TILLADELSE | Arkiv HUMLEBÆK

Opdateret: 9. marts 2018

Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv i Fredensborg Kommune har givet tilladelse til tilslutning af tag- og overfladevand og spildevand fra I/S Norfors’ genbrugsplads. Ansøger er rådgivende ingeniørfirma Dines Jørgensen & Co. A/S, som ansøger på vegne af I/S Norfors. 

Projektet omhandler udvidelsen af genbrugspladsen samt forbedringer af mandskabsfaciliteterne, hvor ombygningen omfatter forøgelse af pladsarealet til grønt affald samt et container areal.  Det berørte areal andrager i alt 3.968 m2. Tilladelserne er givet i henhold til tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §§ 30 og 28 stk. 3, bestemmelserne i spildevandsbekendtgørelsens § 13 samt Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020. 

Klagefristen er indtil den 22. august 2017 kl 23:59.

Klagevejledning
Tilladelsen om tilslutning til separatkloakken med tilhørende vilkår kan ifølge § 91 i miljøbeskyttelsesloven påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.   

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelserne er meddelt eller offentlig bekendtgjort jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101.

Clipart Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse

Clipart Bilag 1

Bilag 1

Clipart Bilag 2

Bilag 2

Clipart Bilag 3

Bilag 3

Clipart Bilag 4

Bilag 4

Clipart Bilag 5

Bilag 5