Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Spildevand Separatkloakering i Humlebæk

Separatkloakering i Humlebæk


Når det regner kraftigt aflaster fællessystemet til Krogeruprenden, Humlebækken og Øresund, og spildevandet kan stuve tilbage i kældre og skabe oversvømmelser med opblandet regn- og husspildevand.

Fremover skal kun husspildevand ledes til renseanlægget, mens regnvandet skal føres i separate ledninger direkte ud i Øresund.
På den måde reduceres risikoen for oversvømmelser af kældre og bygninger med opblandet regn- og husspildevand, overløb med opblandet regn- og husspildevand til Krogeruprenden, Humlebækken og Øresund mindskes og badevandsforholdene ved kysten forbedres.

På grund af den store variation i mængderne af regnvand, samt de generelt stigende nedbørsmængder, er der et stort pres på de gamle ledninger i Humlebæk. Når det regner kraftigt, er der i fælleskloakken højere risiko for at blandet regn-og spildevand stiger op i toiletter og kældre, samt at det løber over og ud i f.eks. Øresund.

Fælleskloakken i Humlebæk er etableret i 1960’erne og selvom kloakkerne løbende er renoveret, er en større renovering inden for en kortere årrække således nødvendig.

Derfor har Fredensborg Kommune vedtaget, at området skal separatkloakeres for at sikre Humlebæks grundejere og vandmiljøet mod oversvømmelse med opblandet spildevand. På denne måde går der heller ikke ressourcer til spilde ved, at de til tider store mængder regnvand transporteres over lange afstande og renses på et renseanlæg.

Du kan se af kortet i afsnittet ”Søg på adresse” i Spildevandsplan 2021 , om der skal ske ændringer i spildevandsforholdene for din ejendom.

  • Du indtaster din adresse i søgefeltet i øvre højre hjørne og kortet flytter sig til din ejendom
  • I fold ud menuen i venstre side kan du vælge forskellige lag til og fra, som fx kloakoplande og ledninger.
  • I laget ”kloakoplande” kan du se at store dele af Humlebæk er skraveret, hvilket betyder at der i dag er fælleskloakeret, men at separatkloakering er planlagt.
  • Ligger din ejendom i dette område, er den en af de ejendomme, der skal separatkloakeres. 

Når Fredensborg Forsyning har etableret de nye hovedledninger til regn- og husspildevand og har ført nye stik frem til dit matrikelskel, får du et påbud fra Fredensborg Kommune om at koble dit regn- og husspildevand på de respektive stik.

Kloakarbejdet med separering af regn- og spildevand inde på din grund, samt tilslutning til den nye separatkloak, skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Du skal således selv finde en kloakmester, der står for separering af spildevandet på din grund.

Fredensborg Forsyning afholder udgifter til etablering af ny kloak i vejen og frem til matrikelskel, og de opkræver ikke ekstra tilslutningsbidrag i forbindelse med arbejdet. Det du skal betale, er kloakken på din egen grund, hvor regnvandet adskilles fra spildevandet, og ledningernes tilslutning til de nye regn- og spildevandsstik.

For at imødekomme grundejers udgifter vil projektet først påbegyndes i slutningen af den nye spildevandsplanperiode dvs. omkring 2028 – 2030. De fleste vil således have over 10 år til at spare op til separatkloakering af deres ejendom, eller have muligheden for at foretage separatkloakeringen i forbindelse med ejendomssalg eller renovering.

Er du pensionist, har du mulighed for at søge om lån efter reglerne om indefrysning af ejendomsskatten.
Læs mere her Ejendomsskat

 

Separatkloakeringen påbegyndes i slutningen af planperioden, hvilket vil sige tidligst omkring 2028. En mere konkret tids- og etapeplan for anlægsprojektet udarbejdes om 4-5 år.

Når anlægsarbejdet går i gang, udfører Fredensborg Forsyning arbejdet med at etablere nye ledninger i vejen i etaper.

Du vil få besked i god tid, inden Fredensborg Forsyning går i gang med etapen for dit område. Først, når Fredensborg Forsyning har etableret hovedledningerne i vejen, og har ført regn- og spildevandsstik frem til dit matrikelskel, vil du modtage påbud om at tilslutte dit regn- og spildevand til den nye kloak.

I påbuddet er der angivet en tidsfrist for, hvornår du skal have foretaget tilkoblingen af regn- og spildevand. Når separatkloakeringen er udført, skal kloakmesteren fremsende en færdigmelding af arbejdet til Fredensborg Kommune.

Vi opfordrer som udgangspunkt til at du venter med at separere på egen grund, indtil du har fået besked fra os.

Når vi har etapeplan og detailprojektering klar for dit område, bliver du informeret. Herefter kan separeringen på egen grund give mening. 

Hvis du alligevel ikke kan vente pga. andre anlægsplaner, beder vi dig tage kontakt til Fredensborg Forsyning, for at drøfte evt. bedste løsning på udførelse, på nuværende tidspunkt. 

Bor du i en kælderejendom, er der dog særlige forhold du skal være opmærksom på.
For mere information, tag kontakt til os på spildevand@fredensborg.dk  

Du kan ikke få dispensation til separatkloakering af din ejendom.

Det er muligt at søge om nedsivningstilladelse til dele af dit tag- og overfladevand fra din ejendom.

Det kan fx være, at du anlægger skur, carport eller bygger til i den modsatte ende af din grund, hvor forsyningens stikledning er ført frem.
Her kan det give mening at etablere LAR-anlæg, såsom regnbed eller faskine, fremfor at anlægge ledning på tværs af din grund.

Regnvandet stammer fra det regn der falder på tage og befæstede overflader i byerne, og er således en meget variabel størrelse. Regnvand indeholder typisk sediment, næringsstoffer samt partikler fra de overflader, hvor regnvandet falder, f.eks. olierester, dækrester og tungmetaller. Regnvand renses typisk i sandfang eller vådbassiner inden udledning til recipient.

Husspildevand kommer fra toiletter og husholdninger, og indeholder derfor meget mere næringsstof end regnvand samt sæbe-, kemikalie- og medicinrester, toiletpapir osv., der kræver grundig rensning på et renseanlæg. Spildevandet er en mere konstant størrelse, der afhænger af hvor mange mennesker der bor eller arbejder i et specifikt område. Det er derfor nemmere at bestemme en passende størrelse på de ledninger, der skal transportere spildevand til renseanlægget. Ledningerne behøver heller ikke være så store, idet der ikke forekommer ekstreme spidsbelastninger.

Her kan du læse mere om den politiske behandling op til vedtagelsen af separatkloakering som metode til klimatilpasning af fælleskloakken i Humlebæk.

Herunder beskrivelse af de alternativer løsninger der blev præsenteret, samt de samfundsøkonomiske beregninger, der danner grundlag for valg af metode.

Beslutning-om-metode-til-klimatilpasning-af-fællessystemet-i-Humlebæk.pdf

Bilag---Økonomi.pdf

Separatkloakering er både den miljømæssige og samfundsøkonomiske mest fordelagtige metode. 

Andre politiske beslutninger med relevans for separatkloakering, følger herunder

Beslutning-vedr.-udtræden-af-kloakforsyning-for-regnvand.pdf

 

Her kan du se en video om, hvorfor der separatkloakeres og hvad det betyder for dig

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback