Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Råd og nævn Grønt Råd

Grønt Råd

Se hvem der sidder i Grønt Råd og hvad de arbejder med

Grønt Råd er et rådgivende forum i natur-, miljø- og planlægningsspørgsmål.

Ideen er at bruge foreningernes og borgernes engagement og kendskab til natur, miljø og planlægning til en konstruktiv dialog om nye aktiviteter i kommunen. 

 

Medlemmer udpeget af Byrådet
Vivian Johnsen (A)
Marie Louise Wittenkamp (B)
Mikkel Dodt Fregerslev (C)
Carsten Bo Nielsen (V)
Sidsel Dyekjær (Å)
Torben Forskov (F)

Nordsjællands Landboforening, Lars Egedal
Danmarks Naturfredningsforening, Jens Søndergaard
Dansk Ornitologisk Forening, Henrik Boeg
Danmarks Jægerforbund Fredensborg, Erik Vestergaard Madsen
De lokalhistoriske foreninger, Flemming Jappsen
Friluftsrådet, Poul Erik Pedersen
Nive Å’s Lystfiskerforening, Niels Prip
Bevaringsforeningen, Lisbeth Gram Holdum
Agenda 21 Foreningen, Finn Langgaard
Dansk Cyklist Forbund, Frank Elm Jakobsen
Fredensborg Landsbyråd, Sara McKinley
Naturstyrelsen Nordsjælland, Tim Falck Weber
Fredensborg vandløbslav, Erik Nielsen
Dansk Vandrelaug, Steen Kobberø-Hansen


Vedtaget af Byrådet 29. november 2010, senest revideret pga. byrådsbeslutning 20. december 2021, konstitueringsaftalen samt efter ny styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2022.
1. Rådets navn og formål
1.1 Rådets navn er ”Grønt Råd i Fredensborg Kommune” (herefter omtalt Grønt Råd).

1.2 Formålene med Grønt Råd er:

  •  At fremme dialog og samarbejde mellem kommunen, borgere, foreninger og virksomheder omkring miljø-, klimatilpasning-, natur- og planlægningsforhold samt forhold relateret til lokale kulturhistoriske værdier i tilknytning til landskab og bebyggelse.
  • På et tidligt tidspunkt at rådgive kommunen om løbende sager i tilknytning til miljø-, klimatilpasning-, natur- og planlægningsforhold samt forhold relateret til lokale kulturhistoriske værdier i tilknytning til landskab og bebyggelse.
  • Fremadrettet at rådgive kommunen om miljø-, klimatilpasning-, natur-, og planlægningsforhold samt forhold relateret til lokale kulturhistoriske værdier i tilknytning til landskab og bebyggelse.

2. Rådets sammensætning

2.1 Rådet sammensættes af maksimalt 17 medlemmer fra foreninger og organisationer samt repræsentanter udpeget af Byrådet, som har en erklæret interesse i rådets formål.

2.2 Rådets sammensætning og ændringer heraf besluttes af Byrådet efter indstilling fra Grønt Råd. Rådets aktuelle sammensætning fremgår af bilag til kommissoriet.

2.3 Foreninger, organisationer og repræsentanter udpeget af Byrådet skal have en tæt tilknytning til samt aktiviteter i Fredensborg Kommune.

2.4 Medlemmerne af Grønt Råd repræsenterer hver for sig de foreninger, organisationer og andre repræsenterede, som har valgt dem til at sidde i Grønt Råd.

2.5 Evt. suppleanter for de politisk udpegede medlemmer vælges af Byrådet, mens foreninger og organisationer repræsenteret i Grønt Råd selv forventes at sikre en suppleant til pladsen i Rådet. I tilfælde af afbud til et møde forventes det pågældende medlem selv at fremsende relevant materiale til suppleanten, lige som medlemmet selv står for at vedligeholde den løbende kommunikation til suppleanten og det øvrige bagland.

2.6 Rådet vælger ved almindeligt flertal af sin midte en formand og en næstformand.

2.7 Repræsentanter for kommunens administration deltager fast i rådets møder.

3. Rådets møder og arbejde

3.1 Rådet samles til ordinært møde 1 gang i kvartalet.

3.2 Rådets medlemmer kan indsende forslag til dagsordnen til formanden og administrationen senest 14 dage før et planlagt møde. Rådets dagsorden udarbejdes af administrationen i samarbejde med formanden og udsendes sammen med relevante bilag af administrationen senest 1 uge før mødet.

3.3 På årets første møde tilstræbes det at fastlægge en række temaer for årets efterfølgende møder, hvilket dog ikke forhindrer andre sager i at blive taget op efterfølgende.

3.4 Rådet kan beslutte at invitere gæster til at deltage i møderne. I mellem møderne kan formanden i samråd med næstformanden og administrationen beslutte at invitere gæster til det efterfølgende møde, hvilket i givet fald annonceres på dagsordnen.

3.5 Grønt Råd vælger en ordstyrer på møderne.


3.6 Rådet tilstræber at arbejde i enighed. Halvdelen af Rådets medlemmer skal være til stede, for at Rådet er beslutningsdygtigt. Anbefalinger til Byrådet samt beslutninger om aktiviteter i regi af Grønt Råd kan besluttes med almindeligt simpelt flertal.


3.7 En repræsentant for administrationen er fast referent på møderne. Efter godkendelse af formanden udsendes et foreløbig referat til rådets medlemmer så vidt muligt senest 14 dage efter mødets afholdelse. Referatet betragtes som godkendt, hvis der herefter ikke er kommet indsigelser mod referatet senest 1 uge efter udsendelsen. Hvis formanden vurderer, at indsigelserne skal indarbejdes, udsendes herefter endnu et foreløbigt referat, som ligeledes betragtes som godkendt, hvis der efter 1 uge ikke er kommet nye indsigelser hertil. Referatet sendes også til udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling.


3.8 Grønt Råd mødes en gang om året med udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling.


3.9 Rådet evaluerer sit arbejde mindst 1 gang om året. Evalueringen sker så vidt muligt i tide til at resultatet kan drøftes på det årlige møde med politikerne.


3.10 Rådet kan efter nærmere skøn, i enkelte sager, som refererer direkte fx til Plan-, Trafik- og Klimaudvalget, inddrage dette udvalg.


Bilag til kommissorium for Grønt Råd i Fredensborg Kommune
Grønt Råd er sammensat på følgende måde:
 Agenda 21 Foreningen: 1 repræsentant
 Bevaringsforeningen: 1 repræsentant
 Nive Å’s Lystfiskerforening: 1 repræsentant
 Dansk Cyklist Forbund: 1 repræsentant
 Danmarks Naturfredningsforening: 1 repræsentant
 Dansk Ornitologisk Forening Nordsjælland: 1 repræsentant
 Dansk Vandrelaug: 1 repræsentant
 De lokalhistoriske foreninger: 1 repræsentant
 Fredensborg Landsbyråd: 1 repræsentant
 Friluftsrådet: 1 repræsentant
 Danmarks Jægerforbund Fredensborg: 1 repræsentant
 Nordsjællands Landboforening: 1 repræsentant
 Naturstyrelsen Nordsjælland: 1 repræsentant
 Fredensborg Vandløbslav: 1 repræsentant
 6 medlemmer udpeget af Byrådet

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback