Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Råd og nævn Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget

Se hvem der sidder i Folkeoplysningsudvalget og hvornår de holder møde

Folkeoplysningsudvalget er et brugerudvalg for det folkeoplysende område
Udvalget arbejder for at styrke fritidslivet i Fredensborg Kommune. 

Folkeoplysningsudvalget høres i politiske sager, der vedrører fritidslivet, herunder: 

  • Fremtidige forslag til og ændringer i folkeoplysningspolitik
  • Kommunens budget til folkeoplysningsområdet
  • Kommunens tilskudsregler til folkeoplysningsområdet

Byrådet har udpeget følgende 7 medlemmer til Folkeoplysningsudvalget

Charlotte Sander, A
Suzan Daoud, A                                         
Jens Thorup Bindzus, B                      
Mikkel Dodt Fregerslev, C
Ulla Frøsig, F
Per Askestad, V
Sussi Jensen, Ø

Annemari Rommedahl - Aftenskolernes Samråd Fredensborg
Bernadette Follmann  - Aftenskolernes Samråd Fredensborg
Alice Kiander – Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd
Lars La Cour - Idrætsrådet
Thomas Meier – Idrætsrådet
Hanne Larsen - Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd
Pia Bødtker - Kulturelt Samråd
Lisbeth Knudsen - Kulturelt Samråd 

 

2024
Onsdag 20. marts kl. 17 -18.30 
Tirsdag 23. april kl. 17 -18.30
onsdag 15. maj 2024 kl. 16 -17.00.
Torsdag 26. september kl. 17 -18.30
Torsdag 21. november kl. 17 -18.30

Du kan få træffe- og taletid på Folkeoplysningsudvalget møder.

Kontakt administrationen senest to hverdage før mødet på kultur@fredensborg.dk

 

Formål
Folkeoplysningsudvalget er et brugerudvalg for det folkeoplysende område i Fredensborg Kommune. Folkeoplysningsudvalget arbejder for at styrke fritidslivet i kommunen. Folkeoplysningsudvalget skal udstikke visioner og komme med forslag til handlinger og indsatser på det folkeoplysende område og fungere som talerør for alle fritidsbrugere i Fredensborg Kommune.

Organisering 
Folkeoplysningsudvalget nedsættes med to repræsentanter fra hver godkendt paraplyorganisation på det folkeoplysende område. Repræsentanterne fra hver paraplyorganisation skal være demokratisk valgt. Den til enhver tid siddende formand er født medlem, men kan videregive repræsentationen i Folkeoplysningsudvalget til et andet demokratisk valgt medlem. Det andet medlem vælges direkte af medlemsforeningerne for en fireårig periode, der følger byrådets valgperiode. Paraplyorganisationerne afholder selv valg. For hver repræsentant fra paraplyorganisationerne kan udpeges en stedfortræder. Desuden vælger Byrådet syv medlemmer til Folkeoplysningsudvalget.

Udvalgsformanden fra det politiske udvalg, som det folkeoplysende område hører under, er født medlem. De øvrige medlemmer udpeges af Byrådet. Der er ikke krav om, at det skal være byrådsmedlemmer, ligesom der ikke skal vælges suppleanter. De politiske repræsentanter vælges for en fireårig periode, der følger byrådets valgperiode. Udpegning til Folkeoplysningsudvalget finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg.

Til de medlemmer af Folkeoplysningsudvalget, der ikke er byrådsmedlemmer, ydes der diæter i forbindelse med deltagelse i Folkeoplysningsudvalgets fire ordinære møder. Takster jf. den kommunale styrelseslov §16 a, stk. 2. Folkeoplysningsudvalget vælger selv formand og næstformand og kan fastsætte sin forretningsorden. Formanden for Folkeoplysningsudvalget forbereder, indkalder og leder møderne i Folkeoplysningsudvalget i samarbejde med administrationen.

Administrationen har sekretariatsfunktion og deltager med den nødvendige bemanding.

Kompetencer
Kompetencen på det folkeoplysende område tilfalder det politiske udvalg jf. den gældende styrelsesvedtægt.

Folkeoplysningsudvalget er et hørings- og dialogorgan, som tillægges udtaleret i relevante, principielle sager hovedsagelig af folkeoplysende karakter og som vedrører paraplyorganisationernes medlemsforeninger og arbejde. Yderligere skal Folkeoplysningsudvalget jf. folkeoplysningsloven høres om forslag til og ændringer i kommunens folkeoplysningspolitik, kommunens budget på folkeoplysningsområdet og kommunens tilskudsregler. 

Herudover kan Folkeoplysningsudvalget komme med forslag og ønsker til det folkeoplysende arbejde i Fredensborg Kommune ved at indgive forslag til dagsordenerne til Folkeoplysningsudvalgets møder. Folkeoplysningsudvalget kan afgive udtalelse om sager, der behandles i det politiske udvalg, som det folkeoplysende område hører under, og komme med anbefalinger over for udvalget. Folkeoplysningsudvalget har derimod ikke kompetence til selv at rejse sager i det politiske udvalg. 
Folkeoplysningsudvalget forvalter ikke puljemidler eller tilskud. 

Møder 
Folkeoplysningsudvalget holder fire ordinære møder årligt. Møderne aftales for ét år ad gangen.  
Yderligere møder kan afholdes, hvis formanden eller et flertal af medlemmerne i Folkeoplysningsudvalget ønsker det. Folkeoplys-ningsudvalget kan desuden nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper under Folkeoplysningsudvalget.

Administrationen varetager udsendelse af dagsordener til de ordinære møder. Folkeoplysningsudvalgets medlemmer opfordres til at rejse forslag til punkter til dagsordenen. Fristen for indsendelse af forslag til dagsordenen til ordinære møder er tre uger før mødet. 
Dagsorden sendes til godkendelse hos formanden for Folkeoplysningsudvalget to uger før et møde. Dagsorden udsendes senest fire hverdage før mødet. 

Formanden kan med mindst en uges varsel indkalde medlemmerne til møder udenfor den aftalte møderække. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. 
Formanden sørger for, at der udarbejdes et referat fra hvert møde. Hvis der ikke kan opnås enighed, kan ethvert medlem forlange at få sin afvigende mening med i referatet og medsendt Folkeoplysnings-udvalgets udtalelser.  

Folkeoplysningsudvalget inviteres til et årligt budgetmøde med for-mændene for de udvalg, som hhv. det folkeoplysende område og kulturområdet hører under.  Her har Folkeoplysningsudvalget mulig-hed for at gøre sine interesser gældende over for formændene, inden budgettet for det kommende år fastlægges. 

Yderligere møder, herunder med andre politiske udvalg af relevans for paraplyorganisationerne i Folkeoplysningsudvalget, kan komme i stand efter nærmere aftale.

Arrangementer og aktiviteter
Der afholdes to årlige debatmøder mellem Folkeoplysningsudvalget, foreningerne, aftenskolerne, de selvorganiserede fritidsbrugere og det politiske udvalg, som det folkeoplysende område hører under. 

Der afholdes desuden en årlig konference eller temadag, hvor Folkeoplysningsudvalget og kommunen inviterer fritidsbrugere og samtlige foreninger. Konferencen/temadagen afholdes, såfremt budgettet muliggør det.

Folkeoplysningsudvalget har kompetencen for en årlig konference eller temadag for frivillige ledere og trænere.

Forslag til dagsordenen til disse arrangementer godkendes af Folke-oplysningsudvalget. Det politiske udvalg, som det folkeoplysende område hører under, orienteres. Folkeoplysningsudvalget er medunderskriver på invitationerne, der udsendes til foreningerne, aften-skolerne og de selvorganiserede fritidsbrugere. Der tildeles ligeledes Folkeoplysningsudvalget en aktiv rolle ved forberedelsen og gennemførelsen af disse arrangementer.

Kommunen ønsker at udbyde kurser for frivillige ledere og trænere med indhold af relevans for alle fritidsbrugere. Folkeoplysningsudvalget har kompetencen for kurser for frivillige ledere og trænere. Forslag til indholdet godkendes af Folkeoplysningsudvalget. Det poli-tiske udvalg, som det folkeoplysende område hører under, orienteres. Kurserne afholdes i det omfang budgettet muliggør det.

Fritidsbrugernes mulighed for at søge indflydelse
1) Administrationen informerer foreningerne, aftenskolerne og selv-organiserede fritidsbrugere i kommunen om Folkeoplysningsudvalget. 
2) Administrationen informerer foreningerne i kommunen om para-plyorganisationernes eksistens og deres rolle i det folkeoplysende arbejde i kommunen, herunder i Folkeoplysningsudvalget. Paraplyorganisationerne er foreningernes stemme i Folkeoplysningsudvalget. Ønsker foreningerne direkte indflydelse på det folkelysende arbejde i Fredensborg Kommune, bør foreningerne derfor være medlem af en af de relevante paraplyorganisationer.
3) Folkeoplysningsudvalget forpligter sig til at lytte til ytringer fra kommunens fritidsbrugere, herunder også de selvorganiserede fritidsbrugere. Fritidsbrugere tildeles træffe- og taletid på Folkeoplys-ningsudvalgets møder som et fast punkt på Folkeoplysningsudvalgets dagsordener. For at få tildelt træffe- og taletid, skal fritidsbrugerne kontakte administrationen senest to hverdage før mødet. Fri-tidsbrugerne har desuden mulighed for at give deres holdninger til kende via e-mail (kultur@fredensborg.dk).
4) Administrationen informerer fritidsbrugerne om deres mulighed for at søge indflydelse. Administrationen varetager desuden vedligeholdelsen af kommunikationskanalerne og videregiver fritidsbru-gernes ønsker til Folkeoplysningsudvalget.     

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback