Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig og byggeri Miljøkrav Jordhåndtering og -forurening

Jordhåndtering og -forurening

Blandt andet 

 • gebyrtakster for anvisning af anmeldelse af jordflytning, som er erhvervsaffald
 • gældende regler for ren, lettere forurenet og forurenet jord.
 • håndtere/flytte jord på/fra din ejendom – f.eks. i forbindelse med et byggeri.
 • undersøge om jorden på din ejendom skal håndteres som ren, lettere forurenet eller forurenet.

Er din ejendom hverken registreret som forurenet, konstateret lettere forurenet eller omfattet af områdeklassificeringen, så kan du forvente, at jorden er ren.

Ren jord væk fra ejendommen
Skal du f.eks. i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde flytte jord væk fra din ejendom, som hverken er omfattet af kortlægning, områdeklassificering eller konstateret lettere forurenet, så kan du forvente, at jorden er ren, og der er ingen lovmæssige krav om anmeldelse eller analyse af jorden.

Modtager kan dog altid kræve at jorden er analyseret inden modtagelsen.

Hvis du alligevel har behov for at få anvist ren jord, skal du sende en anmeldelse til Team Miljø, som anviser jorden til en modtager.

Modtagelse af ren jord
Hvis du skal modtage ren jord udefra, er det dit ansvar, at jorden faktisk er ren. Det er derfor vigtigt at vide, hvor jorden kommer fra. Selvom jorden kommer fra et område, hvor der ikke er kendskab til forurening, er det stadig dit ansvar at jorden er ren.

Hvis du modtager jord på din ejendom bør du overveje at bede om analysedokumentation for at jorden er ren.

Terrænregulering

Landzone
På landzonearealer, der er udpeget som beskyttelsesområde, må der som udgangspunkt ikke foretages terrænregulering udover det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug, fiskeri samt arealer til råstofindvinding.

Det samlede beskyttelsesområde fremgår af kommuneplanen, retningsliniekort 5.5.B, på side 175.

Generelt i landzone kan der efter en konkret vurdering i særlige tilfælde meddeles tilladelse til etablering af søer eller støjvolde, men du skal have landzonetilladelse til terrænregulering udover +/- 0,5 meter. Mindre reguleringer under +/- 0,5 m kan også i særlige tilfælde blive betragtet som terrænregulering, og dermed kræve landzonetilladelse.

På arealer der er registreret som beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens § 3, er der, uanset anvendelsen, skærpede regler for terrænregulering.

Du kan læse mere om reglerne for terrænregulering i Kommuneplan.pdf under terrænregulering og landskab på side 173.

Hvis du er i tvivl om reglerne vedr. terrænregulering i landzone kan du kontakte Team Plan på plan@fredensborg.dk

Du skal søge landzonetilladelse hos Team Plan plan@fredensborg.dk

Byzone
Der kan være regler om terrænregulering i lokalplaner og tinglyste bestemmelser for en ejendom. Her gælder oftest, at du ikke må terrænregulere mere end +/- 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn og ikke tættere på naboskel end 0,5 m.

Hvis en nabo klager over en udført terrænregulering, kan kommunen med udgangspunkt i byggelovens § 13 påbyde en ændring af den udførte terrænregulering, hvis det skønnes at den udførte reguleringen er til ulempe.

De mest almindelige ulemper ved terrænregulering er:

 • Indbliksgener, dvs. at man uhindret kan se ind til naboen.
 • Risiko for, at jord skrider ned.
 • At regnvand ledes til de omkringliggende grunde.

Hvis du ønsker at terrænregulere din grund, er det en god idé forinden at drøfte planerne med dine naboer for at undgå konflikter.

Hvis du er i tvivl er du også velkommen til at kontakte team Byggesager på byggesager@fredensborg.dk

Lettere forurenet jord indeholder immobile miljøfremmede stoffer (f.eks. tungmetaller, tunge olier og tjærestoffer) i et lettere forhøjet niveau i forhold til ren jord, men jorden er ikke så forurenet, at den skal fjernes.

JORDREGULATIV. pdf kan du se gældende retningslinjer for kategorisering og klassificering af jord i forskellige forureningsniveauer:

 • Ren jord (kategori 1 eller klasse 0 og 1),
 • lettere forurenet jord (kategori 2 eller klasse 2 og 3) og
 • forurenet jord (> kategori 2 eller klasse 4).

Selv om den lettere forurenede jord ikke skal fjernes, kan der være god grund til at tage nogle enkle forholdsregler, især hvis små børn, som er særligt følsomme over for forurening, opholder sig på jorden. 

Se hvilke forholdsregler vi anbefaler i JORDPJECE.pdf

Områdeklassificering
Team Miljø har udpeget de områder i kommunen, som er omfattet af områdeklassificeringen.
Det vil sige områder, hvor jorden med stor grad af sandsynlighed er lettere forurenet og derfor skal håndteres som sådan.

Der er først og fremmest tale om områder indenfor byzonen i de fire bysamfund, men også områder i landzonen (typisk de større landsbyer) er inddraget i områdeklassificeringen.

Reglerne om områdeklassificering blev indført, da erfaringer har vist, at jorden i de fleste byområder - typisk de ældre - er lettere forurenet. Forureningen stammer fra længere tids diffus forureningspåvirkning fra flere kilder; såsom bilers udstødning, industriens emissioner og generel aktivitet.

Der er regler for bortskaffelse af jord fra områder omfattet af områdeklassificeringen. Jorden skal analyseres og jordflytning skal anmeldes til kommunen inden den flyttes.

De samme regler gælder desuden for ejendomme, der er konstateret lettere forurenet. Disse ejendomme kan være placeret både i landzonen og i byzonen. Kommunen har kendskab til, at der er konstateret lettere forurenet jord på et mindre antal ejendomme i kommunen.

Jordregulativ
Kommunens gældende Jordregulativ fra 13. august 2013 indeholder oplysninger om, hvordan jord skal analyseres, anmeldes, håndteres og bortskaffes afhængig af om jorden er ren, lettere forurenet eller forurenet. Desuden indeholder det oplysninger om de områdeklassificerede områder og begrundelser for om områder er inddraget eller undtaget.

Her kan du se kommunens Jordregulativ

Kort over områder i Fredensborg Kommune, der er klassificeret som lettere forurenede (omfattet af områdeklassificeringen)
REGULATIV-Bilag-A.pdf

Vurderingsskemaer der ligger til grund for inddragelse eller undtagelse af områdeklassificeringen - Bilag B.pdf
Skema – anmeldelse af jordflytning -Bilag-C.pdf

Retningslinjer for kategorisering/klassificering og sortering af jord -REGULATIV-Bilag-D.pdf

For at beskytte mennesker og miljø kortlægger Region Hovedstaden ejendomme, hvor der er henholdsvis mistanke om forurening og kendskab til forurening.

Det kaldes V1- og V2-kortlægning.

Du kan læse mere om V1- og V2-kortlægning på Region Hovedstadens hjemmeside. Her kan du desuden finde oplysninger om din ejendoms forureningsstatus, herunder informationer om hvorvidt din ejendom er:

• V2-kortlagt (konstateret forurenet)
• V1-kortlagt (mistanke om forurening)
• Ved at blive vurderet i forhold til evt. forureningskortlægning
• Vurderet ikke at være forurenede på baggrund af en historisk redegørelse eller udførte forureningsundersøgelser

Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte arealer
Hvis du vil opføre en ny bygning, lave en tilbygning eller ændre arealanvendelsen på et kortlagt areal, skal du søge tilladelse, en såkaldt § 8-tilladelse, hos Team Miljø. I en § 8-tilladelse stilles der vilkår, som sikrer, at det planlagte arbejde ikke er til skade for grundvand, overfladevand eller menneskers sundhed, samt at forurenet jord ikke spredes.

Inden Fredensborg Kommune meddeler en § 8-tilladelse, sendes et udkast til tilladelse i høring hos Regionen Hovedstaden, som har en høringsperiode på fire uger.

Du kan læse mere under§ 8 tilladelse til Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte arealer.

Konstaterer du forurening, som ikke er kortlagt
Hvis du f. eks. ved bygge- eller anlægsarbejder konstaterer en forurening, på en grund som ikke er kortlagt, skal du stoppe arbejdet og orientere kommunens Team Miljø på miljoe@fredensborg.dk eller tlf. 72 56 59 07.

Hvis du på en kortlagt grund konstaterer en anden type forurening end den, som er kortlagt, skal du også stoppe arbejdet og informere kommunen.

Kommunen vil vurdere sagen og tage stilling til det videre forløb. Som udgangspunkt vil kommunen orientere Region Hovedstaden med henblik på at de skal vurdere, om den konstaterede forurening skal kortlægges.

Skal du udføre bygge- og anlægsarbejde eller ændre anvendelse af et V1-/V2- kortlagt areal til følsom anvendelse, skal du som udgangspunkt have tilladelse efter § 8 i Jordforureningsloven (JFL).

For V1-/V2- kortlagte arealer skal ejer eller bruger søge om § 8 tilladelse hos kommunen, hvis:

• Arealets anvendelse ændres til følsom anvendelse, som f.eks. bolig, børneinstitution og offentlig legeplads (jf. JFL § 6, stk. 2)

• Der påbegyndes bygge-/ og anlægsarbejder på et areal, der er fastlagt som indsatsområde, som f.eks. grundvandsinteresser, overfladevand, bolig, børneinstitution og offentlig legeplads (jf. JFL § 6, stk. 1) eller som anvendes til følsom anvendelse (jf. JFL § 6 stk. 2).

I en § 8 tilladelse vil kommunen med udgangspunkt i den konkrete forurening stille relevante vilkår til det aktuelle projekt med henblik på at sikre at projektet udføres, så der ikke forekommer en risiko for arealanvendelse, grundvand og overfladevand.

Er det kun en del af en ejendom, der er kortlagt, kræves der kun § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på den kortlagte del. I disse tilfælde anbefales det dog at, at du sikrer dig, at forureningens udbredelse er dokumenteret. Herved undgår du ubehagelige overraskelser undervejs i projektet.

§8 tilladelsen kan indeholde følgende vilkår:

• Vilkår, der sikrer menneskers sundhed
• Vilkår, der sikrer grundvand og overfladevand
• Vilkår, der sikrer at en evt. offentlig indsats ikke fordyres
• Vilkår om afrapportering

§ 8 ansøgningen skal indeholde tilstrækkelige oplysninger om det planlagte projekt og forureningssituationen på ejendommen til, at kommunen kan vurdere projektets miljømæssige konsekvenser og stille de nødvendige vilkår i tilladelsen. Hvis der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger i sagen, kan det blive nødvendigt, at du udfører supplerende undersøgelser. Undersøgelse i forbindelse med § 8 ansøgninger skal udføres på bygherrens regning.

Før kommunen kan meddele en § 8 tilladelse, skal den i høring hos Region Hovedstaden, som har 4 uger høringsfrist.

Sager, som skal behandles efter § 8 i jordforureningsloven, kan være omfattende og komplekse, og det vil derfor ofte være en fordel at lade en miljørådgiver varetage denne opgave.

§ 8 tilladelse skal som udgangspunkt foreligge før der kan meddeles bygge- og/eller nedrivningstilladelse.

Sager med erhvervsbyggeri, hvor der forekommer risiko i forhold til indeklima, falder ikke under § 8 reglerne, men kommunen kan i sådanne sager stille vilkår til sikring af indeklimaet med udgangspunkt i byggeloven.

Hvis du har brug for råd og vejledning om reglerne for § 8 sager, er du velkommen til at kontakte Team Miljø på miljoe@fredensborg.dk eller ringe til Team Miljø på 72 56 50 07.

Jordforureningslovens § 72b kræver i bestemte situationer, at det ved følsom arealanvendelse skal sikres, at de øverste 0,5 m jord er ren, eller at der etableres fast belægning.

Formålet med reglen er at sikre mennesker mod sundhedsskadelig påvirkning fra forurenet jord på arealer, hvor man kan komme i kontakt med jorden.

Hvis et areal ændrer anvendelse til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus, skal ejer eller bruger i henhold til § 72b sikre, at enten de øverste 50 cm af det ubebyggede areal er uforurenet eller, at der er etableret fast belægning.

Tilsvarende gælder det ved bygge- og anlægsarbejder på en ubebygget del af et areal, der allerede anvendes til bolig, børneinstitutioner, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus, at ejer eller bruger i henhold til § 72 b skal sikre, at de øverste 50 cm på det areal, som bygge- og anlægsarbejdet berører, er uforurenet, eller at der etableres varig fast belægning.

En- og tofamiliehuse
Bygge- og anlægsarbejder, som f. eks. omlægning af have, etablering af terrasse, opførelse af udestue eller tilbygning i forbindelse med eksisterende en- og tofamiliehuse, er ikke omfattet af reglerne i § 72b. Nedrivning af eksisterende bygninger og efterfølgende opførelse af ny bolig på en- og tofamiliehuse er dog omfattet af § 72b.

Hvis du har brug for råd og vejledning om reglerne i § 72b, er du velkommen til at kontakte Team Miljø på miljoe@fredensborg.dk  eller ringe til Team Miljø på 72 56 50 07.

Kommunen opkræver et lovpligtigt gebyr for anvisning af anmeldelse af jordflytning, som er erhvervsaffald.

Startgebyr: 265 kr. pr. anmeldelse. 

Sagsbehandling: 354 kr. pr. påbegyndt halve times sagsbehandling.

Gebyret dækker kommunens omkostninger i forbindelse med anvisning og differentieres, så det afspejler tidsforbruget på den konkrete anvisning.

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback