Hovedstruktur

Hver kommune i landet skal efter planloven opretholde og vedligeholde sin kommuneplan. Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål samt retningslinjer og rammer for kommunens udvikling og arealanvendelse, såvel i byerne som i det åbne land. En kommuneplan dækker en periode på 12 år, men skal revideres hvert fjerde år.

 

Vision, planstrategi og kommuneplan

Byrådet arbejder løbende med kommunens vision om tilfredse borgere ved at opstille politiske mål og sætte retning for kommunens udvikling på de enkelte politikområder. 

Plan- og Agenda 21-strategi 2015-2020 ”Fremtidens Fredensborg Kommune — Én kommune - fem unikke steder” sætter de overordnede retninger for den langsigtede fysiske planlægning og udvikling i kommunen, og er dermed en del af dette arbejde. 

Kommuneplan 2017-2029 følger op på kommunens vision og på planstrategien. Kommuneplanen er dermed et redskab i Byrådets arbejdet med at omsætte Fredensborg Kommunes vision og planstrategi til konkret handling.

Planstrategien blev til på baggrund af en omfattende borger inddragelsesproces.  

 

En delvis revision af kommuneplanen

Byrådet skal i hver byrådsperiode vurdere om den gældende kommuneplan skal revideres helt eller delvist eller om planen skal vedtages for en ny 4-årig periode. 

Fredensborg Kommuneplan 2013 er løbende blevet revideret i form af kommuneplantillæg, når dette har været nødvendigt og hensigtsmæssigt. Det er Byrådets vurdering, at langt hovedparten af Kommuneplan 2013 fortsat er aktuel og fortsat udgør et godt og dækkende grundlag for den fremtidige planlægning. 

I forbindelse med vedtagelse af planstrategien har Byrådet besluttet, at der kun skal foretages en delvis revision af kommuneplanen. Afsættet for revisionen er de visioner og indsatser, som planstrategien beskriver for hvert af bysamfundene og landområdet. Herunder bl.a. indsatser om medtagelse af SAVE-registrerede kulturmiljøer og bygninger, indarbejdelse af områder til byafrunding ved Nivå og Kokkedal i kommuneplanens rammedel samt nyt administrationsgrundlag for digital infrastruktur.

Derudover har ny statslig lovgivning medført behov for at revidere enkelte afsnit i kommuneplanen, herunder afsnit om grundvandsbeskyttelse. Ligeledes har der administrativt været ønsker til at forenkle og tydeliggøre administrationsgrundlaget for planlægningen i det åbne land. Endelig er redegørelsesdelen generelt gennemgået og opdateret, ligesom kommuneplanen er konsekvensrettet i forhold til tidligere politiske beslutninger. 

De dele af den nuværende kommuneplan, der ikke er berørt af revisionen, videreføres for en ny 4-årig periode.

 

Indsatsområder

For at skabe bedst mulig sammenhæng mellem planstrategien og kommuneplanen overføres strategiens 5 indsatsområder (med vision, mål og indsatser for udvikling af hver af de 4 bysamfund og landområdet), som strukturgivende for kommuneplanens hovedstruktur. Samtidig udgår de 

tidligere 4 indsatsområder (med mål og indsatser for udviklingen af Humlebæk Syd, Klima, Sundhed og Kultur) fra hovedstrukturen, som var overført fra Planstrategi 2011.

Kommuneplanens retningslinje– og redegørelsesdel viderefører strukturen fra Kommuneplan 2013. Relevante mål og indsatser fra planstrategien er indarbejdet i eksisterende kapitler.

 

Budget og politikker

Den samlede udvikling af Fredensborg Kommune beskrives og tilrettelægges gennem målsætninger i politikker og strategier på de enkelte politikområder*, den fysiske planlægning i planstrategien og i kommuneplanen, samt gennem det årlige budgetarbejde. 

Den fysiske planlægning skal bidrage til og understøtte målsætningerne i eksisterende politikker og strategier. Ligeledes vil fremtidige politikker og strategier medtage målsætningerne fra planstrategien og kommuneplanen. 

Som en del af budgetforlig 2016– 2019 har Byrådet afsat 87 mio. kr. i budgetperioden øremærket realisering af projekter i planstrategien Fremtidens Fredensborg Kommune. Med Budgetforlig 2017-2020 har Byrådet fulgt op med et konkret anlægsprogram, som samtidig viser en tidslinje, for realisering af de enkelte projekter. Der er i budgetperioden afsat i alt godt 450 mio. kr. til investeringer i nye og eksisterende anlæg og projekter.

 

Fredensborg Kommunes hovedstruktur

Bystruktur
Kommunens 4 bysamfund er nogenlunde ens i størrelsen og placeret attraktivt i landskabet ved Esrum sø i vest og Øresund i øst. Set under ét svarer kommunens bysamfund til nabobyerne Helsingør og Hillerød.

 

Trafikstruktur
Bysamfundene langs Øresundskysten er knyttet sammen af parallelle infrastrukturelle bånd: Helsingørmotorvejen, Usserød Kongevej og kystbanen. Fredensborg Kongevej og til dels Humlebækvej knytter Fredensborg direkte til den overordnede trafikstruktur langs Øresundskysten. 

 

Grøn struktur
Kystkiler ved Øresundskysten sikrer en sammenhæng mellem kystlandskabet og de øvrige landområder. Med Kommuneplan 2017 styrkes en sammenhængende grøn struktur på tværs af landområdet fra Øresundskysten i øst til Esrum sø i vest. 

 

 

I de følgende afsnit redegøres nærmere for hovedstrukturens dele ud fra de overordnede målsætninger for udviklingen, som fremgår af de 5 indsatsområder i Planstrategi 2015-2020, Fremtidens Fredensborg Kommune: