Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Affald og miljø Forbrugsafregning - affaldsgebyrer

Forbrugsafregning - affaldsgebyrer

Fredensborg Forsyning udsender hvert år to aconto rater for forbrugsafgifter samt én årsafregning.

  • Årsafregningen inkl. første aconto rate udsendes i februar og har forfaldsdato den 1. marts.
  • Anden aconto rate udsendes i august og har forfaldsdato den 1. september.

Har du spørgsmål om driften af ordningen bedes du rette henvendelse til Fredensborg Forsyning på tlf. 35 29 44 00 eller affald@fredensborgforsyning.dk.

 

Det bliver dyrere


I 2024, 2025 og 2026 bliver det dyrere at få hentet affald, da der opkræves et ekstraordinært gebyr.
Stigningen skyldes, at Norfors - på baggrund af en lovændring - skal afvikle sin gæld langt hurtigere end forventet.

Få svar på de mange spørgsmål herunder. 

Spørgsmål og svar om ekstraordinære affaldsgebyrer

Affaldsgebyrerne stiger af to årsager: 
Dels har Fredensborg Kommune fået en ekstraordinær opkrævning fra det fælleskommunale affaldsselskab Norfors. Opkrævningen skal være med til at dække en del af den samlede gæld i Norfors. 

Dels stiger den pris, Norfors tager for at afbrænde affald fra 690 kr./ton (eks. moms) i 2023 til 2000 kr./ton (eks. moms) i 2024.

Den ekstraordinære opkrævning skyldes en ny lov om ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af for-brændingsegnet affald – som er en del af regeringens klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

I loven kræves det, at affaldsforbrændingen i Norfors bliver udskilt som et aktie- eller anpartsselskab senest 1. januar 2025. Derudover er der krav om udbudspligt på forbrænding af affald fra 1. juli 2025, altså konkurrenceudsættelse.

For at gøre det muligt at udskille Norfors som et selvstændigt selskab skal gælden i Norfors bringes ned. Derfor har Norfors valgt at opkræve et ekstraordinært gebyr pr. indbygger i ejerkommunerne. I Fredens-borg Kommune opkræves gebyret hos borgerne over 3 år i 2024, 2025 og 2026. 

Læs mere i sagsfremstillingen til byrådets møde den 30. oktober 2023 (punkt 121) 

Fredensborg Kommune ejer Norfors sammen med fire andre kommuner (Allerød, Hørsholm, Rudersdal og Helsingør).
Som ejer af forbrændingsanlægget Usserødværket, der er hovedårsagen til Norfors’ store gæld, hæfter de fem kommuner solidarisk for Norfors’ gæld. 

Det opkrævede beløb fra Norfors fordeles mellem ejerkommunerne efter indbyggertal svarende til, hvordan hæftelsen for Norfors’ gæld mellem kommunerne er fordelt. 

Fredensborg Kommunes andel bliver samlet ca. 41,7 mio. kr. ex. moms.

Gebyret varierer i forhold til den beholdere til rest / mad eller restaffald som din ejendom er tilmeldt.

Du kan se taksterne for 2024 her på Fredensborg Forsynings hjemmeside.

Den ene grund til, at borgerne i Fredensborg skal betale væsentligt mere i affaldsgebyr i 2024,2025 og 2026 skyldes at Norfors i 2017 investerede i en ny ovnlinje på forbrændingsanlægget Usserødværket.

I den forbindelse blev der optaget et lån på 790,5 mio. kr. i Kommu-nekredit. En gæld som de fem ejerkommuner hæfter solidarisk for. Ejerkommunerne godkendte samtidig en løbetid på lånet på 20 år.

Den nye lov om ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald (Lov nr. 745 af 13/6 2023) – se også svar på spørgsmål 1 – der træder i kraft 1. juli 2025, gør det nødvendigt at fremskynde afskrivningen på den del af gælden, som omhandler affaldsforbrændingen. Det er et beløb på ca. 213,4 mio. kr. som Norfors dermed reelt kun har halvandet år til at af-skrive  

Det skyldes, at det ikke er muligt at selskabsgøre affaldsforbrændin-gen, hvis selskabet (i dette tilfælde Norfors) har stor gæld. Derfor har bestyrelsen i Norfors besluttet, at ejerkommunerne skal betale en ekstraordinær opkrævning for at nedbringe gælden.

Den anden grund til gebyrstigningen for borgerne er, at Norfors’ pris for afbrænding af restaffald stiger væsentligt, fra 690 kr./ton ex. moms i 2023 til 2.000 kr./ton ex. moms i 2024.

Vi kan desværre ikke sige, hvordan gebyret bliver for 2025 og de ef-terfølgende år, da det afhænger af flere faktorer, som vi endnu ikke ved, hvordan udvikler sig. Det gælder bl.a. priserne for afbrænding af affald og tilslutningen blandt borgere og erhvervsliv til de forskellige affaldsordninger.

Fra kommunens side har vi dog en klar forventning om, at når hele området konkurrenceudsættes i 2025, vil resultatet være mere konkurrencedygtige priser.

De nye rammer betyder nemlig, at kommunerne fra 1. juli 2025 ikke længere kan aflevere deres affald på deres egne anlæg til affaldsforbrænding (i dette tilfælde Norfors), men i stedet skal sende opgaven i offentligt udbud. 

 

Nej, det gælder for alle fem ejerkommuner – Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal

Det er bestyrelsen i Norfors som den 17. oktober 2023 besluttede de ekstraordinære opkrævninger til ejerkommunerne

Det var en forudsætning, at beslutningen skulle godkendes i ejer-kommunernes kommunalbestyrelser/byråd.

De ekstraordinære gebyrer blev politisk godkendt i 30. oktober 2023 (punkt 121) 


Kommunen forventer, at gebyrerne for behandling af restaffald og rest/mad vil falde igen i 2025, da behandling af restaffald vil blive sendt i udbud, altså konkurrenceudsat, men vi kan ikke love et prisfald.

Det ekstraordinære affaldsgebyr falder bort fra 2027, og vil medføre et fald i taksterne.

En stor del af gebyrstigningen skyldes ikke ændringer i affaldsordningerne eller serviceniveauet, men vedrører den fremskyndede afvikling af gæld for Usserødværket (forbrændingsanlægget) hos Norfors.

Stigningen er derfor også midlertidig og bortfalder i 2027.

Læs mere i sagsfremstillingen til Byrådet den 30. oktober 2023 (punkt 1) via link 

Der er forsyningspligt i forhold til varme, så din nuværende fjernvarme er sikret.

Den nye lovgivning nødvendiggør nytænkning inden for sikring af varmeproduktionen, og det er vi godt i gang med. 

De mange overvejelser om den langsigtede varmekapacitet og de økonomiske konsekvenser af ny lovgivning gør det svært at sætte meget højt tempo på udrulning af fjernvarme. 

Vi kommer til at rulle fjernvarme ud, men vi skal være ekstra sikre på økonomien, og vi skal sikre, at forsyningssikkerheden følger med. Vi skal levere teknisk bygbare løsninger til omkostningseffektive priser.

 

Herunder får du svar på spørgsmål til opkrævning og til affaldsordningerne.

Den enkelte grundejer vil i løbet af februar 2024 modtage den første opkrævning med forfald 1. marts 2024 fra Fredensborg Affald A/S. 

Opkrævningen sker to gange om året og med forfald henholdsvis d. 1. marts og 1. september.

Hvis du har spørgsmål til baggrunden for de ekstraordinære gebyrstigninger, så skal du kontakte Norfors Kundeservice på 45 16 05 00 eller norfors@norfors.dk 

Hvis du har spørgsmål til opkrævningen generelt, så skal du kontakte Fredensborg Affald A/S på 35 29 44 00 eller forbrug@fredensborgforsyning.dk 

 

Minimumstilmeldingen til rest/mad for en enfamiliebolig er en todelt 240 liter beholder med 14-dages tømning. Det er ikke muligt at være tilmeldt mindre kapacitet end standardbeholderen på 240 liter eller at dele med naboen.

At man ikke kan dele restaffaldsbeholdere med naboen, er ikke nyt.
Dengang man havde sækkestativer til dagrenovation, kunne man heller ikke dele med naboen.

Reglerne er fastsat i kommunens regulativ for husholdningsaffald § 19.

Det er ikke muligt for private husholdninger at afmelde sig kommunens indsamlingsordning for restaffald og rest/madaffald.
Reglerne er fastsat i kommunens regulativ for husholdningsaffald § 19.

I boligforeninger kan man afmelde beholdere, hvis der er kapacitet nok, og beholderen kan lukkes forsvarligt (fx med lås) for at undgå uhygiejniske forhold.
Der skal som minimum være en kapacitet på restaffald på 65 liter/bolig/uge jf. Regulativ for husholdningsaffald 

Man må kun aflevere rest- og madaffald i den kommunale indsamlingsordning, ikke på genbrugspladsen. 

For en-familieboliger med egne affaldsbeholdere til rest- og madaffald er minimumstilmeldingen en 240 liter beholder til rest-/madaffald med 14-dages tømning.
Dette er den billigste model. 

For bebyggelser med fælles affaldsbeholdere skal ejendommen være tilmeldt den volumen, der passer til behovet.
I Fredensborg er mindstekravet 65 l/bolig/uge jf. kommunens regulativ for husholdningsaffald.
 

Hvis afmelding meldes ind før 1/2-2024 kan 1 aconto tilrettes, ellers vil afmelding af materiale komme til udtryk på 2 aconto rate. 

Byrådet fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen. 
Byrådet vedtager efter affaldsaktørbekendtgørelsen én gang årligt et takstblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer.

Afgørelser kan efter § 60 i affaldsaktørbekendtgørelsen (BEK nr. 1536 af 16/12/2022 om affaldsregulativer, -gebyrer, -aktører m.v.) ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
 

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback