, tager vi initiativ til oprensning af forureningen, fx gennem et påbud.

Vandforsyningsplanen

Vandforsyningsplan fortæller om vandforsyningen nu og i fremtiden.
Målet er at sikre

 • godt og tilstrækkeligt drikkevand
 • en robust og stabil vandforsyning 

Vandforsyningsplanen fastlægger rammerne for forsyningen af drikkevand. 

Vandforsyningsplanen beskriver den politik og de målsætninger, som Fredensborg Kommune arbejder efter, for at vandforsyningen kan udvikle sig i takt med nye udfordringer.

Planen forklarer,

 • hvordan kommunen sikrer en god og sikker vandforsyning
 • hvilke områder de almene vandforsyningsanlæg forsyner
 • hvor meget vand borgere og erhverv forventes at bruge,
 • hvor ejendomme med egen brønd eller boring skal få vand fra, hvis vandforsyningen må opgives.

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback