Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Affald og miljø Slam på markerne

Slam på markerne

Slammet anvendes som jordforbedring til landbruget, og så snart slammet er pløjet ned i jorden forsvinder lugten hurtigt.

Spildevandsslam kan anvendes som jordforbedring i landbruget.
Spildevandsslam lugter, når det spredes ud på markerne. Når slammet er pløjet ned i jorden, forsvinder lugten hurtigt. 

Brugen af slam er underlagt en række regler for indhold af miljøgifte, afstande til bebyggelse, tidspunkter for udbringning mv.

Det er Bekendtgørelse for anvendelse af affald til jordbrugsformål , der regulerer brugen af slammet.

Kommunens rolle i brugen af spildevandsslam er, at sikre at loven overholdes. Herunder at grænseværdierne for indhold af miljøfremmede stoffer og tungmetaller ikke overskrides.

Kommunen kan hverken forbyde eller godkende udbringningen, men har stort fokus på at undgå unødige støjgener og væsentlig miljøbelastning mv.

Før spildevandsslam bringes ud på markerne skal dette anmeldes til kommunen. Det er typisk brugeren, altså den person eller virksomhed der bringer slammet ud på markerne, der anmelder til kommunen.

Derefter tjekker kommunen anmeldelsen bl.a. at slammet overholder grænseværdierne for tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer, hvilke marker det skal bringes ud på, at der ikke bringes en større mængde ud, end der er lov til m.m. Overholder anmelderen de gældende regler, kvitterer kommunen derefter for anmeldelsen, og brugeren kan bringe slammet ud på det aftalte tidspunkt til de aftalte marker. 

Det, vi som kommune kan gøre derudover, er at i kvitteringsbrevet til brugeren minde om reglerne for brug af spildevandsslam. Det drejer sig bl.a. om at:

 • de skal nedbringe slammet indenfor 6 timer efter, at det er spredt ud på markerne.
 • slammet ikke må udbringes lørdage/søn- og helligdage på arealer, der ligger tættere på byzone, sommerhusområder eller boligområder end 200 m.
 • placering af midlertidigt oplag i forbindelse med omlæsning til udspredning kun er tilladt, når det ikke er til væsentlig gene for naboer og højest finder sted i op til 14 dage og ikke giver anledning til forurening af grund- eller overfladevand
 • brugeren skal rengøre veje efter sig i nødvendigt omfang
 • kommunen kan kræve at bruger sikrer, at slammet ikke medfører væsentlige gener, fx krav om overdækning af den givne slambunke
 • det ikke er lovligt, at bringe slam ud indenfor en radius af 25 m fra vandboringer til fælles vandboringer
 • der ikke må udbringes spildevandsslam til naturområder, de såkaldte § 3 arealer.
   

Derudover anbefaler vi, at bruger orienterer naboer inden slammet bringes ud på markerne.

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback