Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Høringer og afgørelser Detaljer

Byrådet har den 30. januar 2023 besluttet at sende forslag til Tillæg nr. 2 til Fredensborg Kommunes Spildevandsplan 2021 i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden er fra den 6. februar 2023 til den 4. april 2023.  I høringsperioden har berørte parter mulighed for at kommentere forslaget. Indkomne kommentarer til forslaget skal sendes til spildevand@fredensborg.dk og vil indgå i byrådets endelige behandling af tillægget.

 

 

Miljøvurdering

Fredensborg Kommune har vurderet, at tillæg nr. 2 til Fredensborg Kommunes Spildevandsplan 2021 er omfattet af Miljøvurderingsloven (LBK nr. 1976 af 27/10/2021). Begrundelsen er at tillægget udarbejdes indenfor vandforvaltning, samt at det lægger rammerne for fremtidige anlægsprojekter på lovens bilag 2. Idet planen kun omfatter en mindre ændring til Fredensborg Kommunes spildevandsplan er det vurderet at det er tilstrækkeligt at foretage en screening for miljøvurdering af plantillægget. Det er med screeningen afgjort, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport over tillægget. Screeningsafgørelsen kan ses som bilag til forslaget.

 

 

Klagevejledning

Afgørelsen om, at tillæg 1 til Spildevandsplan 2021 ikke skal miljøvurderes kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyt­tel­sen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for areal­an­ven­del­sen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Miljø- og Fødevareklagenævnet bliver sekretariatsbetjent af Nævnenes Hus. Du klager via Klageportalen. Indgang til Klageportalen kan du finde på www.borger.dk og www.virk.dk, ved at søge efter ’Klageportal’. Du logger på ligesom du plejer, typisk med Mit-ID. Der er også et link til Klageportalen på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyrets størrelse reguleres hvert år. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom­mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen (Fredensborg Kommune). Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når en klage er indgivet behandler Fredensborg Kommune i første omgang klagen, og sender sagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet vedlagt kommunens udtalelse, samt de dokumenter der er indgået i sagens bedømmelse. Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt, jf. Miljøvurderingsloven § 51. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er meddelt jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101. 

Du kan læse mere om forholdene ved at klage her: http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Telefon: +45 72 56 50 00 fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Høringer og afgørelser Oplevfredensborg.dk Facebook - Fredensborg Kommune
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback