Skip til hoved indholdet

Ejendomsskat

Ejendomsskatten (grundskyld) beregnes af den laveste af enten grundværdi eller grundskatteloftværdien af fast ejendom.
Opkrævningen sker via ejendomsskattebilletten ” Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom”.

Du kan søge om lån til betaling af ejendomsskat herunder.

Har du spørgsmål til din ejendomsskat kontakt kommunen på borgerservice@fredensborg.dk 

Det, der opkræves via ejendomsskattebilletten, er:

  • ejendomsskat/grundskyld
  •  *rottebekæmpelse
  •  **evt. gebyr for lovpligtig skorstensfejning.

* Rottebekæmpelse: Gebyret skal betales af alle grundejere med kr. 4,80 pr. 100.000 kr. ejendomsværdi.

** Skorstensfejning opkræves kun hvis man har tilsluttet oliefyr, pejs, brændeovn og lignende til din skorsten.

 1. rate har forfaldsdato den 1. januar med sidste rettidig indbetaling førstkommende hverdag efter forfaldsdato.

2. rate har forfaldsdato den 1. juli 

Er betaling af ejendomsskat ikke tilmeldt til Betalingsservice, vil ”hovedejeren” modtage et indbetalingskort til betaling 1 - 2 uger før forfaldsdato.

Beløbet på indbetalingskort / betalingsservice kan være højere end på ejendomsskattebilletten. Det sker kun i de tilfælde, hvor der er skyldig restancer fx renter, gebyrer og retsafgift.

Ved for sen indbetaling beregnes der morarenter på 0,5 % pr. påbegyndt måned og rykkergebyr kr. 250 pr. udsendt rykker.

Ved ejerskifte bedes ejendomsskattebilletten og eventuelt indbetalingskort afleveret til ny ejer.

Se din ejendomsskattebillet med NemID

Kommunen kan under visse betingelser yde lån til ejendomsskatten (grundskyld). Der ydes IKKE lån til afgifterne.

Betingelser:
- Ejeren eller dennes ægtefælle skal have fast bopæl her i landet.
- Ejeren eller dennes ægtefælle skal være nået pensionsalderen eller få udbetalt pension efter lov om social- pension eller lov om delpension eller modtage efterløn.
- Ejendommen indeholder en beboelseslejlighed, der fortrinsvis anvendes af ejeren eller hans husstand til beboelse, herunder også fritidsbeboelse. Ejes der flere af de nævnte ejendomme, kan der kun ydes lån til én af dem.
- For to- eller flerfamilieshuse, herunder landbrugsejendomme, er der særlige regler.
Kravene skal være opfyldt på det tidspunkt skatten forfalder til betaling.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsskema skal være modtaget af kommunen senest dagen før forfaldsdato. Ved senere modtagelse vil ansøgningen blive behandlet til næstkommende rate.

Sikkerhed
Kommunen tinglyser et skadesløsbrev som sikkerhed i ejendommen.

Dette foregår ved digital tinglysning. Dvs. at borgeren skal enten have en digital signatur eller underskrive en fuldmagt, så Fredensborg Kommune kan tinglyse skadesløsbrevet på ejerens vegne.

Skadesløsbrevet skal ligge indenfor den offentlige ejendomsværdi.
Når lånet , inkl. renter udgør 95% af værdien på skadesløsbrevet, tager kommunen stilling til, om lånet kan fortsætte. Der vil så blive udfærdiget yderligere et skadesløsbrev.

Ansøgningen behandles inden næstkommende rate forfalder til betaling.

Renter
Lånebeløbene forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år. Renten tillægges lånet.

Påløbne renter i 2011 reduceres med 33 % ved indfrielse. Nedslaget reduceres herefter årligt med et procentpoint, indtil nedslaget i 2019 udgør 25 %.

Årsopgørelser
Hvert år inden 1. marts fremsender kommunen låntageren meddelelse om kommunens tilgodehavende pr. 1. januar med angivelse af de i det foregående kalenderår indefrosne ejendomsskatter og tilskrevne renter.

Hvornår skal lånet betales tilbage
Når ejendommen bliver solgt, eller når låntageren ikke længere bor i ejendommen. (særlige regler ved flytning til plejehjem/institution)

Når låntager dør, stilles låneordningen i bero. I tilfælde af, at ægtefællen overtager ejendommen til hensiddende i uskiftet bo, er der mulighed for at fortsætte låneordningen.

Vurderingsstyrelsen tlf. 72 22 16 16 

SKAT tlf. 72 22 18 18

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Telefon: +45 72 56 50 00 fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Høringer og afgørelser Oplevfredensborg.dk Facebook - Fredensborg Kommune
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback