Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig og byggeri Bevaringsværdige bygninger Søg støtte

Søg støtte

Søg støtte til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger

Ansøgningsfristen er slut

Det er efter 1. april 2023 ikke længere muligt at ansøge pulje om støtte til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger i 2023. 

Har du fremsendt en ansøgning i perioden fra 1. februar til 1. april 2023 vil du senest ultimo juni 2023 får svar på din ansøgning. 

Husk, at det er et krav i forbindelse med ansøgning at projektet ikke igangsættes før end der evt. bliver meddelt tilsagn om støtte til projektet. 

Om støtten

Er du ejer af en bevaringsværdig bygning med en såkaldt SAVE-værdi på mellem 1-4, har du mulighed for at søge om støtte til istandsættelse i Fredensborg Kommune fra puljen til bevaringsværdige bygninger.

Byrådet vedtog i april 2018 at afsætte denne pulje til bevaringsværdige bygninger for at fremme vedligeholdelse og istandsættelser af bevaringsværdige bygninger. Det er tale om Fredensborg Kommunes egen pulje til bevaringsværdige bygninger og ikke en støtteordning under Byfornyelsesloven. I 2021 udgjorde den samlede pulje 400.000 kr.

Fredensborg Kommune ønsker at fremme større projekter, som giver et væsentligt eller synligt løft til bevaringsværdige bygninger, men også mindre projekter kan komme i betragtning. Tildeling af midler fra puljen sker ud fra en samlet helhedsvurdering af de indkomne projekter, og administrationen træffer beslutning om hvilke projekter, der får tilsagn om støtte. 

Ansøgningsfristen er 1. april 2023.

Eksempel fra 2020, hvor ejer fik støtte fra puljen til nyt stråtag.

 • Istandsættelser af bygningens klimaskærm ved reparation, udskiftning eller fornyelse af f.eks. tage, kviste, ydremure, vinduer, døre m.v.
 • Facadeudsmykninger og arkitektoniske detaljer, som bygningen oprindeligt er opført med.
 • Nedrivning af bygningsdele eller lignende, såfremt de ikke har været en del af bygningens oprindelige arkitektur ved opførselstidspunktet, og det vurderes at have en positiv virkning på bygningens bevaringsværdi.

Har du spørgsmål til ordningen, kontakt arkitekt Claus Steffensen på telefon 92 43 47 37 eller på  clst@fredensborg.dk  

For at kunne komme i betragtning til at modtage støtte, skal en række krav være opfyldt:

 • Bygningen skal være registreret som bevaringsværdig med en SAVE-værdi på 1-4. Se bygningens SAVE-værdi her
 • Ansøger skal være ejer af bygningen, eller have fuldmagt fra ejer.
 • Istandsættelsen eller bygningsforbedringen skal udføres på en sådan måde, at bygningens SAVE-værdi opretholdes eller øges.
 • Bygningens oprindelige arkitektoniske udtryk skal sikres eller tilbageføres ved så vidt muligt at anvende originale materialer og anvende principper for istandsættelse og bevaring, som er i overensstemmelse med byggestilen.
 • Bygningsforbedringen skal som udgangspunkt være i overensstemmelse med gældende lokalplan eller byplanvedtægt.
 • Projektet må ikke allerede være påbegyndt eller påbegyndes, inden der foreligger skriftligt tilsagn fra Fredensborg Kommune om støtte.

Alene omkostninger til den fysiske realisering af istandsættelsen eller bygningsforbedringen kan støttes.

Det er Fredensborg Kommune, der beslutter hvor meget, der gives i støtte til projektet.

Der kan maksimalt opnås støtte til 50 % af udgifterne til projektet.

Den konkrete istandsættelse skal færdiggøres inden ét år efter meddelelse af tilsagn om støtte.

Evt. forlængelse kan aftales med kommunen under helt særlige omstændigheder.

Det er ejers eget ansvar at indhente byggetilladelse og andre relevante tilladelser i forbindelse med projektet.

Ved støtte til projekter på 100.000 kr. eller derover udarbejder ejer en deklaration, som skal godkendes af Fredensborg Kommune med vilkår om tilbagebetaling af støtten, såfremt ejendommen sælges inden for 15 år.

Der tinglyses ikke deklaration for projekter op til en værdi på 100.000 kr.

Støtten ydes som et kontant tilskud.

Udbetaling af støtten finder sted, når det udførte arbejde er dokumenteret. Ansøger dokumenterer ved at fremsende en kort beskrivelse af det udførte arbejde, fotos, samt faktura.

Ved tilsagn om støtte på 100.000 kr. eller derover, forestår ansøger udarbejdelse og tinglysning af deklaration.

Støtten kan ikke udbetales før deklarationen er tinglyst.

 1. Ansøgning udfyldes og sendes direkte fra hjemmesiden. Se link herunder ved ”Ansøgningsprocedure”
 2. Administrationen foretager en samlet helhedsvurdering af de indkomne ansøgninger, der lever op til de beskrevne krav. 
 3. Administrationen træffer beslutning om hvilke projekter, der får tilsagn om støtte.  
 4. Arbejdet kan først påbegyndes, efter tilsagn om støtte er givet og ejer har indhentet alle relevante tilladelser i forbindelse med gennemførsel af projektet.
 5. Når arbejdet er udført, indsender ejer/ansøger dokumentation som beskrevet ovenfor.
 6. Ved støtte til projekter på 100.000 kr. eller derover udarbejder ejer en deklaration, som skal godkendes af Fredensborg Kommune med vilkår om tilbagebetaling af støtten, såfremt ejendommen sælges inden for 15 år.
 7. Støtten udbetales, når den krævede dokumentation er godkendt.

Om bevaringsværdige bygninger 

Fredensborg Kommune udpeger bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen og i forbindelse med lokalplanlægning. I enkelte tilfælde foretages enkeltregistreringer af bygninger f.eks. i forbindelse med byggesager.

Den enkelte bygning tildeles en bevaringsværdi (den såkaldte SAVE-værdi) på baggrund af bygningens arkitektur, kulturhistorie, det omgivende miljø, originalitet og tilstand. Ved værdivurderingen vægtes arkitektur og kulturhistorie tungest.

SAVE-værdien udtrykkes ved hjælp af et tal, og bygninger med SAVE-værdier fra 1 til og med 4 udpeges som bevaringsværdige i Fredensborg Kommune. Det er disse bygninger, der nu kan søges om støtte til forbedring af.

Registrering af bygninger og kulturmiljøer giver borgere, planlæggere og politikere en bedre mulighed for at vurdere, hvilke kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der bør varetages ved omdannelse og udvikling i kommunen. 

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback