TILLADELSE | Arkiv KOKKEDAL

Opdateret: 27. september 2019

Fredensborg Kommune har meddelt tilladelse til tilslutning af industrispildevand fra eksisterende vaskehal hos F24, Højengen 1, 2980 Kokkedal. Tilladelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 30 stk. 1.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. § 91 i miljøbeskyttelsesloven. En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.naevneneshus.dk inden klagefristens udløb. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i tilladelsen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelserne er meddelt eller offentlig bekendtgjort jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101.

 

Clipart Se tilladelsen

Se tilladelsen