Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Kommunens budget

Kommunens budget

Bliv klogere på kommunens budget

Budgetforlig 2024 - 2027 

Partierne i Byrårdet har indgået budgetforlig 2024 - 2027 - Ambitionerne for kommunens udvikling fastholdes
Budgetforlig 2024-2027.pdf

Budgetforlig 2023 - 2026 

Byrådet har vedtaget budgettet for 2023 - 2026 med overskriften - Fortsat udvikling med fokus på kerneområderne.

Der er indgået budgetforlig mellem partierne
A: Socialdemokratiet
B: Radikale Venstre 
C: Det Konservative Folkeparti 
D: Nye Borgerlige
F: Socialistisk Folkeparti
V: Venstre
FSK: Fredensborg Socialkonservative

Budgetforlig-2023-2026.pdf

Se budgetforlig fra 2022 - 2025

Budgetforlig-2022-2025.pdf

 

Se partiernes budgettaler herunder

Borgmesterens tale til 2. behandlingen af budgettet for 2024-2027 den 25. september 2023
” Ambitionerne for kommunens udvikling fastholdes”

Allerførst vil jeg takke byrådets partier for vores gode, tillidsfulde og konstruktive forhandlinger. 

Tak for, at vi i dag står med et budgetforlig, som 27 byrådsmedlemmer bakker op om. 

Med en så stor og bred politisk opbakning bag vores budget sender vi igen i år et klart og stærkt signal til vores borgere og medarbejdere om, at vi som byråd står sammen om de store beslutninger og fremtidens udfordringer her i Fredensborg Kommune. 

Det brede samarbejde skaber også de bedste rammer og resultater for borgerne og vores dygtige medarbejdere. Vi fastholder et godt serviceniveau og er ambitiøse på den grønne omstilling.

Når vi sammenligner os med andre kommuner i Danmark, så har vi et godt serviceniveau. Især på den grønne omstilling synes jeg, at vi gør det rigtig godt. 

Jeg var i dag inviteret til konference hos den grønne tænketank Concito, hvor alle landets kommuner, som er med i klimaalliancen, deltog. 

Fredensborg Kommune har været med helt fra starten i 2013. 

Vores klimahandlingsplan er fortsat meget ambitiøs, og den linje fortsætter, idet vi arbejder med klimaet over en bred kam. 

Det gør vi i vores institutioner og skoler, fx med verdensomsorg for børnehavebørnene. 

Det gør vi ved at udbrede fjernvarme, investere i endnu flere elbiler, og ved at udlægge arealer til vedvarende energi og etablere et nyt vandressourcecenter. 

Vi gør det med at forbedre biodiversiteten med bl.a. projektet for Nivå Engfjord.

Og så gør vi klar til nye tiltag med den nye bæredygtighedspulje, som også følger med dette budgetforlig. 


To store udfordringer: Besparelser og Generationernes Hus 

Da vi tog fat på dette års forhandlinger, stod vi med to store udfordringer. 

Den ene udfordring har vi prøvet flere gange før: Nemlig at finde besparelser, så vi kan overholde den statslige serviceramme, som vi er pålagt af regeringen og folketinget. Servicerammen krævede, at vi i år skulle finde ca. 20 mio. kr. i varige reduktioner. 

De reduktioner har vi fundet. Samtidig med, at vi har lykkedes med at friholde de tre store velfærdsområder - daginstitutioner, skoler og ældreområdet - for nye besparelser. 

Men for at komme i mål, har vi desværre været nødsaget til at øge taksterne på blandt andet mad i vores dagtilbud og på SFO’erne. 

Derudover har vi besluttet en forholdsvis stor besparelse på kommunens administration, og en lang række mindre besparelser på andre områder.
Den anden, store, udfordring var Generationernes Hus i Nivå. Udbuddet blev som bekendt 250 mio. kr. dyrere end vores rådgivere havde forudset. 

Men et enigt byråd er fast besluttet på, at den store ekstraudgift ikke må gå ud over ambitionsniveauet for hverken Generationernes Hus eller for den samlede Nivå Bymidte. 

Jeg er derfor glad for, at vi med dette budget skaber fuld finansiering til de uforudsete merudgifter. 

Jeg vil omvendt ikke lægge skjul på, at det har krævet hårde prioriteringer i vores anlægsprogram. 
Og desværre er vi også nødt til at skubbe byggestarten af den nye skole til 2024.

Men det vigtigste er, at vi nu har fuld opbakning og økonomi til at gennemføre dette store projekt, som vil kendetegne Nivå de kommende 100 år. 


Vores økonomi er solid og vi bliver Nordsjællands eneste gældfrie kommune

Til trods for disse knaster er økonomien i Fredensborg Kommune fortsat solid. Både på kort og langt sigt. 
Vi er derfor særdeles godt rustet til den nødvendige omstilling og store investeringer. 
Med til billedet hører, at vi inden nytår uændret afdrager den allersidste bid af vores ordinære gæld. Dermed bliver vi én af blot 5 kommuner i Danmark, som er gældfri. Og den eneste kommune i Nordsjælland, som er gældfri. Det giver os både frihed og muligheder. 
 
Vi fortsætter dermed som udviklingskommune – og skaber både plads og budget til flere børn og ældre. Og vi giver dem gode rammer med vores normeringer og tilbud, som absolut ligger i den gode ende, når vi sammenligner os med andre kommuner.

Det ændrer dog ikke på, at vi i byrådet, gerne så endnu bedre normeringer, og at vi også vil arbejde for det. 


Ny indsats for trivsel og frivillighed

Vi ønsker også at tage et seriøst livtag med den trivselskrise, vi nu i stigende grad desværre ser hos ikke mindst vores børn og unge. Derfor igangsætter vi en ny målrettet, tværgående indsats.. 

Et af midlerne til at skabe bedre trivsel i hele kommunen, er at styrke det frivillige arbejde. 

Vi er allerede privilegerede med mange ildsjæles indsats. Men ved at styrke både frivilligcenteret og kommunens samarbejde med centeret, kan vi gøre det endnu bedre. 
Det vil vi gøre med vores nye ”Fredensborg-model” på frivilligområdet. 

Så vores ambitioner er med andre ord uændrede. 

At det kan lade sig gøre - i en svær tid- skyldes i høj grad vores stærke budgetdisciplin gennem mange år, og viljen til at træffe svære beslutninger. 

Jeg vil derfor også gerne sige TAK til alle jer, der har bidraget til, at vi er kommet så flot i mål. 


Tak til administration og tillidsfolk

Til slut vil jeg gerne takke administrationen for et solidt og gennemarbejdet budgetmateriale i forbindelse med budgetforhandlingerne. 

Kommunens tillidsfolk - repræsenteret ved Hovedudvalget - har også bidraget med deres engagement. Tak for det.

Og nu vil jeg så give ordet til gruppeformændene til den politiske ordførerrunde om budgettet. Vi starter med de mindste partier.

 

Budgettale af gruppeformand Per Frost Henriksen (A) ved 2. behandling af Fredensborg Kommunes budget2024-2027 mandag den 25. september 2023 kl. 17.30 i Byrådssalen, Fredensborg Rådhus Egevangen 3B, 2980 Kokkedal

Og tak for et godt og tillidsfuldt samarbejde omkring budgetlægningen. Et budget hvor et enigt Fredensborg Byråd stemmer budgettet hjem er solidt og godt for kommunens borgere. 

27 ud af 27 vidner om en bred forankring, der skaber ro om kommunens økonomi, både hvad angår drift og anlæg.

 
Også en stor tak til direktion og medarbejdere rundt i hele organisationen, der har bidraget med grundigt forarbejde, med analyser og opstillinger, samt konsekvenser. 

Det er vigtigt i et forhandlingsforløb, at der er tillid til materialet. Det har vi. Vi er godt hjulpet. 
For Socialdemokratiet har det været vigtigt at skåne velfærdsområderne, der hvor vi taler kernevelfærd; Ældre, Børn, Skole, Fritid og Kultur. 

De store rammebesparelser vi frygtede fik vi heldigvis for borgerne talt os væk fra. Det mener vi er en stor styrke i dette forlig. Der er fortsat fokus på velfærd. 
I 2009-10 havde vi en stor brat opbremsning i det økonomiske råderum. Kassebeholdningen nærmere sig røde tal, altså et minus og der var brug for en genstart. 

Det gjorde vi i byrådet og i dag kan vi stå med et budget hvor gælden er afdraget helt i bund. Det virkede uvirkeligt i 2009, nu er det virkelighed, vi har et godt udgangspunkt for årene fremover. 
Den helt store knast i dette budgetforlig er Generationernes Hus i Nivå. Vi blev væltet bagover, da der kom bud ind på det store Nivåprojekt. 

Overskridelsen var på over 1/4 milliard. En fordobling af priserne gav en voldsom overskridelse vi ikke kunne forudse. Det kan undre at byrådets eksterne rådgivere ikke kunne ramme mere præcist.  
Heldigvis er der enighed i Fredensborg Byråd om at Generationernes Hus i Nivå, med skole, sfo, idrætshal og bibliotek skal bygges. 

Det koster desværre en udskydelse på knapt et år og der skal nye bud ind. Socialdemokratiet ser det som væsentligt, at der bygges i god kvalitet og der skabes et tidssvarende hus der skal virke i Nivå i mange år. 
En stor tak til alle elever, forældre, medarbejdere og ledelse på Nivå Skole, der nu alene huses i Niverød på Nivå Skole Nord. 

Det er dejligt at det kan lade sig gøre og det er fuldt fortjent, at byrådet her afsætter 3-4 millioner til skolen, så de kan få en god hverdag på skolen indtil de skal videre i nye moderne lokaler. 
På børneområdet slår det også igennem, at vi er blevet flere borgere. Der er pres på alle børneinstitutioner og i budgetforliget har vi fastholdt den ambitiøse plan om udbygning af kapacitet i Kokkedal, Fredensborg, Nivå og Humlebæk. 

Der er også plads til, at vi holder os over minimumsnormeringerne i institutionerne. I Socialdemokratiet er vi især glade for at vi i byrådet er enige om, at øge andelen af uddannede pædagoger frem mod 2026, så vi når en andel på 60 procent. 
Ældreplejen gik også fri af rammebesparelser. Den allerstørste udfordring er at fastholde og rekruttere medarbejdere til sektoren. 

Det arbejde bliver intensiveret de kommende år, hvor byrådet også har afsat yderligere penge til netop den opgave.  
Her til allersidst skal lyde en stor tak til alle kommunens medarbejdere og frivillige i foreningslivet for hver eneste dag, at give borgerne en god service. I gør kommunen attraktiv at bo og leve i.

Også en stor tak til borgmester Thomas Lykke Pedersen, der igennem de svære budgetforhandlinger har holdt hovedet koldt og hjertet varmt og udvist det nødvendige lederskab, der skal til for at nå i hus med et samlet forlig, der har ambitioner for at kommunens udvikling fastholdes.

Tak for ordet

 

 

Ordførertale på vegne FSK på byrådsmødet den 25. september 2023

I FSK kan vi godt lide overskriften for budgetforliget ”Ambitionerne for kommunens udvikling fastholdes”. 
I min ordførertale sidste år, sagde jeg blandt andet følgende: 
”Vi er opmærksomme på, at der er nogle mørke skyer forude i form af de udfordringer, der ligger på det specialiserede børne- og voksenområde, som skal tages dybt alvorligt, som det jo også skal i mange andre kommuner. Hertil kommer, at vi bliver udfordret som følge af den historisk høje inflation. Det bliver derfor med sikkerhed nødvendigt for forligspartierne i budgetperioden at holde møder omkring forligsaftalen, der, som jeg ser det, vil blive udfordret”. 
I tillæg til de problemer, jeg nævnte sidste år, er der kommet ændrede forudsætninger i forbindelse med de nye ejendomsvurderinger, hvortil kommer, at de stærkt stigende byggepriser, har gjort det nødvendigt at beslutte en udsættelse af generationernes hus og Nivå Bymidte med et uændret højt ambitionsniveau. Det synes vi er vigtigt at understrege.  
I den forbindelse er FSK tilfredse med, at samtlige af byrådets partier står bag et fremadrettet økonomisk forsvarligt budgetforlig, der er indgået på trods af en dyster økonomisk baggrund.
Det er i sig selv en styrke. 
Vi ser budgettet som social velafbalanceret samtidig med, at det er grønt.
Det er vigtigt at understrege, at de gennemførte besparelser på mange områder, er ubarmhjertige og skaber skuffede forventninger hos nogle af vores borgere, men som politikere er vi nødsaget til at forholde os til virkeligheden, når vi skal skaffe det nødvendige råderum. 
Igennem sidste års budgetforlig besluttede vi os for, at der skulle afholdes en vækstkonference. 
En sådan blev afholdt her i foråret på Louisiana. I den forbindelse har vi i FSK med glæde noteret os, at det er realistisk at opjustere vores personskatteindtægter og selskabsskatteindtægter og dødsboskatten i budgetperioden med 617,6 mio.kr. som følge af et stigende aktivitetsniveau hos vores erhvervsaktive og vores virksomheder og her specifikt en højere beskæftigelse end forudsat og en højere lønudvikling. 
Det er det, der med i øvrigt uændrede skatte- og grundskyldspromiller er med til at finansiere, at vi til trods de store økonomiske udfordringer, kan finansiere en ambitiøst kommunal udvikling. Det er her værd at notere sig, at vores økonomiske grundlag har været sundt som følge af en forsvarlig økonomisk politik gennem årene og det forhold, at vi er gældfri, for så vidt angår den ordinære gæld i indeværende år. 
Bjørn Svensson fra Enhedslisten og jeg er på mange områder politisk uenige, men der er også en række menneskelige forhold vi ser ens på, herunder på det kulturelle område. 
Vi er begge to glade for Winston Churchill citatet fra 1938 på Royal Akademi, hvor Churchill sagde følgende: ”Kunsten oplyser og binder den ene generation med den næste. Den drager os ind i et mysterium, der griber ned i det dybeste af menneskets ånd og storhed. Ringe vil det gå den menneskehed, der fejler i at honorere kunsten med den ære og frygt og glæde, som den fortjener”. I sin oversættelse er udsagnet lidt gammeldags, men det er rigtigt. 
Sådan som vi ser det i FSK er det forudsætningen for opretholdelsen af vores Fredensborg kommunale velfærdssamfund, at vores kommunale kulturarv og identitet styrkes. 
FSK er derfor meget tilfredse med, at det kulturelle område, og herunder støtten til Nivågaards Malerisamling, friholdes for besparelser, ligesom vi er tilfredse med, at det i budgetforliget er lagt ind, at byrådet vil facilitere rideinteressen og ridesporten i vores kommune. 
Alt i alt synes vi, at der er indgået et nærværende budgetforlig med vores borgere i centrum. Det mener vi er væsentligt. 
Tiden tillader ikke, at jeg fremkommer med yderligere kommentarer, men jeg vil godt her afsluttende kvittere overfor de øvrige partier i budgetforliget for en rigtig god konstruktiv dialog og stemning under forhandlingerne, ligesom jeg i den forbindelse vil takke hovedudvalget, der har bidraget med gode og konstruktive betragtninger af forskellig karakter. 
Herunder vil jeg godt på FSK’s vegne takke de medarbejdere, der har stået for udarbejdelsen af vores budgetmateriale og for besvarelsen af vores mange spørgsmål. 
Der skal lyde en meget varm tak til vores klasseformand borgmesteren for en god aktiv og mesterlig mødeledelse samt en tak til kommunaldirektøren Mads Toftegaard, Helle Andersen og vores økonomichef Claus Chammon, der har ydet en særdeles kompetent indsat og hjælp. 
Fredensborg SocialKonservative anbefaler således konkluderende budgetforligspartiernes budgetforslag for 2024-2027 til vedtagelse. 
Det tiltrædes endvidere, at der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.  
Herudover bemærkes det, at vi stemmer for Økonomiudvalgets yderligere indstillinger. 
Tak for ordet. 

 

 

 

Budget 2024 – 2. behandling
Ordførertale Lars Simonsen – Radikale Venstre

Før budgetforhandlingerne i august måned talte jeg med en borger i Fredensborg Kommune. Han havde to overordnede gode forslag til mig, som han godt ville have jeg fik med i årets budget.
Mere kernevelfærd og lavere skatter. Han uddybede, at det både gjaldt personskat, ejendomsskat og på erhversskatten – den såkaldte dækningsafgift. Han gjorde også opmærksom på, at for ham, var velfærd også kultur, så der skulle vi heller ikke spare. Kommunens vedligeholdelse af egne bygninger og veje så han gerne, at der blev afsat flere penge til, og specifikke ønsker indenfor idrætsområdet, så han også gerne, at der blev afsat flere midler til.
Med disse ønsker kunne det jo ikke være svært at lande et budgetforlig – det burde vel kunne ordnes på en eftermiddag! Det blev sagt med et glimt i øjet.
Han pointerede også, at mange partier netop var gået til valg på at indføre massive skattelettelser og bedre velfærd.

Så nu står vi her i dag, har landet et bredt budgetforlig med alle byrådets 27 medlemmer, men det tog dog lidt mere tid, end en enkelt eftermiddag.

Radikale venstre er yderst tilfredse med de solide radikale fingeraftryk, vi har fået med i dette års budgetforlig.

En af de store udfordringer på dette års budget, var finansieringen til byggeriet af Generationernes Hus i Nivå, en ny skole, SFO, bibliotek, kulturhus og ny idrætshal. Projektet er blevet 250 mio. kr. dyrere end forventet, men det er lykkedes at finde finansieringen til det.
Her har vi Radikale haft stor indflydelse, idet en stor del af finansieringen er fundet ved vores forslag om at udskyde svømmehallen i Nivå i 4 år og ligeledes udskyde udfasning af den såkaldte erhvervsskat – dækningsafgift også i 4 år.
I budgettet var der til anlæg af svømmehal afsat 104,3 mio. kr. i perioden 2023 – 2027, og fra 2027 var der afsat 4,4 mio. kr. til drift af svømmehallen. Udskydelsen af nedsætning af dækningsafgiften giver en samlet merindtægt på 17,5 mio. kr. Disse penge går nu som tidligere nævnt til Generationernes Hus.

Fredensborg Kommune ligger under landsgennemsnittet i administrative udgifter. Det er alligevel lykkedes at indføre en række tiltag, som reducerer kommunens administrative udgifter for samlet set 8,3 mio. kr. i 2024 stigende til 10,7 mio. kr. i 2025. 
Vi holder serviceniveauet på børn, skole, ældre, udsatte børn og unge samt voksenhandicap. På alle områderne ligger Fredensborg Kommune i forvejen over landsgennemsnittet i serviceniveau.


Vores ambitiøse indsats på den grønne omstilling videreføres. Fredensborg Kommune vil fortsat være ambitiøs i forhold til at få gennemført de mange klimamål så hurtigt som muligt. Kommunen vil gå i dialog med KL, regionerne og Realdania, CONCITO samt det internationale by-netværk C40 for at blive frontløber i forhold til at nedbringe klimaaftrykket for private og kommunens forbrug. Der er også enighed om, at vi skal opstille flere solceller, solpaneler og vindmøller, men det er også vigtigt, at de placeres hensigtsmæssigt.
På kulturområdet fortsætter støtten til Nivaagaard Malerisamling uændret.
Der kommer ingen besparelser på vedligehold af kommunens bygninger og veje.
Fredensborg Kommunes ordinære gæld er afviklet med udgangen af 2023.
Så til borgeren, som jeg talte med, vil jeg sige – man kan ikke få alt i tilværelsen, vi har stort set sikret kernevelfærden, men skattelettelserne får du ikke de næste 4 år.

Radikale Venstre vil gerne benytte lejligheden til at takke de øvrige budgetforligspartier for en seriøs, grundig og god dialog omkring budgettet. 

Vi vil også rette en stor tak til administrationen for godt og gennemarbejdet budgetoplæg og også en stor tak til de faglige organisationer for jeres faglige input.
Med disse ord indstiller Radikale Venstre budgetforligspartiernes budgetforslag til vedtagelse.

 

 

 

SF´s tale til 2. behandlingen af budgettet 2024-27 
SF er meget tilfredse med, at byrådet i år har undgået salami-besparelser på de tre store velfærdsområder: børne-, skole og ældreområdet.  
SF takker byrådets partier for et godt forhandlingsforløb og et godt resultat alt i alt.  

Børn og Skole
SF gik i år til forhandlingerne med et mål om at det nu skulle blive børnenes tur! Vi er derfor meget glade for, at vi har undgået rammebesparelser på hele børne- og skoleområdet.  
Vi har endda fået tilført 2,4 mio. kr. årligt ekstra til at forbedre normeringen i vores daginstitutioner. Det var midler, der kom fra staten på grund af den gode lov om mi-nimumsnormeringer. Og beløbet fik lov at gå 100% til formålet, og der blev endda tilført lidt ekstra midler fra kommunen for at nå op på minimumsnormeringerne ef-ter loven. 

SF argumenterede for at løfte normeringerne over de lovbestemte minimumsnor-meringer, men det var der ikke tilslutning til. 

Det blev også skolebørnenes tur på den måde, at der ikke kommer besparelser på skolernes undervisning i 2024. Der bliver endda afsat 3-4 mio. kr. ekstra til Nivå Skole, da der er stor trængsel, efter at alle børn er samlet på én skole, mens vi venter nogle år på den kommende skole i Nivå bymidte.
En meget vigtig opgave i disse år er at forebygge mistrivslen blandt en gruppe af børn og unge. Det er en bunden opgave, som vi som byråd skal hjælpe med at løse -sammen med forældre, skoler, SFO-er og andre.
SF stillede allerede forslag om en vision og handleplan for at forebygge unges mistrivsel d. 4. maj 2022. Nu får vi i stedet en 2030-plan for børn- og unges mentale trivsel og sundhed. Det er lidt forsinket, men virkelig godt!
Vi er desværre nødt til at forhøje brugerbetalingen på SFO, men så havde det også været rimeligt, at man i højere grad betaler de reelle omkostninger ved at få behandlet sin byggesag. Hvis man fx skulle betale halvdelen af de reelle omkostninger ved sin byggesag, kunne vi have fået en indtægt på 1,5 mio. kr., som vi fx kunne have brugt på at forhøje normeringen.
Vi er glade for, at det lykkedes at afvise forslaget om at udvide lærernes undervisningstid, som ville betyde en nedsættelse af lærernes individuelle forberedelsestid, som i dag er på 13 minutter til en lektion på 45 minutter. Hvis vi reducerer lærernes forberedelsestid, forringer vi undervisningens kvalitet for vores børn. 
Nivås Generationernes Hus forsinket, men stadig på sporet
SF pressede hårdt på, for at fastholde det byggetilbud, som kommunen har modtaget i år så byggeriet kunne sættes i gang allerede i 2023. Det kunne desværre ikke lade sig gøre, men ved at udskyde byggestart til 2024, har byrådet fundet ekstra og nødvendig finansiering til det store projekt. 

Os i Nivå ved, at mange higer efter at få en levende Nivå bymidte! Et levende centrum med butikker, mødesteder for mennesker og liv mellem husene. Med Generationernes Hus skal vi have kultur- og foreningsaktiviteter i den ny skole og det moderniserede bibliotek med kulturhus. 

Ældreplejen 
Vi er meget glade for, at vi kunne undgå rammebesparelser på ældreområdet også i år.  

Fastholdelse og rekruttering af medarbejder i ældreplejen går gennem gode ar-bejdsvilkår og lavere sygefravær og nedslidning, så behovet for dyre eksterne vika-rer mindskes. Det sker bl.a. ved at fortsætte med de faste selvstyrende teams i hjemmeplejen til gavn for både borgerne og personalet. Vi er glade for en pulje på knap 0,5 mio. kr. skal bruges til fastholdelse og rekruttering, yderligere 1 mio. kr. år-ligt til at dække stigende priser på mad i ældreplejen, samt 300.000 kr. årligt til arran-gementer for seniorer. 

SF støtter også et nyt forsøg med at understøtte det frivillige arbejde, der kan ind-drages på særligt ældreområdet. SF ønsker, at selve frivillighedsmodellen udvikles i tæt samarbejde mellem ansatte, frivillige, politikere og administration i form af f.eks. følgegrupper, der løbende følger op på projektet. 

Det specialiserede børne- og voksenområde 

Udgifterne stiger stadig pga. flere børn og voksne med særlige udfordringer. 

Byrådet er enige om at tilføre nye 33 mio. kr. til børneområdet og på voksenområdet nye 72 mio. kr. over budgetperioden. Det er SF glade for, og det vil forhåbentlig give noget ro til området. 

Bæredygtig udvikling 
SF har taget initiativ til og fået byrådets opbakning til, at der afsættes 100.00 kr. til en bæredygtighedspulje. Puljen kan bruges til initiativer, der kan inspirere borgere, virksomheder og institutioner mv. til at nedsætte forbruget og ændre forbrugsvaner, samt styrke genanvendelsen. Det er en vigtig indsats, som fremhæves af CONCITO (Danmarks Grønne Tænketank) og som er en del af kommunens DK-2020-plan. 

SF takker for gode forhandlinger og anbefaler det samlede budgetforlig til vedtagelse. 
v. Hanne Berg og Bent Fischer-Nielsen

Kommuneskat 25,3 procent 
Grundskyld 24,65 promille 
Dækningsafgift på forretningsejendomme 6,8 promille.
Kirkeskatten er 0,60 procent.

Budget og regnskab-2022.pdf

Budget-og-regnskab-2021.pdf

Budget-og-regnskab-2020.pdf

Budget-og-regnskab-2019.pdf

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback