TILLADELSE | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 2. juli 2018

KP Projekt ApS har den 8. januar 2018 på vegne af Kongevejen 21, Fredensborg ApS søgt Fredensborg Kommune om tilladelse til at tilslutte tag- og overfladevand fra nyt boligbyggeri til Fredensborg Forsyning A/S (herefter forsyningen) regnvandskloak fra Kongevejen 21 i Fredensborg (matr. nr. 7 o og 7x, Asminderød By, Asminderød).

Klagevejledning og søgsmål
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 91.
Klageberettigede er:

  • Ansøger
  • Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • Sundhedsstyrelsen
  • Forbrugerrådet
  • Organisationer der har beskyttelse af natur og miljø som deres hovedformål
  • Organisationer der varetager væsentlige rekreative interesser

Der henvises til www.nmkn.dk for uddybning af klageberettigede i forhold afgørelsen.
Klagefristen er 4 uger fra den 2. juli 2018, hvor tilladelsen bliver annonceret. 
En eventuel klage skal sendes inden klagefristens udløb via Klageportalen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. Du følger linket ”Link via www.borger.dk” eller Link via www.virk.dk”.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. i gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Clipart Se tilladelsen

Se tilladelsen