Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Trafik og Veje Adgang og nedlæggelse af veje i det åbne land

Adgang og nedlæggelse af veje i det åbne land


Som grundejer i det åbne land, skal man være opmærksom på, at offentligheden har ret til at færdes til fods og på cykel på de veje og stier der er på ejendommen. Det er kun i helt særlige tilfælde, at man som ejer må forbyde denne adgang og kommunen kan tilsidesætte forbuddet, hvis vejen har en særlig rekreativ værdi.

Hvis du ejer en ejendom i det åbne land og overvejer at nedlægge en vej eller sti på din ejendom, skal du være opmærksom på, at nedlæggelsen skal anmeldes og godkendes af kommunen inden vejen må nedlægges. 

På denne side kan du læse om naturbeskyttelseslovens regler der gælder for henholdsvis offentlighedens adgang ad veje og stier i det åbne land og ned-læggelse af private veje og stier i det åben land.

Du skal være opmærksom på, der også er anden lovgivning, som fx lov om private veje, som indeholder regler om nedlæggelse af veje, mv. 

Billede viser træer i natur

Hvis du går med overvejelser om, at ændre adgangsforholdene eller nedlægge en vej eller sti på din ejendom, anbefaler vi, at du i god tid rådfører dig med kommunen om ændringen er i overensstemmelse med reglerne eller ej.

 

Bliv klogere på lovgivning og regler


Offentlighedens adgang til at færdes på private veje og stier reguleres pri-mært af mark- og vejfredslovens § 17 og naturbeskyttelseslovens § 26. 

Ifølge reglerne må offentligheden færdes til fods og på cykel ad alle private enkeltmandsejede veje og stier og private fællesveje og -stier i det åbne land. 

Offentligheden må også gerne færdes på veje og stier i private skove men de administreres jf. adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens § 23.

Naturbeskyttelseslovens definition af veje og stier

Veje og stier er i loven defineret som ”permanente menneskeskabte færdsels-baner” og omfatter altså også mindre trampestier, almindelige markveje og lignende.
Reglerne gælder dog ikke interne arbejdsveje i fx frugtplantager, på marker (sprøjtespor), haver og parker. Dyreveksler, brandbælter og lignende er heller ikke omfattet.


Færdsel til fods og på cykel kan kun helt eller delvis forbydes, hvis færdslen er til gene for enten 
•    den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, 
•    hvis den i særlig grad generer privatlivets fred, eller 
•    hvis der er behov for beskyttelse af plante- og dyreliv. 

Ejer kan, fx ved skiltning, give (lovlige) anvisninger for færdslen, som den, der færdes i naturen, skal rette sig efter.

Nedlæggelse af følgende private veje og stier kræver forudgående godkendelse fra Fredensborg Kommune jf. naturbeskyttelseslovens § 26a: 

•    Gennemgående veje og stier
•    Veje og stier, der fører til strande, skove, udyrkede arealer og klitfre-dede arealer
•    Veje og stier, der fører til særlige udsigtspunkter, kulturminder eller lignende seværdigheder med rekreativ værdi

Reglerne gælder for både private enkeltmandsejede veje og stier og private fællesveje og -stier.

Veje og stier er defineret som ”permanente menneskeskabte veje eller stier” og omfatter altså også mindre ubelagte trampestier, almindelige markveje og lignende.
Reglerne omfatter ikke interne spor fx i frugtplantager, marker (sprøjtespor), havegange, o. lign. Dyreveksler, brandbælter og lignende er heller ikke omfattet.


Hvis et adgangsforbud ikke er i overensstemmelse med reglerne, skal kommunen sikre at adgangsforbuddet bringes i overensstemmelse med reglerne. 

Kommunen har også mulighed for at tilsidesætte et ellers lovligt adgangsforbud, hvis forbuddet i væsentlig grad forringer rekreative værdier. Det skal her bemærkes, at de rekreative værdier vægtes højt af Fredensborg Kommune og Miljø- og Fødevareklagenævnet, der behandler klager over kommunale afgørelser.

 

Læs om anmeldelse


Hvis du ønsker at nedlægge en privat vej eller sti i det åbne land, skal det anmeldes i god tid forinden til kommunen.
Vi anbefaler, at du altid rådfører dig med kommunen om en nedlæggelse skal anmeldes eller ej.

Hvis kommunen ikke er kommet med indsigelser 4 uger efter at nedlæggelsen er anmeldt, må du påbegynde nedlæggelsen af vejen eller stien.
Hvis kommunen derimod træffer afgørelse om, at det er nødvendigt at undersøge stiens rekreative værdi nærmere, har kommunen efterfølgende en frist på 6 måneder, til at undersøge og træffe afgørelse om, hvorvidt vejen eller stien nedlægges eller ej. 


Anmeldelse af en nedlæggelse af en privat vej eller sti skal ske til Fredensborg Kommune på enten

•    mail til vandognatur@fredensborg.dk 

•    med brev til postadressen: 

Team Vand og Natur, 
Fredensborg Kommune, 
Egevangen 3B, 
2980 Kokkedal 

Anmeldelsen skal indeholde et kort som tydeligt viser den vej- eller stistræk-ning som ønskes nedlagt, samt en skriftlig begrundelse for hvorfor den ønskes nedlagt.

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback