Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Miljøkrav og hensyn Jord- og luftforurening

Jord- og luftforurening

Jord

Her kan du finde nyttige oplysninger om jord og jordhåndtering.

 • gebyrtakster for anvisning af anmeldelse af jordflytning, som er erhvervsaffald
 • gældende regler for ren, lettere forurenet og forurenet jord.
 • håndtere/flytte jord på/fra din ejendom – f.eks. i forbindelse med et byggeri.
 • undersøge om jorden på din ejendom skal håndteres som ren, lettere forurenet eller forurenet.

Er din ejendom hverken registreret som forurenet, konstateret lettere forurenet eller omfattet af områdeklassificeringen, så kan du forvente, at jorden er ren.

Ren jord væk fra ejendommen
Skal du f.eks. i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde flytte jord væk fra din ejendom, som hverken er omfattet af kortlægning, områdeklassificering eller konstateret lettere forurenet, så kan du forvente, at jorden er ren, og der er ingen lovmæssige krav om anmeldelse eller analyse af jorden.

Modtager kan dog altid kræve at jorden er analyseret inden modtagelsen.

Hvis du alligevel har behov for at få anvist ren jord, skal du sende en anmeldelse til Team Miljø, som anviser jorden til en modtager.

Modtagelse af ren jord
Hvis du skal modtage ren jord udefra, er det dit ansvar, at jorden faktisk er ren. Det er derfor vigtigt at vide, hvor jorden kommer fra. Selvom jorden kommer fra et område, hvor der ikke er kendskab til forurening, er det stadig dit ansvar at jorden er ren.

Hvis du modtager jord på din ejendom bør du overveje at bede om analysedokumentation for at jorden er ren.

Terrænregulering

Landzone
På landzonearealer, der er udpeget som beskyttelsesområde, må der som udgangspunkt ikke foretages terrænregulering udover det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug, fiskeri samt arealer til råstofindvinding.

Det samlede beskyttelsesområde fremgår af kommuneplanen, retningsliniekort 5.5.B, på side 175.

Generelt i landzone kan der efter en konkret vurdering i særlige tilfælde meddeles tilladelse til etablering af søer eller støjvolde, men du skal have landzonetilladelse til terrænregulering udover +/- 0,5 meter. Mindre reguleringer under +/- 0,5 m kan også i særlige tilfælde blive betragtet som terrænregulering, og dermed kræve landzonetilladelse.

På arealer der er registreret som beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens § 3, er der, uanset anvendelsen, skærpede regler for terrænregulering.

Du kan læse mere om reglerne for terrænregulering i kommuneplanen, under terrænregulering og landskab på side 173.

Hvis du er i tvivl om reglerne vedr. terrænregulering i landzone kan du kontakte Team Plan på plan@fredensborg.dk

Du skal søge landzonetilladelse hos Team Plan plan@fredensborg.dk

Byzone
Der kan være regler om terrænregulering i lokalplaner og tinglyste bestemmelser for en ejendom. Her gælder oftest, at du ikke må terrænregulere mere end +/- 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn og ikke tættere på naboskel end 0,5 m.

Hvis en nabo klager over en udført terrænregulering, kan kommunen med udgangspunkt i byggelovens § 13 påbyde en ændring af den udførte terrænregulering, hvis det skønnes at den udførte reguleringen er til ulempe.

De mest almindelige ulemper ved terrænregulering er:

 • Indbliksgener, dvs. at man uhindret kan se ind til naboen.
 • Risiko for, at jord skrider ned.
 • At regnvand ledes til de omkringliggende grunde.

Hvis du ønsker at terrænregulere din grund, er det en god idé forinden at drøfte planerne med dine naboer for at undgå konflikter.

Hvis du er i tvivl er du også velkommen til at kontakte team Byggesager på byggesager@fredensborg.dk

Lovgrundlag

 • Jordforureningsloven (LBK nr 282 af 27/03/2017)
 • Jordflytningsbekendtgørelsen (BEK nr 1452 af 07/12/2015)
 • Naturbeskyttelsesloven (LBK nr 240 af 13/03/2019)
 • Bekendtgørelse af lov om planlægning (LBK nr 1351 af 23/11/2015)
 • Bekendtgørelse af byggeloven (LBK nr 1178 af 23/09/2016)

Lettere forurenet jord indeholder immobile miljøfremmede stoffer (f.eks. tungmetaller, tunge olier og tjærestoffer) i et lettere forhøjet niveau i forhold til ren jord, men jorden er ikke så forurenet, at den skal fjernes.

I kommunens Jordregulativ.pdf kan du se gældende retningslinjer for kategorisering og klassificering af jord i forskellige forureningsniveauer:

 • Ren jord (kategori 1 eller klasse 0 og 1),
 • lettere forurenet jord (kategori 2 eller klasse 2 og 3) og
 • forurenet jord (> kategori 2 eller klasse 4).

Selv om den lettere forurenede jord ikke skal fjernes, kan der være god grund til at tage nogle enkle forholdsregler, især hvis små børn, som er særligt følsomme over for forurening, opholder sig på jorden. 
Se hvilke forholdsregler kommunen anbefaler i pjecen _En hverdag med jord i byen .pdf

Områdeklassificering
Tilbage i 2009 udpegede Team Miljø de områder i kommunen, som i dag er omfattet af områdeklassificeringen, dvs. områder, hvor jorden med stor grad af sandsynlighed er lettere forurenet og derfor skal håndteres som sådan.

Der er først og fremmest tale om områder indenfor byzonen i de fire bysamfund, men også områder i landzonen (typisk de større landsbyer) er inddraget i områdeklassificeringen.

Reglerne om områdeklassificering blev indført, da erfaringer har vist, at jorden i de fleste byområder - typisk de ældre - er lettere forurenet. Forureningen stammer fra længere tids diffus forureningspåvirkning fra flere kilder; såsom bilers udstødning, industriens emissioner og generel aktivitet.

Der er regler for bortskaffelse af jord fra områder omfattet af områdeklassificeringen.
Jorden skal analyseres og jordflytning skal anmeldes til kommunen inden den flyttes.
Se JORDREGULATIVET.pdf

De samme regler gælder desuden for ejendomme, der er konstateret lettere forurenet. Disse ejendomme kan være placeret både i landzonen og i byzonen. Kommunen har kendskab til, at der er konstateret lettere forurenet jord på et mindre antal ejendomme i kommunen.

Jordregulativ
Kommunens gældende Jordregulativ trådte i kraft 13. august 2013 indeholder oplysninger om, hvordan jord skal analyseres, anmeldes, håndteres og bortskaffes afhængig af om jorden er ren, lettere forurenet eller forurenet. Desuden indeholder det oplysninger om de områdeklassificerede områder og begrundelser for om områder er inddraget eller undtaget.

Her kan du se kommunens Jordregulativ
Bilag A.pdf
Kort over områder i Fredensborg Kommune, der er klassificeret som lettere forurenede (omfattet af områdeklassificeringen)
Bilag B.pdf
Vurderingsskemaer der ligger til grund for inddragelse eller undtagelse af områdeklassificeringen
Bilag C.pdf
Skema – anmeldelse af jordflytning
Bilag D.pdf
Retningslinjer for kategorisering/klassificering og sortering af jord

Lovgrundlag

 • Jordforureningsloven (LBK nr 282 af 27/03/2017)
 • Jordflytningsbekendtgørelsen (BEK nr 1452 af 07/12/2015)

For at beskytte mennesker og miljø kortlægger Region Hovedstaden ejendomme, hvor der er henholdsvis mistanke om forurening og kendskab til forurening.

Det kaldes V1- og V2-kortlægning.

Du kan læse mere om V1- og V2-kortlægning på Region Hovedstadens hjemmeside. Her kan du desuden finde oplysninger om din ejendoms forureningsstatus, herunder informationer om hvorvidt din ejendom er:

• V2-kortlagt (konstateret forurenet)
• V1-kortlagt (mistanke om forurening)
• Ved at blive vurderet i forhold til evt. forureningskortlægning
• Vurderet ikke at være forurenede på baggrund af en historisk redegørelse eller udførte forureningsundersøgelser

Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte arealer
Hvis du vil opføre en ny bygning, lave en tilbygning eller ændre arealanvendelsen på et kortlagt areal, skal du søge tilladelse, en såkaldt § 8-tilladelse, hos Team Miljø. I en § 8-tilladelse stilles der vilkår, som sikrer, at det planlagte arbejde ikke er til skade for grundvand, overfladevand eller menneskers sundhed, samt at forurenet jord ikke spredes.

Inden vi meddeler en § 8-tilladelse, sendes et udkast til tilladelse i høring hos Regionen Hovedstaden, som har en høringsperiode på fire uger.

Du kan læse mere under § 8 tilladelse til Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte arealer.

Konstaterer du forurening, som ikke er kortlagt
Hvis du f. eks. ved bygge- eller anlægsarbejder konstaterer en forurening, på en grund som ikke er kortlagt, skal du stoppe arbejdet og orientere kommunens Team Miljø på miljoe@fredensborg.dk eller tlf. 72 56 59 07.

Hvis du på en kortlagt grund konstaterer en anden type forurening end den, som er kortlagt, skal du også stoppe arbejdet og informere kommunen.

Kommunen vil vurdere sagen og tage stilling til det videre forløb. Som udgangspunkt vil kommunen orientere Region Hovedstaden med henblik på at de skal vurdere, om den konstaterede forurening skal kortlægges.

Lovgrundlag

 • Jordforureningsloven (LBK nr 282 af 27/03/2017)

Skal du udføre bygge- og anlægsarbejde eller ændre anvendelse af et V1-/V2- kortlagt areal til følsom anvendelse, skal du som udgangspunkt have tilladelse efter § 8 i Jordforureningsloven (JFL).

For V1-/V2- kortlagte arealer skal ejer eller bruger søge om § 8 tilladelse hos kommunen, hvis:

• Arealets anvendelse ændres til følsom anvendelse, som f.eks. bolig, børneinstitution og offentlig legeplads (jf. JFL § 6, stk. 2)

• Der påbegyndes bygge-/ og anlægsarbejder på et areal, der er fastlagt som indsatsområde, som f.eks. grundvandsinteresser, overfladevand, bolig, børneinstitution og offentlig legeplads (jf. JFL § 6, stk. 1) eller som anvendes til følsom anvendelse (jf. JFL § 6 stk. 2).

I en § 8 tilladelse vil kommunen med udgangspunkt i den konkrete forurening stille relevante vilkår til det aktuelle projekt med henblik på at sikre at projektet udføres, så der ikke forekommer en risiko for arealanvendelse, grundvand og overfladevand.

Er det kun en del af en ejendom, der er kortlagt, kræves der kun § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på den kortlagte del. I disse tilfælde anbefales det dog at, at du sikrer dig, at forureningens udbredelse er dokumenteret. Herved undgår du ubehagelige overraskelser undervejs i projektet.

§8 tilladelsen kan indeholde følgende vilkår:

• Vilkår, der sikrer menneskers sundhed
• Vilkår, der sikrer grundvand og overfladevand
• Vilkår, der sikrer at en evt. offentlig indsats ikke fordyres
• Vilkår om afrapportering

§ 8 ansøgningen skal indeholde tilstrækkelige oplysninger om det planlagte projekt og forureningssituationen på ejendommen til, at kommunen kan vurdere projektets miljømæssige konsekvenser og stille de nødvendige vilkår i tilladelsen. Hvis der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger i sagen, kan det blive nødvendigt, at du udfører supplerende undersøgelser. Undersøgelse i forbindelse med § 8 ansøgninger skal udføres på bygherrens regning.

Før kommunen kan meddele en § 8 tilladelse, skal den i høring hos Region Hovedstaden, som har 4 uger høringsfrist.

Sager, som skal behandles efter § 8 i jordforureningsloven, kan være omfattende og komplekse, og det vil derfor ofte være en fordel at lade en miljørådgiver varetage denne opgave.

§ 8 tilladelse skal som udgangspunkt foreligge før der kan meddeles bygge- og/eller nedrivningstilladelse.

Sager med erhvervsbyggeri, hvor der forekommer risiko i forhold til indeklima, falder ikke under § 8 reglerne, men kommunen kan i sådanne sager stille vilkår til sikring af indeklimaet med udgangspunkt i byggeloven.

Hvis du har brug for råd og vejledning om reglerne for § 8 sager, er du velkommen til at kontakte Team Miljø på miljoe@fredensborg.dk eller ringe til Team Miljø på 72 56 50 07.

Lovgrundlag

 • Jordforureningsloven (LBK nr 282 af 27/03/2017)

Jordforureningslovens § 72b kræver i bestemte situationer, at det ved følsom arealanvendelse skal sikres, at de øverste 0,5 m jord er ren, eller at der etableres fast belægning.

Formålet med reglen er at sikre mennesker mod sundhedsskadelig påvirkning fra forurenet jord på arealer, hvor man kan komme i kontakt med jorden.

Hvis et areal ændrer anvendelse til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus, skal ejer eller bruger i henhold til § 72b sikre, at enten de øverste 50 cm af det ubebyggede areal er uforurenet eller, at der er etableret fast belægning.

Tilsvarende gælder det ved bygge- og anlægsarbejder på en ubebygget del af et areal, der allerede anvendes til bolig, børneinstitutioner, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus, at ejer eller bruger i henhold til § 72 b skal sikre, at de øverste 50 cm på det areal, som bygge- og anlægsarbejdet berører, er uforurenet, eller at der etableres varig fast belægning.

En- og tofamiliehuse
Bygge- og anlægsarbejder, som f. eks. omlægning af have, etablering af terrasse, opførelse af udestue eller tilbygning i forbindelse med eksisterende en- og tofamiliehuse, er ikke omfattet af reglerne i § 72b.
Nedrivning af eksisterende bygninger og efterfølgende opførelse af ny bolig på en- og tofamiliehuse er dog omfattet af § 72b.

Hvis du har brug for råd og vejledning om reglerne i § 72b, er du velkommen til at kontakte Team Miljø på miljoe@fredensborg.dk  eller ringe til Team Miljø på 72 56 50 07.

Lovgrundlag

 • Jordforureningsloven (LBK nr 282 af 27/03/2017)

Fra 1. januar 2022 opkræver Fredensborg Kommune et lovpligtigt gebyr for anvisning af anmeldelse af jordflytning, som er erhvervsaffald.

Startgebyr: 225 kr. pr. anmeldelse 

Sagsbehandling: 325 kr. pr. påbegyndt halve times sagsbehandling

Gebyret opkræves, fordi der pr 1. januar 2021 er udstedt en ny bekendtgørelse, der pålægger byrådet at fastsætte og opkræve gebyr for anvisning af jordflytning, som er erhvervsaffald.

Gebyret dækker kommunens omkostninger i forbindelse med anvisning og differentieres så det afspejler tidsforbruget på den konkrete anvisning.

Lovgrundlag

 • Affaldsaktørbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 2097 af 14/12/2020, §18 stk. 5)

Luft

Der er grænser for, hvor meget luftforurening en virksomhed må udlede.

Vi fører tilsyn med, at de lokale virksomheder overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for luftforurening.

Fredensborg Kommune har mulighed for at regulere udledning af røg, støv og lugt fra virksomheder, hvis udledningen giver anledning til væsentlig gene for omgivelserne.

Hvis du som borger føler dig generet af røg, støv, lugt eller anden luftforurening fra en virksomhed, er du velkommen til at kontakte Team Miljø, der vil tage stilling til den konkrete henvendelse, og vurdere hvordan problemet løses mest hensigtsmæssigt.

Vi  anbefaler dog altid, at borgeren i første omgang selv tager kontakt til virksomheden med henblik på at få problemet løst. Det har tidligere ofte vist sig effektivt, da mange virksomheder lægger stor vægt på at have et godt forhold til naboer.

Hvis det ikke er muligt at løse problemet internt mellem borger og den pågældende virksomhed, kan borgeren klage til kommunen.

Det er dog ikke muligt at forblive anonym, da kommunen er forpligtet til at oplyse klagerens navn, hvis der søges om aktindsigt i sagen.

Formålet med skemaet er at fremme kommunens behandling af din henvendelse.

Det er ikke en betingelse for, at kommunen kan behandle en klage, at der udfyldes et klageskema, men vi henstiller til, at du benytter skemaet, da det effektiviserer og fremmer sagsbehandlingen.


Vi skal oplyse om, at der vil blive oprettet en sag, og at skemaet vil indgå i sagens dokumenter.


Kommunen har i medfør af persondataloven pligt til at underrette den der klages over. Vi skal også oplyse dig om, at den der klages over i henhold til forvaltningsloven kan bede om aktindsigt i oplysningerne om, hvem der har klaget. Kommunen har pligt til at udlevere disse oplysninger, medmindre der undtagelsesvist er særlige forhold, der taler mod udlevering af oplysningerne. Hvis du har navne- og adressebeskyttelse kan du derfor anføre det i skemaet. Endvidere kan du oplyse, hvis du mener, at der er andre særlige forhold, der taler for hemmeligholdelse af din identitet.
Skemaet skal sendes til:
Fredensborg Kommune
Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv
Egevangen 3B
2980 Kokkedal
Att. Team Miljø

eller på e-mail til: miljoe@fredensborg.dk

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback