Ophængning af valgplakater 

 

Herunder ses Vejdirektoratets vejledningsmateriale om opsætning af valgplakater og valgmateriale.

Vejdirektoratet gør opmærrksom på, at valgplakater ophængt ulovligt på statsveje vil blive nedtaget på ophængerens regning. En faktura til dækning af Vejdirektoratets omkostninger vil således blive tilsendt efter en eventuel nedtagning. 

Sådan er reglerne om valgplakater 

Hvor findes reglerne? 
Vejlovens §§ 84 og 85 for valgplakater på offentlige veje og 
Privatvejslovens §§ 66 a-b for valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder

Valgplakaten skal være forsynet med navn, adresse, email-adresse og telefonnummer på den person eller det parti, der har iværksat ophængningen.

Hvad er en valgplakat
Valgagitatoriske meddelelser på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m². 
Altså ikke: bannere og beachflag m.m.

Hvor må valgplakaterne hænges op? 
På offentlige veje må der ophænges på:

 • vejbelysningsmaster, 
 • vejtræer, 
 • hegn, 
 • elforsyningsmaster og 
 • på indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater (pind eller spyd).

På private fællesveje i byer og bymæssige områder må der kun ophænges på:

 • master til vejbelysningen og 
 • master til brug for elforsyningen 
 • altså ikke på vejtræer, hegn m.m.

Hvordan skal valgplakaten være ophængt ?
Plakaten skal være ophængt så den:

 • Ikke dækker for autoriseret afmærkning (færdselstavler, vejvisningsskilte eller lign)
 • Ikke forhindrer hensigtsmæssige  oversigtsforhold
 • I øvrigt ikke udgør en fare for trafiksikkerheden

Her må der ikke sættes valgplakater op

 • På motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg, 
 • I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t, 
 • I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t eller derunder, 
 • På samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr - hvis der er færdselstavler på fx en lysmast må den derfor ikke bruges til ophængning,
 • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende, 
 • nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten, 
 • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten, 
 • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten, 
 • på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed. 

Fjernelse af plakater
Ulovlige plakater skal nedtages inden for 24 timer efter vejmyndigheden har udstedt påbud herom.

Plakater der udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden kan nedtages straks
Det kan være:
 • Plakater foran signaler
 • Plakater foran afmærkning
 • Plakater som er ved at falde ned

Ophængning af valgplakater udenfor vejarealet 

 • Kræver grundejers tilladelse,
 • På kommunens skoler, daginstitutioner, plejehjem og øvrige kommunale institutioner m.m., har kommunen ikke givet tilladelse til opsætning af plakater 
 • Derfor heller ikke valgplakater på de matrikler, hvor der kan brevstemme