Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Miljøkrav og hensyn Spildevand

Spildevand

Du kan her se, hvornår der skal ansøges om en tilladelse til at udlede spildevand fra en virksomhed.

Spildevand kan opdeles i processpildevand og sanitært spildevand.

Processpildevand dannes ved virksomhedens produktion f.eks. ved vask af produktionsudstyr, rengøring eller vask af køretøjer, mens sanitært spildevand kommer fra toilet, bad og køkken. 


Virksomheder, der udleder processpildevand, skal have tilladelse af kommunen. 

I tilladelsen fastsættes vilkår for udledningen af spildevand til kloakken, herunder hvilke stoffer og i hvilke koncentrationer. Det er virksomhedens pligt og ansvar at ansøge om en tilslutningstilladelse. 

Virksomheden er ansvarlig for, at vilkårene i tilladelsen overholdes.

Du skal søge om tilslutningstilladelse hvis din virksomhed afleder en eller flere af følgende typer spildevand: 

• Spildevand med forurenende stoffer fra virksomhedens produktion, herunder også rengøring af procesudstyr osv. 
• Regnvand, der indeholder forurenende stoffer fra virksomhedens udendørs produktion eller aktiviteter (fx oplag, der kan give anledning til forurening). 
• Spildevand fra værksteder, vaskehaller og –pladser samt vand fra rengøring af disse 
• Regnvand fra arealer med risiko for spild af olieprodukter (fx påfyldningspladser). 
• Spildevand fra industrikøkkener, kantiner, restauranter eller lignende køkkenfaciliteter. 

Du skal også kontakte kommunen, hvis du vil forøge eller ændre den afledning af spildevand, som du allerede har tilladelse til. 

Tilladelsen eller ændringer til en eksisterende tilladelse skal være meddelt, inden du begynder afledning af spildevandet. Selv om du har en byggetilladelse, er det ikke automatisk en tilladelse til at aflede processpildevand til kloak. 

Bruger du kemikalier, der ender i spildevandet og dermed kloaksystemet, skal du være særlig opmærksom på, om kemikalierne indeholder problematiske stoffer. Disse stoffer kan f.eks. forekomme i vaske– og rengøringsmidler eller i visse affedtningsmidler. Nogle stoffer kræver, at afledningen kontrolleres med laboratorieanalyser, og andre stoffer udelukker, at spildevandet må ledes til kloak. Det er virksomheden der betaler for analyser af spildevandet. 

Send din ansøgning og kontakt os så tidligt som muligt – allerhelst inden I etablerer jeres kloakker. På den måde er du – i god tid - opmærksom på tilladelsens krav om indretning og evt. renseforanstaltninger, så kloakken etableres korrekt fra starten. Du undgår således ærgerlige ekstra regninger, hvis der stilles specielle krav til indretning af din kloak. 

Spildevand der kan indeholde mineralske olieprodukter, skal - af hensyn til drift af kloaknet og renseanlæg - afledes gennem slamfang og olie- og benzinudskiller. 

En olie- og benzinudskiller tilbageholder mineralske olieprodukter i spildevandet. Olieprodukter er lettere end vand og vil derfor samles på vandoverfladen i olieudskilleren. Resten af spildevandet løber videre ud i kloaksystemet.

Eksempler på aktiviteter, hvor der skal etableres en olie- og benzinudskiller er: 
• Tankstationer og -pladser 
• Autoophug 
• Autoværksteder 
• Vaskepladser og vaskehaller 
• M.fl. 

Slamfang og olieudskiller skal dimensioneres korrekt, således at spildevandet belaster miljøet mindst muligt. En olieudskillers størrelse bestemmes ud fra flere forhold på virksomheden, fx spildevandstrømme, temperatur, anvendelse af højtryksrensning, anvendte rengøringsmidler og areal af udendørs vaskeplads. 

Olie- og benzinudskillere med tilhørende slamfang skal efterses og tømmes efter behov, dog mindst en gang årligt. Alle olieudskillere og slamfang skal være tilmeldt en tømningsordning, enten den kommunale ordning, eller via en privat aftale.

Den kommunale ordning administreres af I/S Norfors.

Du kan læse mere om ordningen og tilmelde dig   

Ønsker du at benytte en anden tømningsordning skal der søges om fritagelse fra den kommunale ordning. 

Slam fra slamfang og olie fra olieudskilleren er kategoriseret som farligt affald. Slamfang og udskiller skal derfor tømmes af en transportør, der er godkendt til farligt affald, og affaldet skal afleveres til anlæg, der er godkendt til modtagelse af farligt affald. 

På Energistyrelsens hjemmeside kan du finde et affaldsregister over de virksomheder som indsamler, behandler og transporterer affald.

Du finder Energistyrelsens affaldsregisteret her  

Kontakt miljøafdelingen

Rådhuset, Egevangen 3B

2980 Kokkedal

72 56 50 00

miljoe@fredensborg.dk

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback