Skip til hoved indholdet

Beboerklage og -huslejenævn

Kontakt Beboerklagenævnet
Fredensborg Rådhus
Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal
Tlf. 72 56 50 00

Vil du klage?
Så indsend klage ved at udfylde blanketten her med NemID

Hvis du ikke er tilmeldt digital post, og dermed ikke benytter NemID, bedes du benytte dette

Kontakt Det fælles Huslejenævn
Hørsholm Rådhus
Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm
Tlf. 48 49 10 74

huslejenaevn@horsholm.dk

Beboerklagenævnet er oprettet af Fredensborg og Hørsholm kommuner i fællesskab.

Det fælles beboerklagenævn består af 3 personer, hvoraf formanden er jurist. De øvrige 2 medlemmer er henholdsvis udlejer- og lejerrepræsentant.

Hvis der er tale om sager af social karakter, tiltrædes nævnet af en socialt sagkyndig. Den socialt sagkyndige har ikke stemmeret.

Beboerklagenævnet kan alene behandle sager vedrørende boliger i den almene boligsektor i henholdsvis Fredensborg og Hørsholm kommuner.

Den enkelte beboer i de almene boliger, som ønsker at klage, skal gøre det skriftligt, og det koster 161 kr. (2023-priser).

Du bedes indbetale beløbet til kommunes konto i Danske Bank Hørsholm Reg.nr. 4319 Konto nr. 11779433.

Husk at påfør betalingen lejemålets adresse samt teksten Beboerklagenævnet.

Beboerklagenævnet kan afgøre sager om:

 • Boligens stand ved lejeforholdets begyndelse
 • Vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning
 • Betaling for vand og varme o.lign.
 • Formalia i forbindelse med varsling af huslejeforhøjelser
 • Installationer og forbedringer af det lejede m.v.
 • Tilbagebetaling af beboerindskud
 • Ret til fremleje og bytte
 • Husordenssager
 • Tvister om lovligheden af beslutninger truffet af de beboerdemokratiske organer

Senest 1 uge efter sagens indbringelse giver nævnet den anden part i sagen underretning om indbringelsen med angivelse af, at parten må fremsætte sine synspunkter i sagen inden 2 uger.

Nævnet kan foretage besigtigelse
Sagens parter skal indkaldes med mindst 1 uges varsel. Nævnet kan også indkalde parterne til at afgive forklaring for nævnet. Nævnets afgørelser kan indbringes for boligretten.

Huslejenævnet er oprettet af Fredensborg og Hørsholm kommuner i fællesskab.

Det fælles huslejenævn består af 3 personer. Formanden er jurist og udpeget af statsamtet. De to andre medlemmer er valgt af byrådene efter indstilling af henholdsvis de større lejerforeninger og de større udlejerforeninger i kommunerne. I husordenssager deltager en socialt sagkyndig, som dog ikke har stemmeret.

Huslejenævnet kan alene behandle sager vedrørende tvister mellem lejere og udlejere på det private boligmarked.

Det koster et gebyr på 345 kr. (2023-priser), at indbringe en sag for det fælles huslejenævn.

Huslejenævnet kan bl.a. afgøre sager om uenighed mellem lejere og udlejere om:

 • Lejeforhøjelser
 • Lejestørrelser
 • Depositum og forudbetalt leje
 • Vedligeholdelsesmangler
 • Fraflytninger
 • Forbedringsarbejder
 • Forbrugsregnskaber
 • Husordenssager

Senest 1 uge efter sagens indbringelse giver huslejenævnet den anden part i sagen underretning om indbringelsen med angivelse af, at parten må fremsætte sine synspunkter i sagen inden 2 uger. Huslejenævnet kan foretage besigtigelse.

Sagens parter skal indkaldes med mindst 1 uges varsel.

Huslejenævnet kan også indkalde parterne til at afgive forklaring for nævnet.

Huslejenævnets afgørelser kan indbringes for boligretten.

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Telefon: +45 72 56 50 00 fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Høringer og afgørelser Oplevfredensborg.dk Facebook - Fredensborg Kommune
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback