Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og unge Folkeskoler og SFO Hjemme- og modersmålsundervisning

Hjemme- og modersmålsundervisning

Se dine muligheder for hjemmesundervisning og vores tilbud om modersmålsundervisning.

Børn skal modtage undervisning fra det kalenderår, hvor de fylder 6 år. Det er ikke et krav, at børn skal gå i skole og man kan som forældre vælge selv at stå for undervisningen. Det betyder, at man fx kan vælge, at ens barn skal undervises derhjemme.

Hvis du er statsborger fra et EU, EØS-land, Grønland eller Færøerne kan Fredensborg Kommune tilbyde dit barn modersmålsundervisning som supplement til undervisningen i grundskolen.

 

Hjemmeundervisning

Hvis du selv vil varetage undervisning af dit barn i den undervisningspligtige alder, skal dette meddeles Fredensborg Kommune via nedenstående link.

Formularen skal være kommunen i hænde inden hjemmeundervisningen begynder, og indeholde følgende oplysninger:
•    Hvilke børn deltager i hjemmeundervisningen
•    Forældre/værges navn i forhold til at modtage digital post
•    Hvor foregår undervisningen
•    Hvem er ansvarlig for undervisningen

Herefter er det kommunens pligt at føre tilsyn med den undervisning, børnene modtager.

 

Ifølge loven har kommunen pligt til at føre tilsyn med hjemmeundervisningen.

Når forældre anmelder hjemmeundervisning, udpeger Center for Skole og Dagtilbud en tilsynsførende fra barnets distriktsskole. 

Der vil være et tilsyn indenfor de første tre måneder og herefter to gange om året. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt med hyppigere tilsyn.
 
Tilsynet indebærer, at barnet og underviseren mødes med den tilsynsførende dér, hvor undervisningen finder sted med henblik på en vurdering af barnets faglige og sociale standpunkt. Den tilsynsførende kan bede underviseren om at gennemføre test for at få yderligere viden om barnets aktuelle faglige niveau.
 
Hvis den tilsynsførende flere gange vurderer, at undervisningen ikke er tilfredsstillende, vil Center for Skole og Dagtilbud blive inddraget for at sikre, at barnet får den lovpligtige undervisning.

Hvis hjemmeundervisningen ophører og forældrene ønsker at indskrive barnet i en skole, skal dette oplyses til den tilsynsførende så hurtigt som muligt.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Kapitel 8
Undervisning i hjemmet m.v.

§ 34. Hvis forældrene selv vil sørge for undervisning af deres børn i den undervisningspligtige alder, skal de meddele det skriftligt til kommunalbestyrelsen, før undervisningen begynder.

Stk. 2. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om, hvilke børn der skal deltage i undervisningen, hvor undervisningen foregår, og hvem der skal undervise børnene.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen tilbyder forældre, som kommunalbestyrelsen har godkendt til at træne deres barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet i henhold til § 32 a, stk. 1, i lov om social service, vederlagsfri specialpædagogisk rådgivning i hjemmet om undervisningen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i hjemmet til børn omfattet af stk. 3, hvis barnets udvikling på grund af sprog- eller talevanskeligheder kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Tilbuddets omfang og indhold skal svare til, hvad der almindeligvis tilbydes elever i folkeskolen. 

§ 35. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med den undervisning, børnene får i hjemmet m.v. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan hvert år lade afholde prøver i dansk, regning/matematik, engelsk, historie/samfundsfag og naturvidenskabelige fag for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den, der har undervist børnene, leder prøverne efter aftale med kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Skønnes det, at undervisningen ikke har været forsvarlig, underretter kommunalbestyrelsen forældrene om, at der vil blive afholdt en ny prøve efter 3 måneder, og at børnene, hvis undervisningen stadig er mangelfuld, skal undervises i folkeskolen eller en anden skole, hvor undervisningspligten kan opfyldes, jf. § 33, stk. 2, i lov om folkeskolen.

Stk. 4. Når kommunalbestyrelsen skønner, at undervisningen er forsvarlig, kan den fritage for tilsynet.

§ 36. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler for afholdelse af prøver for børn, der ønsker at indstille sig til folkeskolens afsluttende prøver uden at have fulgt undervisningen ved skoler, der har ret til at afholde prøver.

 

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning tilbydes undervisningspligtige børn fra 1. – 9. klassetrin, hvis mindst én af forældrene kommer fra lande, der er medlem af den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Betingelser for at få modersmålsundervisning

  • Der undervises kun i EU og EØS-sprog.
  • Dit barn skal kunne tale modersmålet, og I skal benytte modersmålet derhjemme i dagligdagen.
  • Modersmålsundervisning på engelsk tilbydes kun i 0. klasse. Da engelsk er et obligatorisk fag i folkeskolen fra 1. klasse.
  • Modersmålsundervisning på tysk eller fransk tilbydes kun, indtil dit barn får sproget som fag eller valgfag i folkeskolen, dvs. normalt til og med 4. skoleår.
  • Øvrige EU og EØS-sprog tilbydes fra 0-9.-klasse.

Dit barn kan tilmeldes modersmålsundervisning, hvis I har oprindelse i ét af disse lande:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Lichtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.
 
Børn fra Færøerne og Grønland er også berettiget til at modtage modersmålsundervisning.

Find tilmeldingsskema herunder.

Forudsætningen for at deltage i undervisningen er, at der er fremsendt en ansøgning som er godkendt af Fredensborg Kommune.

Dette skal ske senest 1. maj hvert år og er med opstart medio august i det efterfølgende skoleår.

Forudsætningen for at deltage i undervisningen er, at der er fremsendt en underskrevet tilmeldingsblanket.

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback