Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Erhvervsaffald Nyt regulativ for erhversaffald

Nyt regulativ for erhversaffald


Efter endt offentlig høring har Byrådet den 25. september 2023 vedtaget et nyt regulativ for erhvervsaffald, der tråder i kraft d. 12. oktober 2023.
Regulativet erstatter kommunens regulativ for erhvervsaffald vedtaget den 5. oktober 2015. 

Regulativet danner grundlag for den fremtidige håndtering af alt erhvervsaffald i Fredensborg Kommune og indeholder krav, rammer og retningslinjer for affaldsordningerne for virksomheder i Fredensborg Kommune. Regulativet følger den opbygning og disponering, der er fastlagt af Affaldsaktørbekendtgørelsen. Denne opbygning sikrer, at alle landets kommuner har fælles regler, bl.a. hvad angår definitioner på affaldsområdet, virksomhedernes pligter og rettigheder samt gebyrregler mv. 
Af væsentlige ændringer kan følgende nævnes:

Generel del (§§ 1–9). Miljøstyrelsen har foretaget mindre justeringer og tilpasninger i den faste tekstdel af standardregulativet. Strukturen og paragrafnummerering er ændret i nyt paradigme for standardregulativ.

§ 10 Ordning for husholdningslignende restaffald. Den tidligere ordning for dagrenovationslignende affald i regulativet for erhvervsaffald skal ændre navn til husholdningslignende restaffald i henhold til den nye betegnelse i affaldsaktørbekendtgørelsen.

Derudover ændres ordningen, så virksomheder fremover frit kan vælge, om de vil benytte den kommunale ordning, eller om de vil benytte en privat affaldsaktør til at afhente deres husholdningslignende restaffald. 
Tidligere havde virksomheder med dagrenovationslignende affald (nu husholdningslignende restaffald), pligt til at benytte Fredensborg Affald A/S som indsamler. Denne pligt er ophørt som følge af de nye regler.

Sækkestativer udfases, som følge af overgang til renovationsbiler med højt indkast, og erstattes med beholdere på hjul. Hele ordningsbeskrivelsen er tilrettet efter denne udfasning af sække og kravene ved tømning og brug af beholdere. Tilkøb af ekstrasække er ikke længere en mulighed. 

Muligheden for at ejendomme med blandet bolig og erhverv kan dele beholder til restaffald mellem virksomhed og beboere er fjernet. Det skydes de nye regler i affaldsaktørbekendtgørelsen, om at virksomheder skal betale en pris (svarende til markedsprisen) for afhentning af deres restaffald i modsætning til husholdninger, der opkræves affaldsgebyrer.

§ 11 Ordning for genbrugspladser. For at overholde arbejdsmiljøregler på genbrugspladserne og for at mindske spredning af asbestfibre til miljø og mennesker begrænses afleveringen af ikke-støvende asbest og eternitplader fremover til genbrugspladser. Der sættes også krav om indpakning af asbest i to tætte lag forseglet plast, samt mængdebegrænsning på op til 20 plader pr. besøg. Der er for erhverv stadig en samlet begrænsning på 200 kg farligt affald om året.

§ 12 Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald. Der er fortaget ændringer som følge af ny affaldsbekendtgørelse. Det betyder bl.a. at virksomheder ikke længere skal anmelde farligt affald.

§ 22 Ordning for husholdningslignende affald egnet til materialenyttiggørelse. Virksomheder, der producerer genanvendeligt husholdningslignende affald i art og mængde svarende til en husholdning, tilbydes kommunens indsamlingsordning for glas, metal, pap, papir, plast og madaffald samt mad- og drikkekartonaffald jf. byrådets beslutning d. 30. januar 2023.

Virksomhederne har ikke pligt til at benytte ordningen og kan vælge, at benytte en privat affaldsindsamler. Virksomhederne er dog stadig forpligtet til at sortere i de ti fraktioner ifølge Affaldsbekendtgørelsen. 
Har en virksomhed større mængder affald, eller andre typer affald, skal de lave en aftale med en privat affaldsindsamler. En virksomhed der fx har meget pap, men kun en mængde svarende til én husholdning af de øvrige fraktioner, må gerne tilmelde sig den kommunale ordning, og kun benytte en privat renovatør til afhentning af pap. Eller evt. tilmelde sig genbrugspladsordningen, og selv bringe pappet til genbrugspladsen.

Tilbuddet omfatter indsamling af ovennævnte fraktioner i 1 stk. beholder i nedenstående størrelser og kombinationer:

•    Mad- og restaffald i 240 l. todelt beholder 
•    Plast og metal i 240 l. todelt beholder 
•    Pap og papir i 240 l. beholder 

Virksomhederne er omfattet af samme regler for beholdere som enfamilieboliger, og skal følger de generelle regler og de særskilte regler for enfamilieboliger beskrevet kommunens regulativ for husholdningsaffald.

Tidligere § 17 ordning for emballeret farligt affald, § 19 ordning for støvende asbest og § 22 ordning for andet ikke-genanvendeligt affald er fjernet. § 17er slettet og indholdet flyttet til § 12, da alle ordningerne vedr. farligt affald er omfattet af de generelle krav vedr. emballering og opbevaring. § 19 er slettet, da den ikke er et tilbud for virksomheder. § 22 er fjernet, da andet ikke-genanvendeligt affald, som ikke er direkte reguleret via dette regulativ, kræver håndtering efter de nationale affaldsregler og efter en konkret anvisning fra kommunen.

 

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback