Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Træning og rehabilitering Genoptræning

Genoptræning

Du kan tilbydes genoptræning i kommunen, hvis du har fået et funktionstab efter aktuel sygdom.

Du, dine pårørende eller medarbejder i hjemmeplejen kan henvende sig direkte, for en vurdering af dit behov. Dette kræver ikke henvisning fra læge.
Tilbuddet er tidsafgrænset og planlægges efter individuel terapeutisk vurdering.

Hvis du har behov for genoptræning efter hospitalsbehandling. Du bliver indkaldt til samtale og vurdering inden for 7 dage, efter hospitalet har henvist dig til kommunal genoptræning via en elektronisk genoptræningsplan (GOP).
Det er ikke muligt at vælge en anden godkendt leverandør, uden forudgående betalingsaftale med Træning og Rehabilitering.

Hvem kan få et tilbud ?

 

  • Du kan være henvist fra hospitalet med en elektronisk genoptræningsplan(GOP) eller af din egen læge.
  • Du kan også henvises af Fredensborg Kommunes Visitation, Forebyggelseskoordinator eller via Jobcenteret.
  • Du eller dine pårørende kan selv henvende jer til Træning og Rehabilitering.

Vi starter altid med en indledende samtale og vurdering. Her undersøger og afdækker vi dine behov og taler om hvilke mål du gerne vil opnå. I vurderingen kan der indgå test af f.eks. din muskelstyrke, balance, hukommelse mv.

Herefter laves i fælleskab en plan for dit forløb. Plan og tilbud afhænger af dine mål og terapeutens samlede vurdering. I planen indgår også en aftale om hvordan du vil fastholde de opnåede resultater når forløbet er slut.

Tilbuddene varierer fra en enkelt konsultation med undersøgelse, rådgivning og vejledning til et forløb der strækker sig over 4 – 12 uger. I særlige tilfælde kan forløbet være længere.

Ved afslutningen af dit forløb evalueres der på om du har opnået de ønskede mål og de indledende test gentages.

Vi tilbyder både individuel- og holdtræning på centrene, men kan også komme hjem til dig og træne i dit hjem, hvis vi vurderer du har behov for det.

Vedrørende henvisning og tider
Allan Christiansen: 41 95 45 12 
Lene Banke : 41 95 45 10 

Andre spørgsmål
Leder af Træning og Rehabilitering: Benedicte Fenger 25 51 89 87

Kørsel og befordring 

Det er patientens bopælskommune, der er forpligtet til at yde kørsel eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med genoptræning efter udskrivning fra sygehus. 

Der er efter visse kriterier mulighed for at søge om hjælp til dette.

Pensionister har adgang til kørsel eller befordringsgodtgørelse ved genoptræningsforløb, der foregår på sygehuset eller i kommunen efter udskrivning fra sygehus.

Andre end pensionister har adgang til kørsel eller befordringsgodtgørelse, hvis vedkommendes tilstand udelukker kørsel med offentlige transportmidler, samt når afstanden til genoptræningsstedet overstiger 50 km.

For både pensionister og ikke-pensionister er det en forudsætning for udbetaling af befordringsgodtgørelse, at udgiften overstiger et vist beløb. For pensionister er beløbet fastsat til 25 kr., og for andre er beløbet fastsat til 60 kr.

Hvis genoptræningsstedet er valgt efter reglerne om patienternes frie valg på genoptræningsområdet, er der en begrænset ret til befordringsgodtgørelse. Bopælskommunen er da alene forpligtet til at yde befordringsgodtgørelse svarende til det, vedkommende ville have været berettiget til, hvis vedkommende var behandlet på det behandlingssted, som kommunen eller regionen (specialiseret, ambulant genoptræning) ville have henvist til.

Kommunen har efter servicelovens § 117 mulighed for at yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler til et visiteret træningsforløb. Det er kommunen, der vurderer, hvorvidt der skal ydes tilskud til en borger.

Tilskuddet kan bl.a. ydes i de tilfælde, hvor befordringsomkostningerne er så store, at det kan forhindre den pågældende i at tage imod behandlingstilbudet.

Kommunens afgørelse om tilskud kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Der henvises også til reglerne om personligt tillæg efter lov om social pension.

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback