Skip til hoved indholdet

Hegnssyn

Naboerne må som hovedregel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud. Hvis man ikke kan blive enig med sin nabo, skal man bruge reglerne i hegnsloven.

Hegnsynet er et kommunalt udpeget nævn, en selvstændig administrativ myndighed, der fungerer uafhængig af byrådet.

Hegnsynet i Fredensborg Kommune består af
Carsten Nielsen (formand og bygningskyndig)
Kresta Staugaard (plantningskyndig)
Bjørn Drachmann (plantningskyndig)

Hvis du har spørgsmål til reglerne om hegnssyn, kan du kontakte formanden for hegnssynet Carsten Nielsen på  40 63 13 16

Hegnsynets sekretariat
Team Plan
Center for By og Land
Fredensborg Kommune
plan@fredensborg.dk 

Ansøg om :

Hegnsynet_anmodning.pdf

Hegnsynet_fuldmagt.pdf

Hegnsynet_indklagedes_bemærkninger.pdf

Hegnsynet kan kun hjælpe dig, der har en tvist med naboen om hegn, sådan som det er beskrevet i hegnsloven. Hegnsynet forventer, at du først forsøger at tale med naboen om problemet. Hvis I ikke kan blive enige, kan du efterfølgende kontakte hegnsynet.

Hegnsynet kan også hjælpe med grene fra træer som beskadiger hegnet, eller grene som kan være til fare for sikkerheden på naboejendommen.

Hvis der er tvivl om en hegnsynet kan hjælpe med en sag vil hegnsynet tage stilling til, om det er omfattet af hegnsloven eller ej. Dette er en retlig vurdering som udøves af hegnsynet.


Hegnsynet kan også hjælpe med at tvangsfuldbyrde hegnssynssager, hvis der er grundlag for det.

Hegnsynet kan ikke udtale sig om teoretiske spørgsmål, eller komme med udtalelser. Hegnsynet forholder sig kun til konkrete tvister. Hegnsynet kan ikke komme med en vejledende udtalelse om en sag, f.eks. inden man anmoder om et hegnsyn. Hegnsynets sekretær kan vejlede om generelle spørgsmål, og kan hjælpe dig med svar på dine spørgsmål.

Hegnsynet forholder sig ikke til spørgsmål om skellets rigtige placering. Det er en sag for en landinspektør.

Hegnsynet kan ikke hjælpe med sager om gener fra træer, f.eks. træer der er blevet for store, som skygger eller generer naboen med f.eks. blade eller pollen.

Hegnsynet kan ikke behandle sager som ikke har med hegnet at gøre, men som er naboretlige spørgsmål, f.eks. støj eller udsigt. Sådanne tvister må afgøres af domstolene. Spørgsmål om bygninger behandles af kommunens byggesagsafdeling (byggemyndigheden).

Hegnsynet forsøger at få parterne til at løse sagen i mindelighed.

Det fremgår af hegnsloven, at hegnsynet skal forsøge at få parterne til at indgå et forlig. I sådanne tilfælde indgår man et retsforlig, som er en aftale der kan tvangsfuldbyrdes, hvis den ene part ikke overholder sin del af aftalen.
Hvis det ikke lykkes at indgå et forlig, vil hegnsynet afsige en kendelse.

Kan en bygning også være et hegn?
En bygning kan erstatte et hegn i skel. Ifølge bygningsreglementet kan man lovligt opføre udhuse, garager og carporte i skel. I sådanne tilfælde gælder byggeloven og bygningsreglementet, og ikke hegnsloven.


Hegnsynet kan ikke hjælpe i sager om bygninger.

- tinglyste deklarationer
- private aftaler eller forlig
- tidligere kendelser fra hegnsynet
- afgørelser fra domstolene

Et hegnsyn koster 1.855 kr. som normalt betales af den, kendelsen går imod.

Ved forlig deles vederlaget mellem parterne.

Hvis sagen hæves af klageren inden mødet afholdes koster det 700 kr., som klager skal betale.

I første omgang skal du forsøge at drøfte sagen med din nabo.

Hvis dialogen med naboen ikke fører til en løsning på problemet, er du velkommen til at inddrage hegnsynet i sagen. Du skal indsende en anmodning om hegnssyn.

Du skal være opmærksom på, at en hegnssynssag skal overholde nogle spilleregler.

Du er velkommen til at anvende formularen - Anmodning om hegnsyn - Du kan sende den digitalt fra hjemmesiden hvis du har en digital signatur, eller du kan printe den ud og sende den med posten til Hegnsynet i


Fredensborg Kommune, Sekretariatet,
Rådhuset, Egevangen 3B,
2980 Kokkedal

Hvad sker der, når jeg har inddraget hegnssynet?
Når du anmoder om hegnsyn, skal du specielt være opmærksom på dine påstande. Påstande er det hegnsynet kan give dig medhold i.
Her er nogle eksempler:
"der er tale om et fælleshegn"
"naboen har uden min tilladelse fjernet fælleshegnet"
"naboen skal rejse et nyt fælleshegn"
"naboen skal medvirke til at rejse et nyt fælleshegn"
"naboens eget hegn er for højt"
"fælleshegnet skal klippes ned til en højde på 2m"
"naboens eget hegn står for tæt på fælleshegnet"

Hegnsynet vil normalt i løbet af en uge indkalde parterne til et besigtigelses- og forhandlingsmøde. Det skal ske med mindst 8 dages varsel. Datoen er ikke til drøftelse, og mødet kan kun udsættes hvis en af parterne har gyldigt forfald.

Indklagede kan inden mødet fremsætte sine bemærkninger og påstande, hvis han ønsker det. I så tilfælde skal det indsendes snarest, sådan at hegnsynets medlemmer og klageren kan få en kopi. Du kan bruge formularen "Bemærkninger til hegnsyn".

Nogle gange sker det, at indklagede bringer forholdet i orden efter han har modtaget mødeindkaldelsen, men inden mødet afholdes. I sådanne tilfælde kan klageren hæve sagen. Du er velkommen til at anvende formularen "Sagen hæves".

Herefter afholdes besigtigelses- og forhandlingsmødet. Hvis du ikke kan deltage i mødet, kan du sende en repræsentant med en fuldmagt. Du kan bruge formularen "Fuldmagtsblanket".

Efter mødet sender hegnsynet kopi af forliget eller hegnsynets kendelse til parterne. Hvis man ikke er enig i resultatet kan sagen indbringes for byretten, se nedenunder om klage.

Hvis naboen ikke har overholdt forliget eller kendelsen kan du anmode hegnsynet om en tvangsfuldbyrdelse. Du er velkommen til at anvende formularen "Tvangsfuldbyrdelse".

I sådanne sager skal der være et besigtigelsesmøde, hvor hegnsynet skal undersøge om klageren har ret i sin påstand. Dette møde varsles på samme måde som ved besigtigelses- og forhandlingsmødet. Der kan ikke indgås forlig i sager om tvangsfuldbyrdelse. Hegnsynet afsiger en kendelse, som kan indbringes for byretten hvis man er uenig. Også i sager om tvangsfuldbyrdelse kan det ske det, at indklagede bringer forholdet i orden inden mødet.
Klager kan i så tilfælde hæve sagen.

Forlig og kendelser er endelige, men kan efter særlige regler genoptages.

Når parterne indgår forlig under hegnssynssagen er der tale om et retsforlig, jf. hegnslovens § 38, stk. 3 og 4.

Retsforliget vedrører kun hegnsynets kompetenceområde, og ikke andre forhold som parterne eventuelt har inddraget i sagen. Forliget betyder, at hegnsynet ikke har afsagt en kendelse i sagen. Indsigelse mod forligets gyldighed kan fremsættes ved de almindelige domstole. Et retsforlig indgået ved hegnsynet kan tvangsfuldbyrdes efter hegnslovens § 44.

Hegnsynets kendelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Sagen kan på en af parternes begæring efter særlige regler tages op til fornyet overvejelse, jf. hegnslovens § 42. Hegnsynets kendelse kan af hver af parterne indbringes for domstolene senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, jf. hegnslovens § 43.

Ønsker du at indbringe en sag fra Hegnsynet i Fredensborg Kommune for domstolene skal du henvende dig til Retten i Helsingør.

Hegnssynets kvalifikationer
Mindst et af hegnsynets medlemmer skal være plantningskyndigt, mindst et medlem skal være bygningskyndigt.

Der er ikke krav om, at hegnsynets medlemmer skal være sagkyndige. Kravet er, at medlemmerne har en vis sagkundskab, på samme måde som det er et almindeligt krav at medlemmerne har kendskab til ejendommene i kommunen, lokale forhold og egnens skikke. Der er ikke bestemte uddannelseskrav.

Alle medlemmer og suppleanter af hegnsynet i Fredensborg Kommune har erfaring fra tidligere hegnsyn, og alle har deltaget i kursusaktivitet for hegnsynsmedlemmer.

Der afholdes kun møde med hegnsynets medlemmer hvis man anmoder om et hegnsyn. Hegnsynet indkalder til mødet.

Parterne skal møde personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Hvis ejendommen har flere ejere skal alle skal møde. Hvis du ønsker at lade en stedfortræder møde skal du sørge for, at fuldmagten tydeligt tilkendegiver om vedkommende også har ret til at indgå et forlig.

Hvis klageren udebliver fra mødet vil sagen blive hævet, og kan ikke genoptages, med mindre klager har haft gyldigt forfald. Klager kan blive pålagt at godtgøre indklagede de af ham i denne forbindelse afholdte udgifter.

Hvis indklagede udebliver uden at have anmeldt gyldigt forfald vil mødet alligevel blive gennemført, men skyldes udeblivelsen gyldigt forfald kan sagen genoptages.

Besigtigelses- og forhandlingsmødet indledes ved at formanden for hegnsynet ønsker velkommen, og undersøger om alle parter er til stede, eller om der er nogen der møder ved fuldmagt, m.v. Herefter har hegnsynet og parterne lejlighed til at få parternes påstande præciseret.

Hvis der er tale om en tvist om et fælleshegn spørger formanden om parterne er enige om at det er et fælleshegn, eller om en af parterne vil påstå, at det ikke er et fælleshegn. Hvis en af parterne vil påstå, at det ikke er et fælleshegn skal hegnsynet udsætte sagen til der er afholdt en skelforretning, som fastlægger skellets rigtige placering. En landinspektør sørger for skelforretningen.

Parterne får herefter lejlighed til at drøfte sagen, og fremvise forholdene for hegnsynet.

Hegnsynet vil afprøve mulighederne for at indgå forlig. Hvis der kan opnås enighed om sagen udarbejdes forliget på stedet, og parterne og hegnsynet underskriver forliget.

Det kan ske det, at parterne bliver enige om en løsning på sagen, men ikke kan blive enige om, hvem der skal betale hegnsynets vederlag. I sådanne tilfælde indgår man forlig om sagen, og overlader spørgsmålet om vederlaget til hegnsynet, som så afsiger en kendelse om vederlaget.

Hvis vi ikke kan blive enige?
Hvis parterne ikke kan blive enige om et forlig vil hegnsynet afslutte mødet og afsige en kendelse. På mødet vil hegnsynet orientere parterne om hvor lang tid der vil gå før de kan modtage kendelsen. Der vil normalt gå 2 - 3 uger.

En hegnsynssag har normalt 2 parter: en klager og en indklaget.

En sag kan kun rejses mod en grundejer. Normalt vil klageren være grundejeren af den tilstødende grund, men også andre kan i særlige tilfælde have mulighed for at rejse en sag. Det kan f.eks. være aktuelt hvis der er tinglyst en servitut på ejendommen som giver en sådan ret.

Når en ejendom har flere ejere, gælder sagen alle ejerne, f.eks. når et ægtepar begge er ejere, eller ved anpartslejligheder eller interessentskab.

Ved andelsboliger og boligselskaber vil det normalt være bestyrelsen eller den, der har fuldmagt som handler på vegne foreningen.

Genboer som er adskilt af en vej, og derfor ikke har fælles skel, er normalt ikke naboer efter hegnsloven. Sådanne tvister må afgøres af domstolene.

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Telefon: +45 72 56 50 00 fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Høringer og afgørelser Oplevfredensborg.dk Facebook - Fredensborg Kommune
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback