TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 9. maj 2018

Fredensborg Kommune har givet en tilladelse til at udlede tagvand fra en ny ridehal og stald til privat sø på Hillerødvejen 81, matr. nr.2b – Sørup By, Grønholt.

Tagvandet forsinkes i en opsamlingstank inden udledning i søen. Vandet i opsamlingstanken vil primært blive anvendt til vanding af ridebaner og beplantning på ejendommen. Der etableres et udløb på tanken til søen. 

Tilladelserne er givet i henhold til § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven samt spildevandsbekendtgørelsens § 17. 

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. § 91 i miljøbeskyttelsesloven. En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i tilladelsen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.   

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelserne er meddelt eller offentlig bekendtgjort jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101.

Clipart Se tilladelsen her

Se tilladelsen her