Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Miljøkrav og hensyn Miljøtilsyn

Miljøtilsyn

Et miljøtilsyn er en fysisk gennemgang af en virksomheds miljømæssige forhold.

En medarbejder fra kommunens Team Miljø vil sammen med en repræsentant fra virksomheden gennemgå virksomhedens indretning og drift.

Formålet er at forebygge forurening og sikre overholdelse af miljøbeskyttelsesloven samt efterkomme påbud og forbud, og sikre vilkår i miljøgodkendelser overholdes.

Tilsynsførende vejleder også om miljøforbedringer. Punkter ved miljøtilsyn omfatter:

- Spildevand

- Luft-emissioner

- Støj

- Affaldshåndtering

- Oplagring af farligt affald, olier og kemikalier

- Tankanlæg og olietanke

- Miljøledelse/miljøstyring


Team Miljø aftaler normalt tilsynet 14 dage i forvejen, men kan også foretage uanmeldte besøg ved behov.

Læs mere om miljøtilsyn

Miljøtilsynsbekendtgørelsen er der krav om, at kommunerne skal udarbejde en miljøtilsynsplan.

Fredensborg Kommunes miljøtilsynsplan indeholder oversigtskort, der viser,
• hvor kommunens erhvervsområder er placeret i forhold til den bymæssige bebyggelse og de åbne landområder.
• hvilke miljøklasser de enkelte erhvervsområder kan rumme.
• om de enkelte erhvervsområder er placeret i områder med særligt sårbart drikkevand (OSD).

Miljøtilsynsplanen indeholder desuden en generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer, som virksomheder og landbrug giver anledning til.

Miljøtilsynsplanen er ikke en detaljeret plan for hvilke virksomheder og landbrug, der får tilsyn hvilke år. Planen beskriver derimod strategien for gennemførelse af tilsyn. Tilsynsplanen skal revideres hvert 4. år.
Det er et krav, at miljøtilsynsplanen skal indeholde en fortegnelse over de særligt forurenende såkaldte IED-virksomheder og store husdyrbrug.

Målet med miljøtilsynsplanen er at opfylde kravene i miljøtilsynsbekendtgørelsen og samtidig orientere interesserede borgere og virksomheder m.m. om kommunens aktiviteter på miljøtilsynsområdet. Endelig oplyses der om kommunens samarbejde med andre myndigheder.

Kommunen bruger dermed miljøtilsynsplanen som et redskab i den overordnede planlægning af tilsynsindsatsen og som oplysning om miljøtilsynet til kommunens virksomheder, landbrug og borgere.


Fredensborg Kommune udarbejder efter ethvert fysisk tilsyn på en virksomhed eller et husdyrbrug en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens eller husdyrbrugets miljøforhold, overholdelse af regler m.v. Ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen skal kommunen offentliggøre fastlagte dele af tilsynsrapporterne.

Offentliggørelsen gælder for tilsyn der er udført efter den 7. juli 2015. 

Siden 1. maj 2016 har offentliggørelsen af tilsynsrapporter i stedet fundet sted på portalen Danmarks Miljøadministration.
Rapporter fra tilsyn udført efter denne dato skal derfor fremsøges her. 

Hvilke virksomheder er tilsynspligtige 
Vi fører miljøtilsyn med de virksomheder, som er omfattet af Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

• Listevirksomheder som fremgår af bilag 1 og 2 til Godkendelsesbekendtgørelsen.  
• Virksomheder som fremgår af bilag 1 til Brugerbetalingsbekendtgørelsen. 
• Branchevirksomheder som er omfattet af Autoværkstedsbekendtgørelsen.  og Renseribekendtgørelsen.

Miljørisikovurdering og tilsynsfrekvens 
Alle tilsynspligtige virksomheder skal fremover miljørisikovurderes. Risikovurderingen gennemføres ud fra et scoringssystem, hvor kommunen skal vurdere virksomhederne med udgangspunkt i følgende parametre: 

• Indførelse af miljøledelse, systematik og miljøforbedringer 
• Overholdelse af miljølovgivningen 
• Opbevaring og håndtering af farlige stoffer og farligt affald 
• Udledning af stoffer til luft, jord og vandmiljø 
• Beliggenhed i forhold til sårbare områder for grundvand, drikkevand, vandløb, søer og hav, samt boliger.

De godkendelsespligtige virksomheder er blevet miljøvurderet ved udgangen af 2013, som krævet i bekendtgørelsen. Alle øvrige virksomheder vil løbende blive risikovurderet frem til fristen den 1. november 2015, hvor alle virksomheder skal være risikovurderet. 

Resultatet af risikovurderingen bliver afgørende for, hvor tit vi kommer på planlagte tilsyn hos den enkelte virksomhed. Det er dog kommunens forventning, at de færreste virksomheder vil opleve væsentlige ændringer i frekvensen af planlagte miljøtilsyn i forhold til tidligere. 

Tilsynsrapporter 
Kommunen sender på sædvanlig vis en tilsynsrapport indeholdende baggrunden for og omfanget af tilsynet, og om der er sket håndhævelser i forbindelse med tilsynet eller ved gennemgang af virksomhedens egenkontrol. 

Tilsynsrapporterne skal sendes til virksomheden senest to måneder efter tilsynsbesøget. Desuden skal dele af tilsynsrapporten offentliggøres.

Medfører din virksomheds drift uhensigtsmæssige miljøforhold, der kan genere omgivelserne - så som forurening af luft, overfladevand, jord og grundvand eller generende støj, kan kommunen gribe ind.

Vi har følgende muligheder for håndhævelse af miljølovgivningen: 

• Give en henstilling om at forholdene bringes i orden indenfor en given tidsfrist. 
• Give et påbud om at ændre på forholdene med en tidsfrist for, hvornår miljøkravene skal være opfyldt (et juridisk bindende krav). 
• Eller give en indskærpelse om at bringe et ulovligt forhold til ophør indenfor en given tidsfrist. Her er der ikke tale om fastlæggelse af nye regler, vilkår eller grænser, men om at indskærpe overholdelsen af gældende regler. 

Overtrædelse af vilkår i godkendelser/tilladelser eller overtrædelse af regulativer, forskrifter, bekendtgørelser eller påbud/indskærpelser kan medføre politianmeldelse.

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback