Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børn og unge Folkeskoler og SFO Skoleindskrivning

Skoleindskrivning

Et nyt skoleår begynder i august 2024 og Fredensborg Kommune vil gerne byde velkommen til de kommende skolestartere, der skal begynde på kommunens skoler. 

I skoleåret 2024-2025 er det børn, der er født i 2018, der kan indskrives til optagelse på en af kommunens skoler.

 • Når fordelingen er fastlagt, får I direkte besked fra jeres barns kommende skole.
 • Vi forventer, at skolerne er klar til at give endelig besked først i februar.
 • Hvis I eventuelt har spørgsmål, kan I henvende jer til distriktsskolen

Hvis du lige er flyttet til Fredensborg Kommune og har børn, som skal i skole, skal du kontakte skolen. 

Bemærk ændring af skoledistrikt
Skoledistrikterne i Fredensborg by justeres, så adresser på Dannevang, Kirkeleddet og Langkildeparken fra og med skoleåret 2024/2025 hører til Fredensborg Skole. 
Ændringen gælder både for skolestartere samt for øvrige nye elever.

Med skolen starter en ny periode i jeres barns liv. En periode som næsten alle børn ser frem til med lyst og spænding – og måske også med en smule nervøsitet for alt det nye.

Dagen skal nu foregå i helt nye omgivelser på en skole. De fleste børn starter også i SFO.

Børnene får nye voksne omkring sig. Lærerne og pædagogerne i skolen bliver centrale personer i børnenes liv. Børnene vil også møde pædagogerne fra SFO'en i skolen, da lærere og pædagoger fra børnehaveklassen og SFO arbejder tæt sammen for at sikre børnene en god skolestart og en sammenhængende hverdag.

Der vil i børnehaveklassen komme nye udfordringer i form af sproglige aktiviteter, bogstaver og tal, musik, idræt og værkstedsarbejde, og børnene vil lære mange nye børn at kende og få nye kammerater. 

I børnehaveklassen vægtes både en faglig og en legende tilgang til undervisningen. Der er opmærksomhed på barnets sprog og sprogforståelse, og alle elever sprogvurderes i begyndelsen af børnehaveklassen for at kunne tilrettelægge undervisningen efter børnenes forskellige kompetencer og behov.

Børnehaveklassen lægger fundamentet for skolens videre arbejde med elevernes alsidige, personlige udvikling. Det sker ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær og lyst til at lære og samtidig gør barnet fortroligt med skolen.

Undervisningen bygger på de færdigheder, viden og erfaringer, som børnene allerede har tilegnet sig i familien, dagtilbuddet og fritiden. Undervisningen indeholder leg og opgaver med bogstaver og tal, sprog og udtryksformer, naturen og naturfænomener, bevægelse og motorik, sociale færdigheder, samvær og samarbejde. Legen vil stadigvæk være en væsentlig del af barnets tilværelse. 

Undervisningen tilrettelægges, så børnene oplever, at de er del af et større socialt fællesskab.

Alle børn er i kraft af deres bopæl eller opholdssted tilknyttet en bestemt distriktsskole.

Som udgangspunkt har de derfor ret til optagelse på den pågældende skole.
​Find jeres distriktsskole her

Alle børn skal skrives ind via den digitale indskrivning, også hvis der søges skoleudsættelse samt hvis der ønskes en anden skole end distriktsskolen. Der er i det digitale skema mulighed for at angive disse ønsker.

 • Ønsker I en anden folkeskole i kommunen end distriktsskolen, er der en rubrik i det digitale skema, hvor den ønskede skole skal skrives. Hvis I f.eks. ønsker Fredensborg Skole, afdeling Karlebo, skal I også skrive det i bemærkningsfeltet.
 • Ønsker I jeres barn indmeldt på privatskole eller skole i anden kommune, skal I selv indmelde jeres barn på den ønskede skole. Af hensyn til kommunens registrering af samtlige skolebørn i kommunen, skal I via den digitale indskrivning registrere, at I ønsker barnet indmeldt op en privatskole eller folkeskole i anden kommune – og hvilken. 

Hvis jeres barn er opskrevet til SFO vil han/hun automatisk blive overflyttet til den ønskede SFO den 1. maj 2023. Hvis barnet ikke går i et kommunalt dagtilbud i Fredensborg Kommune, skal I selv sørge for udmelding fra dagtilbud.

Er I i tvivl, om jeres barn er skrevet op til SFO, skal I kontakte Pladsanvisningen på telefon 72 56 50 00.

Alle børn skal skrives ind via den digitale indskrivning, også hvis der søges skoleudsættelse samt hvis der ønskes en anden skole end distriktsskolen.

 • Der er i det digitale skema mulighed for at angive disse ønsker.
 • I vil få tilsendt yderligere informationsmateriale direkte fra distriktsskolen.

Skulle der være tvivlsspørgsmål i forbindelse med indskrivningen, kan I kontakte distriktsskolen eller Center for Skole og Dagtilbud på tlf. nr. 72 56 50 00.

Kommunen har mulighed for at gennemføre justering af en skoles distrikt i perioden mellem indskrivningen og skoleårets begyndelse, hvis det viser sig, at antallet af indskrevne børn på en skole er større end forventet eller en klasse er blevet for lille. Er dette tilfældet, kan det være nødvendigt at flytte enkelte børn efter indskrivningen.

Skoledistrikterne i Fredensborg By justeres, så adresser på Dannevang, Kirkeleddet og Langkildeparken fra og med skoleåret 2024/2025 hører til Fredensborg Skole. 
Ændringen gælder både for skolestartere samt for øvrige nye elever.

Center for Skole og Dagtilbud vil i de tilfælde henvende sig direkte til de implicerede forældre.

 

Der er i Danmark frit skolevalg. Forældre kan søge om at få deres barn optaget på en anden folkeskole i kommunen end distriktsskolen, i en folkeskole i en anden kommune eller på en privatskole. 

Jeres barn kan blive indskrevet på en anden skole i Fredensborg Kommune end distriktsskolen, hvis den pågældende skole har plads. Det vil sige, at skolen har mindre end 22 elever i gennemsnit per klasse på årgangen i kommende 0. klasse og 24 elever i gennemsnit på de øvrige årgange.

Jeres eventuelle ønske om optagelse på en anden folkeskole i Fredensborg Kommune end distriktsskolen vil blive behandlet, når indskrivningsproceduren for hele kommunen er afsluttet primo februar 2023. 

Hvis det ikke er muligt at opfylde alle ønsker om optagelse på den søgte folkeskole i kommunen, der ikke er distriktsskole, optages elever efter følgende principper: 

 • Først optages de børn fra andre distrikter i kommunen, som har søskende ved skolestart på den ansøgte skole. Kan alle ønsker ikke opfyldes, optages de søskende, der bor tættest på den ansøgte skole. Står to eller flere børn lige efter denne liste foretages en lodtrækning.
 • Dernæst optages børn fra andre distrikter i kommunen uden søskende på den ansøgte skole. Kan alle ikke optages, bliver de børn, der bor tættest på den ansøgte skole optaget. Står to eller flere børn lige efter denne liste foretages en lodtrækning. 
 • Herefter optages elever fra andre kommuner, prioriteret i rækkefølgen om der er søskende på skolen og efterfølgende ud fra afstand til skolen.  

Bliver et barn optaget på en anden skole end distriktsskolen, kan eventuelle søskende ikke garanteres plads på den samme skole.

I de tilfælde hvor en skole ikke kan imødekomme alle ønsker om skolegang på skolen, vil der blive udarbejdet en venteliste, der følger de nævnte kriterier.

I skal være opmærksomme på, at der ikke ydes fri befordring, hvis jeres barn bliver optaget på en anden skole end distriktsskolen.

Bliver et barn optaget på en anden skole end distriktsskolen, har barnet ikke krav på optagelse på distriktsskolen, hvis familien senere ønsker en overflytning til denne. Senere optagelse på distriktsskolen kan kun ske, hvis der er plads på skolen på den ansøgte årgang.  

Ansøgning om optagelse på en anden folkeskole i kommunen end distriktsskolen sker på den digitale indskrivningsblanket.

Ønsker I jeres barn indmeldt på privatskole eller skole i en anden kommune, skal I selv indmelde barnet på den ønskede skole. Af hensyn til kommunens registrering af samtlige skolebørn i kommunen, skal I via kommunens digitale indskrivning registrere, hvor det er I ønsker barnet indmeldt. 

Bliver et barn optaget på en anden skole end distriktsskolen, har barnet ikke krav på optagelse på distriktsskolen, hvis familien senere ønsker en overflytning til denne. Senere optagelse på distriktsskolen kan kun ske, hvis der er plads på skolen på den ansøgte årgang.  

Fredensborg Kommune yder ikke tilskud til forældrebetalingen eller tilskud til transport til og fra privatskole eller skole i anden kommune.

Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Det er muligt at anmode om, at et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling.

Ved de få tilfælde hvor der anmodes om skoleudsættelser vil institutionen på et tidligt tidspunkt allerede have arbejdet fokuseret med barnet. 
Ellers skal I som forældre tage kontakt til den daglige leder i jeres barns institution så tidligt som muligt. 

Derefter vil I blive indkaldt til en konference hvor I, sammen med relevante fagpersoner om jeres barn, vil udarbejde en handleplan for hvad der skal arbejdes fokuseret med i forhold til at blive skoleparat. I denne proces vil I sammen løbende gøre status på indsatsen og i sidste ende måske beslutte at anmode om skoleudsættelse.  

Selvom I ønsker skoleudsættelse, skal I udfylde skemaet i den digitale indskrivning.
I dette skema er det muligt at angive at I ønsker at udskyde skolestarten.

Børn, der er født i perioden 1. januar 2018 – 30. september 2018, kan søge om optagelse i en børnehaveklasse, men det kræver, at barnet er i stand til at følge undervisningen i børnehaveklassen med henblik på at gå i 1. klasse året efter.   

Hvis I ønsker at jeres barn skal starte tidligere i skole skal I henvende jer til distriktsskolen. Skolen vil så invitere til en samtale og derefter afgøres det af skolens leder om jeres barn er tilstrækkeligt modent til at starte i 0 klasse august 2023, eller der er behov for yderligere vurderinger.

Hvis I er tilflyttere til kommunen og har et barn, som skal i skole, skal I kontakte distriktsskolen og aftale indskrivning med den. Det samme gælder, hvis I flytter fra et skoledistrikt i Fredensborg Kommune til et andet. 

Tilflyttere til et skoledistrikt har krav på optagelse i distriktsskolen, og derfor er der reserveret en plads til jeres barn, dog under følgende forudsætninger:

1) Skoleskiftet skal ske i umiddelbar forbindelse med flytningen til skoledistriktet 

2) Børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, kan visiteres til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler.

Det betyder, at I ved tilflytning til kommunen skal tage stilling til, om I ønsker jeres barn optaget på distriktsskolen.

Såfremt I som forældre har valgt ikke at indskrive jeres barn på distriktsskolen i umiddelbar forbindelse med tilflytning til skoledistriktet, anses dette som et fravalg af distriktsskolen, og dermed mister barnet den ubetingede ret til at blive optaget på distriktsskolen. I stedet indskrives barnet efter reglerne for frit skolevalg, som er beskrevet herunder.

Hvis I ønsker, at jeres barn skal skifte fra en anden folkeskole, friskole eller privatskole til en folkeskole i Fredensborg Kommune, sker det efter reglerne om frit skolevalg.

I skal gøre følgende:

1) Tal med jeres nuværende skole

Hvis I som forældre ønsker, at jeres barn skifter til en (anden) folkeskole i kommunen, er det en god ide først at henvende sig til den skole, som jeres barn går på. Sammen med skolen taler I om grunden til, at I ønsker et skoleskift.

Hvis I ønsker at gå videre med skoleskiftet, skal I selv henvende jer til den skole, I ønsker jeres barn skal gå på. 

2) Kontakt den ønskede skole

Det er ikke sikkert, at den skole, I søger om skoleskift til, har ledige pladser på klassetrinnet. Der er som udgangspunkt ledig plads, hvis skolen har færre end 24 elever i gennemsnit pr. klasse på klassetrinnet.

Dog kan enkelte klasser eller årgange være midlertidigt lukket for tilgang af pædagogiske årsager. 

Hvis ikke skolen kan imødekomme jeres ønske om skolegang på skolen, vil jeres barn blive optage på venteliste, såfremt I ønsker det. Placering på ventelisten sker efter principperne beskrevet i skolestyrelsesvedtægtens bilag og er prioriteret efter bopælskommune, evt. søskende på skolen og afstand til skolen.

I skal være opmærksomme på, at der ikke ydes befordring til andre skoler end distriktsskolen. Hvis det kræver transport af jeres barn at skifte skole, vil I derfor selv skulle sørge for dette.

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback