Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Trafik og Veje Diverse om trafik og veje i kommunen

Diverse om trafik og veje i kommunen

Her finder du information om beskæring, uheld på vejen, manglende lys i trafiksignaler med mere. 

 

Er du så uheldig, at du er kommet til skade på offentlig vej eller fortov, for eksempel på grund af huller eller ujævnheder, kan du søge erstatning fra kommunen.

Du skal kontakte dit forsikringsselskab, og efterfølgende skal du tage kontakt til Klaus Gabrielsen i Økonomi, Fredensborg Kommune, på kg@fredensborg.dk.
Skriv om skadessted, tidspunkt for uheldet, hvordan uheldet skete, hvad var årsagen til uheldet, hvilken skade der er sket samt navn, adresse og telefonnummer.

Du vil efterfølgende høre fra os eller dit forsikringsselskab. 

Uanset om du bor på en privat fællesvej eller offentlig vej, er det din opgave som grundejer, at sørge for at beplantningen ikke vokser udover din matrikel. Der skal være fri passage og gode oversigtsforhold ud mod vejen, fortovet og offentlige stier – det øger trafiksikkerheden for alle, der færdes ved dit hus.

Dog må træer og buske gerne rage ind over vejareal eller fortov, så længe der er den rigtige frihøjde – se nærmere på billedet

Som grundejer ud til veje, fortove, stier og pladser har man også beskæringspligt.

Beskæringspligten følger vejlovens §87 jf. offentlige veje og privatvejlovens §61 jf. private fællesveje i byzone.

Beplantningen skal holdes inden på egen matrikel, men må rage ud over vejareal, hvis de rette afstandskrav overholde

  • Hæk skal holdes bag skel.
  • Beplantning langs matrikelgrænse må række ud over fortov/græsrabat, hvis frihøjde er min. 2,75 meter.
  • Gadelamper og skilte skal holdes fri for beplantning.
  • Grene skal beskæres min. 4,2 meter over kørebane

Kommunen har bemyndigelse til at pålægge grundejeren den nødvendige beskæring af træer og buske, hvis bevoksningen er til gene for vejen og dens brugere.

Hvis vi finder steder, hvor beplantningen trænger til beskæring lægges en seddel i postkassen med en tidsfrist på 14 dage til at få bragt forholdene i orden.

Hvis ejeren intet foretager sig vil der efterfølgende blive givet et egentligt påbud via digital post med 1 uges frist til at få bragt forholdene i orden. Hvis ikke grundejeren sørger for beskæring kan kommunen, uden yderlige varsel, lade beskæringen udføre på ejerens regning.

Generelt kan træer og buske beskæres hele året, men fastlæggelse af tidspunktet for selve beskæringen afvejes i forhold til biologiske, æstetiske og praktiske hensyn.

Fredensborg Kommune varetager den løbende drift og vedligeholdelse af signalanlæg.
Oplever du problemer med signalerne, kan du kontakte os.

Hvis et signalanlæg ikke virker, som det plejer, eller du oplever generelle problemer med et kryds, så kontakt Team Trafik i Center for By og Land. 
Skriv til os på trafik@fredensborg.dk eller ring  på 72 56 56 09

Ved akut opstået problemer (fx et slukket signalanlæg) kan du uden for normal åbningstid kontakte Swarco på 36 88 88 80 

Når hække og anden beplantning ikke er beskåret tilstrækkeligt kan det skabe problemer for forbipasserende, og den generelle trafiksikkerhed.

Kommunen beskærer planter og træer på kommunale arealer i vinterhalvåret, og hvis beskæringen af trafikale hensyn er nødvendig også på andre tider af året.      

Forladte (herreløse) biler på offentlig vej skal meldes til Nordsjællands Politi på nsj@politi.dk, som herefter står for afhentning af køretøjet, såfremt køretøjet er dansk indregistreret.
 
Udenlandske, herreløse køretøjer afhentes af Nordsjællands Park og Vej. Henvendelser om dette skal sendes til nspv@nspv.dk med placering samt et foto af bilen.

Henvendelser vedr. ovenstående kan også rettes til Trafik, som har det overordnede ansvar ift. vejlovgivning og trafikale udfordringer.

Kontakt os på trafik@fredensborg.dk, hvorefter vi videreformidler henvendelsen.

I Fredensborg Kommune er der indført et tomgangsregulativ, som betyder at motorkørertøjer ikke må holde i tomgang i mere end 1 minut. Tomgangsregulativet er indført for at begrænse den samlede miljø- og klimapåvirkning og for at sikre renere luft.

De færreste ærinder kan klares på under et minut. Vi foreslår derfor, at gøre det til en vane at slukke motoren med det samme, når du ved at det varer mere end et øjeblik, så er du fri for at holde øje med tiden. Du skal for eksempel altid stoppe motoren, når du tager passagerer op eller sætter dem af, læsser varer af eller på, henter og afleverer børn osv.

Energiforbruget ved et minuts tomgangskørsel svarer til ca. 300 meters almindelig kørsel. Der er derfor også god økonomi i at stoppe motoren med det samme, og det hverken skader eller slider mere på motoren. Undersøgelser viser, at en moderne bil, der holder stille, bruger mellem en halv og en hel liter benzin i timen. Det svarer til at køre mellem 9-15 kilometer.

Henvendelser om ulovligt parkerede køretøjer skal rettes til Nordsjællands Politi, som er myndighed på området.

Nordsjællands Politi kan kontaktes på nsj@politi.dk med information om, hvor køretøjet samt hvor længe det har holdt ulovligt parkeret.

Fredensborg Kommune har udarbejdet en trafikpolitik, som blandt fokuserer på færre trafikuheld med stor fokus på trafiksikkerhed og sorte pletter. Du kan læse mere om trafikpolitikken herunder.

1. Fredensborg Kommune har som målsætning at nedbringe antallet af færdselsuheld betydeligt, således at Færdselssikkerhedskommissionens anbefalinger kan følges.

2. Fredensborg Kommune prioriterer arbejdet med at fjerne særligt uheldsbelastede lokaliteter, de såkaldte sorte pletter, højt.

3. Fredensborg Kommune har en Trafiksikkerhedsplan, hvor mål for begrænsning af uheld og sorte pletter er det primære. Trafiksikkerhedsplanen indeholder desuden indsatsområder og forslag til en prioriteret plan.

4. Gennemførelse af Trafiksikkerhedsprojekter baseres på uheldsstatistik og samfundsøkonomiske forbedringer.

5. Fredensborg Kommune gennemfører hvert år trafiksikkerhedskampagner ud fra en kampagneplan.

6. Fredensborg Kommune samarbejder med Rådet for Sikker Trafik og Hovedstadens Færdselssikkerhedsudvalg, andre kommuner, politiet, skoler, virksomheder og andre instanser i uheldsbekæmpelsen.

7. Fredensborg Kommune gennemfører trafiksikkerhedsrevision ved nye større vej- og stianlæg og ved trafiksaneringsprojekter og væsentlige ombygninger.

8. Hver skole i Fredensborg Kommune udarbejder og offentliggør sin trafikpolitik.

9. Skolerne i Fredensborg Kommune underviser i færdselslære i både indskoling, mellemtrinet og udskolingen.

10. Fredensborg Kommune har som mål at skabe og fastholde sikre trafikveje for børn og unge på vej til og fra fritidsaktiviteter.

11. Fredensborg Kommune samarbejder i VSP netværk (Vejforvaltning, Skole og Politi) om trafiksikkerhedsindsats og mødes mindst 1 gang årligt.

12. Fredensborg Kommunes Lokalråd med politiets deltagelse, drøfter færdselspræventive emner.

Kontakt trafikafdelingen

Rådhuset, Egevangen 3B

2980 Kokkedal

72 56 50 00

trafik@fredensborg.dk

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback