Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Psykiatri og handicap Kørsel for dig med nedsat funktionsevne

Kørsel for dig med nedsat funktionsevne

Personer med varigt nedsat funktionsevne kan få bevilget individuel transport

Det er en betingelse for at få bevilget individuel transport:

 • At borgeren ikke kan benytte offentlige transportmidler
 • At borgeren ikke har anden transportordning til det, der søger transport til

I hvert tilfælde sker bevillingen efter en konkret vurdering. Heri indgår funktionsevnen, aktivitetsniveau, familieforhold, boligens beliggenhed, andre muligheder for transport, formål med transporten m.v.

Eksempler på formål, der kan bevilges transport til:

 • Fysioterapeut og kiropraktor, hvis behandlingen ikke kan foregå i hjemme
  Indkøb og familiebesøg i begrænset omfang

  Kørsel til aktiviteter uden kørselsordning

Undtagelser
Personer, der af helbredsmæssige årsager er berettiget til en invalidebil, men ikke har et kørselsbehov i det omfang, der kræves for bevilling af bil, kan få dækket et rimeligt kørselsbehov efter en konkret vurdering.

Personer med invalidebil kan ikke få individuel kørsel, da kørselsbehovet skønnes dækket ved levering af invalidebilen.

Personer, der er tilsluttet Movia Handicapkørsel, kan ikke få individuel kørsel, da kørselsbehovet skønnes dækket af denne ordning. En undtagelse er kørsel til behandling, hvor Movia Handicapkørsel ikke kører.

Kørsel i forbindelse med hjælpemidler
Hvis du har behov for transport i forbindelse med bestilling, afprøvning og/eller afhentning af et hjælpemiddel, kan der bevilges betaling af befordringsudgifter med billigste forsvarlige transportmiddel.

Borgere med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har mulighed for at søge om støtte til køb af bil og fritagelse for afgift.

Tilskuddet ydes som et rentefrit lån, der efter indtægtsforhold helt eller delvist skal tilbagebetales over 6 år.

Støtten kan desuden omfatte:

 • Fritagelse for vægtafgift og hel eller delvis fritagelse for afgift efter brændstofforbrug.
 • Tilskud til køreundervisning.
 • Tilskud til særlig indretning af bilen, f.eks. automatgear, drejesæde eller lift,  hvis indretningen er nødvendig af hensyn til ansøgerens helbredsforhold, eller hvis politiet har stillet krav om det.
 • Reparation af særlig indretning.

Støtten omfatter ikke øvrige reparationer eller vedligeholdelse.
Hvis der er bevilget tilskud til bil, kan der normalt tidligst søges om udskiftning af bil efter seks år.

Oplysninger til din ansøgning om støtte til køb af bil
Kommunens sagsbehandlere må kun bevilge støtte til køb af bil, hvis du har ret til det efter loven. Derfor har de brug for at vide noget om dig og din situation for at kunne afgøre om du kan få det, du har søgt om.

Retssikkerhedsloven og forvaltningsloven beskriver, hvilke rettigheder og pligter borgeren og kommunen har i behandlingen af ansøgninger om hjælp, herunder også støtte til køb af bil.

Kommunen skal give dig mulighed for at medvirke til behandlingen af din sag, og har ansvaret for at indhente de oplysninger, der har betydning for din sag. Sagsbehandleren vil først og fremmest spørge dig, men kan også, hvis du har givet tilladelse til det, indhente oplysninger fx fra din privat praktiserende læge eller en speciallæge.

Du har pligt til at samarbejde
Din sagsbehandler skal selvfølgelig acceptere, hvis der er ting, du ikke vil oplyse om, eller hvis du ikke vil give tilladelse til, at der indhentes oplysninger fra andre. Din ansøgning afgøres så uden disse oplysninger. Det kan betyde, at du ikke får den hjælp du har søgt om eller at du får mindre end det du har søgt om.

Som borger har du pligt til at samarbejde med sagsbehandleren og bidrage med relevante oplysninger. Det er sagsbehandlerens opgave at give dig mulighed for dette. Det betyder bl.a. at hvis du ikke kan tale, forstå dansk eller har et svært hørehandicap, kan du få gratis hjælp fra en tolk. Det er sagsbehandleren der vurderer, om du har ret til tolk eller har behov for anden hjælp på grund af et handicap.

Kom med alle relevante oplysninger fra starten
Det er rigtig godt at komme med så mange oplysninger som muligt allerede i forbindelse med ansøgningen. Det har vi her på siden givet dig mulighed for, og vi håber selvfølgelig det er til gavn for både dig og os.

Når du sender din skriftlige ansøgning til os, skal du udfylde vores spørgeskema vedr. støtte til bil, og sende dette sammen med ansøgningen.

Kørsel til sygehus
Kommunen kan yde nødvendig transport med taxa eller Falck til og fra sygehus indenfor regionens grænser ved indlæggelse og ambulant behandling.

Det er en betingelse, at offentlige transportmidler ikke kan benyttes på grund af dine helbredsforhold.

Kørsel til egen læge eller speciallæge
Førtidspensionister og folkepensionister, der er omfattet af sygesikringens gruppe 1, og som af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler til og fra egen læge og nærmest boende speciallæge, kan blive befordret med taxa.

Kørsel til træning
Der kan bevilges kørsel efter en konkret individuel vurdering.

Handicapkørsel er et tilbud om fritidskørsel fra dør til dør til svært handicappede borgere.

Betingelser, som skal være opfyldt for at få ordningen bevilget, er følgende:

 • Du skal være så bevægelseshæmmet, at du ikke kan benytte de offentlige transportmidler.
 • Du skal være kørestolsbruger eller have et ganghjælpemiddel, som rollator, gangstativ eller albuestokke. Hjælpemidlet skal være bevilget af kommunen.
 • Du skal være fyldt 18 år.
 • Du skal have fast bopæl i Hovedstadsregionen.

I hvert tilfælde sker bevillingen efter en konkret vurdering.

Her indgår funktionsevne, aktivitetsniveau, familieforhold, boligens beliggenhed, andre muligheder for transport, formål med transporten m.m.

Ansøg om Flexhandicap

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback