Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Trafik og Veje Trafik - ansøgninger og tilladelser

Trafik - ansøgninger og tilladelser

Hre finder du en række informationer om trafiktilladelser

Råden over vejareal

 

Her finder du information om, hvordan du søger tilladelse til at råde over vejareal.
Inden du søger, skal du have styr på, hvilken status vejen har, da det er afgørende for, hvordan du skal søge.

Du kan tjekke en vejs status på det digitale kort ved at trykke på linket herunder.

  • På kommunale veje, stier, fortove og rabatter og private fællesveje i byzonen er det kommunen du skal søge hos
  • På private veje er det private ejere du skal søge hos
  • På motorveje og statsveje er det Vejdirektoratet.

 

Råden over vejareal kræver Trafiks tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

Visse tilladelser kræver endvidere godkendelse fra andre forvaltninger, byrådet eller politiet. Visse former for Råden over vejareal er pålagt et gebyr.

Hvad sker der når jeg har søgt?
Trafik behandler modtagne ansøgninger hurtigst muligt.
Når en tilladelse til midlertidig Råden over vejareal gives sker det med forbehold for en række krav, som skal overholdes.
Trafik kan, når det efter kommunens skøn er nødvendigt, til enhver tid forlange en tilladt råden ændret eller bragt til ophør.

Når en tilladelse er udløbet eller ikke længere udnyttes, skal der uden udgift for kommunen ske en fuldstændig retablering til den tidligere tilstand.

§ 6. Byggepladshegn, stilladser og lifte
1. Tilladelse til disses anbringelse på vejareal i forbindelse med byggeri, anlægs- eller reparationsarbejder gives af Plan & Trafik.
2. Det anbragte skal være forsynet med indehaverens navn og adresse.
3. Hvor indskrænkninger af fortov, cykelsti eller kørebane kræver skiltning eller midlertidig ændring af kørebaneafmærkning, skal der mindst 14 dage før arbejdets påbegyndelse rettes henvendelse til Plan & Trafik for udarbejdelse af skilte- og afstribningsplaner. Politiet modtager kopi af disse planer.

§ 7. Materialer på fortov, kørebane eller rabatter
1. Der må ikke anbringes byggematerialer, brænde og lignende på vejarealet medmindre det fjernes samme dag. Der skal ved anbringelsen tages hensyn til trafikanternes passagemulighed.
2. Såfremt materialerne ikke kan fjernes samme dag, skal der indhentes tilladelse fra Plan & Trafik. Det må påregnes, at der skal udføres forskriftsmæssig afmærkning omkring det anbragte.
(Benyt ”Ansøgning til Råden over Vejareal” under Råden over vej).

§ 8. Skurvogne og lignende
1. Tilladelse til disses anbringelse på vejareal i forbindelse med byggeri, anlægs- eller reparationsarbejder gives af Plan & Trafik.
2. Tilladelse til tilslutning fra toiletvogne til det offentlige kloaknet gives af Fredensborg Forsyning.
3. Det anbragte skal være forsynet med indehaverens navn og adresse.

§ 9. Containere – åbne og lukkede
1. Containere til bygningsaffald m.v. kan tillades anbragt på vejareal i overensstemmelse med "Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 879 af 12. december 1986" om anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej.
2. Tilladelsen gives af Plan & Trafik. Det er ejeren af containeren, der skal indhente tilladelse.
(Benyt ”Ansøgning til Råden over Vejareal” under råden over vej).

§ 10. Overkørsler
Overkørsler skal udføres i overensstemmelse med kommunens regler. Tilladelse skal søges hos Plan & Trafik. Ansøgeren skal selv skaffe en entreprenør til arbejdets udførelse.

§ 11. Reklamestandere
1. Reklamestandere må i byzone ikke være til gene for trafikafviklingen. Plan & Trafik skal ansøges om opsætning.
2. Reklamestandere må ikke opsættes i landzone.

§ 12. Vareudstillinger og løse skilte på fortov m.v.
Varer, løse skilte og lignende på eller ud over en vej må ikke være anbragt til ulempe for trafikken. Såfremt dette efter Vejmyndighedens skøn er tilfældet, kan de påbydes fjernet.

§ 13. Facadeskiltning (udhængsskilte, markiser, flagstænger på facade og andet facadeudstyr af lettere konstruktion m.v.)
1. Udhængsskilte, markiser, flagstænger, bannere, ledninger og lignende over vejareal må kun opsættes efter forudgående tilladelse.
2. Udsmykningswirer skal opsættes i en højde af mindst 4,50 m over vejen.
3. Udsmykningen vil kunne kræves fjernet, hvis den anses for skæmmende eller i øvrigt er til ulempe.

§ 14. Flagstangsbøsninger og lignende
1. Ansøgning om at få etableret bøsninger i fortovet til brug for lejlighedsvis flagning fremsendes til Plan & Trafik.
2. Ved vurderingen af, om ansøgningen kan imødekommes, vil der blive lagt vægt på, om opstillingen i arkitektonisk og færdselsmæssig henseende er foreneligt med forholdene i området.
3. Park og Vej leverer og isætter bøsningerne på ansøgerens regning.
4. Flagstængerne må kun benyttes til flagning med nationalflaget, de øvrige nordiske landes flag, det europæiske flag og FN-flaget.
5. I udsalgsperioder må flagstængerne benyttes til udsalgsflag, der er godkendte af Plan & Trafik.

§ 15. Stader til erhvervsvirksomhed (pølsevogne, isboder m.v.)
1. Byrådet skal give tilladelse til faste stadepladser.
2. Stadelejeren skal betale den af byrådet fastsatte stadeleje.
3. Der kan gives tilladelse til midlertidige stader som f.eks. for salg af juletræer.
4. Ansøgning om midlertidig stadeplads samt midlertidig råden over offentlig vejareal skal rettes til Plan & Trafik.
5. For øvrige former for erhvervsvirksomhed på veje henvises til Bek. nr. 511 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger § 8 2..

§ 16. Arrangementer m.v. i kommunale parker og på vejareal
1. Afholdelse af demonstrationer og friluftsmøder på offentligt vejareal skal anmeldes til politiet. Reglerne i politivedtægtens § 8 skal iagttages.
2. Ansøgning om tilladelse til opstilling af udstyr i forbindelse med afholdelse af arrangementer i parker og på vejarealer, såsom demonstrationer, friluftsmøder, gadefester, gadeoptræden, koncerter/musiceren, loppemarkeder, sportsarrangementer, tivoliarrangementer, torvedage, plancheudstillinger m.m. sendes til Vej- og Parkafdelingen.

§ 17. Udendørsservering
1. Etablering af udendørsservering ved caféer og lignende kræves tilladelse fra Plan & Trafik.
2. Ansøgning vedlagt tegninger af det påtænkte arrangement skal fremsendes til Plan & Trafik.
3. Det kan ved udendørsservering af hensyn til trafikanterne være nødvendigt, at afmærke det areal der er givet tilladelse til at benytte.

§ 18. Tilladelse fra anden myndighed
Tilladelse efter dette regulativ fritager ikke for indhentelse af nødvendige tilladelser fra andre myndigheder (politi, sundhedsmyndigheder m.v.).

§ 19. Overtrædelse
Overtrædelse af ovennævnte bestemmelser og/eller tilsidesættelse af vilkår for en tilladelse kan straffes med bøde, jf. § 113 i lov om offentlige veje og § 67 i lov om private fællesveje.

§ 20. Hjemmel
Regulativet er udfærdiget af Fredensborg Kommune som vejmyndighed med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 432 af 22. maj 2008 om offentlige veje og lovbekendtgørelse nr. 432 af 22. maj 2008 om private fællesveje.

Hvis det arbejde, du skal i gang med, kræver opgravning på vejareal udenfor dit skel, skal du altid, uanset om du er borger eller virksomhed, søge om og modtage gravetilladelse inden opgravningen påbegyndes.

Kommunen kan bestemme, hvor i vejen nye ledningsanlæg skal være.

På kommunale veje, stier, fortove og rabatter og private fællesveje i byzonen er det kommunen du skal søge hos. På private veje i landzonen er det private ejere du skal søge hos, og på motorveje og statsveje er det Vejdirektoratet.

Alle former for gravetilladelser søges digitalt via dette link https://virk.dk/myndigheder/kommuner/Fredensborg/selvbetjening/Ansoegning_om_tilladelse_til_gravearbejde/

 

Skal du ændre eller etablere en helt ny overkørsel skal du søge Center for By og Land om tilladelse.

Det er ikke nok, at du har fået en tilladelse til at bygge en carport.

Hvis du i forbindelse med arbejdets udførelse får behov for at benytte lidt af kørebanen til materialer, skal du ligeledes ansøge om tilladelse til midlertidig anbringelse.

Du ansøger om en overkørsel ved at sende en mail til trafik@fredensborg.dk med information om adresse, placering af overkørslen, hvad der skal etableres/ændres samt mål.

Hvis du ønsker at bruge en del af en offentligt vej eller privat fællesvej for eksempel til opsætning af skurvogne, skilte og lignende, skal du søge om tilladelse hos Fredensborg Kommunes trafikafdeling.

Hvis du skal arrangere vejfest, motionsløb eller andet på offentlig vej eller grønne arealer skal du søge om tilladelse. 

Det gør du ved at sende en mail til trafik@fredensborg.dk med information om arrangementets type, indhold, antal deltagere, tidsrum samt et kort over eventuelle spærrede veje.

Hvis du ønsker at opsætte plakater, skilte eller lignende i det offentlige rum skal du søge Fredensborg Kommune om tilladelse på mail til trafik@fredensborg.dk.

Mailen skal indeholde oplysninger om hvem der ansøger, plakaternes størrelse, antal, hvor det ønskes ophængt, hvornår og hvordan.

I Fredensborg Kommune følger vi Vejdirektoratets standarder for ophængning af plakater, skilte og reklamer.

Det betyder, at der er nogle få regler du skal overholde:

  • Plakater må opsættes tre uger inden begivenheden
  • Plakater skal være fjernet igen senest en uge efter begivenheden
  • Plakater, der ikke er fjernet en uge efter begivenheden, bliver fjernet for annoncørens regning
  • Plakaterne skal som udgangspunkt placeres i byzoner, hvor de ikke er til gene for trafikken og trafiksikkerheden. Mindst 0,5 meter fra kørebanekant og mindst 0,3 meter fra cykelstikant.
  • Der må ikke opsættes plakater op ti 50 meter fra rundkørsler, på højspændingsmaster, på færdselstavler- og master, på portaler og broer og på træer med stamme på op til 30 cm i diameter.

Hvis du er i besiddelse af et handicapparkeringskort, og ønsker en handicapparkeringsplads skal du undersøge hvilken status vejen har, da det er afgørende for hvordan du skal søge.

Vejens status kan ses på kommunens digitale kort 

Handicapparkeringsplads på offentlige veje
Hvis du ønsker en handicapparkeringsplads på offentlige veje i nærheden af din bopæl eller arbejdsplads skal du skriftligt søge Center for By og Land om tilladelse. Ansøgningen skal indeholde navn, adresse, telefonnummer, beskrivelse af hvor pladsen ønskes oprettet samt registreringsnummer på køretøjet, hvis pladsen ønskes reserveret til et bestemt køretøj.

Centret behandler hver ansøgning sammen med Nordsjællands Politi og vurderer om behovet er til stede, samt om de trafikale forhold på stedet tillader, at der etableres en plads. Ansøgningen sendes til trafik@fredensborg.dk

Udgifter til oprettelsen af den særligt afmærkede handicapparkeringsplads på offentlig veje afholdes af Fredensborg Kommune.

Handicapparkeringsplads på private arealer
Hvis arealet du ønsker en særligt afmærket handicapparkeringsplads på er privat areal (f.eks. inde på et boligselskabs eller grundejerforenings areal) skal henvendelsen rettes til boligselskabet eller grundejerforeningen, som skal ansøge om tilladelse direkte hos Nordsjællands Politi på nsj@politi.dk.

Hvis det private areal har status som privat fællesvej er kommunen og politiet myndighed og ansøgningen sendes i stedet til trafik@fredensborg.dk, som sammen med politiet vil vurdere om der kan gives tilladelse.  

Udgifter til oprettelsen af den særligt afmærkede handicapparkeringsplads på private arealer og private fællesveje afholdes ikke af Fredensborg Kommune.

Kontakt trafikafdelingen

Rådhuset, Egevangen 3B

2980 Kokkedal

72 56 50 00

trafik@fredensborg.dk

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback