TILLADELSE | Arkiv NIVÅLANDOMRÅDET

Opdateret: 22. oktober 2020

Adresse: Teglsø Alle, 2990 Nivå
 Matr.nr.: 8fq, Niverød By, Karlebo
 Matr.nr.: 8fr, Niverød By, Karlebo

Fredensborg Kommune giver hermed tilladelse til, at ovennævnte ejendomme afleder spildevand til Fredensborg Forsyning A/S separate spildevandskloak.

Tilladelsen gives i forlængelse af, at kommunen den 27/07/2020 har modtaget en ansøgning om tilslutningstilladelse fra MT Højgaard, der søger på vegne af grundejerne. 

Klagevejledning 

En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Du følger linket ”Link via www.borger.dk” eller Link via www.virk.dk” Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med Nem-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. i gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En evt. klage skal være Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet i hænde inden den 19. november 2020 kl 23:59. 

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt, jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven. 

Clipart Se tilladelsen her

Se tilladelsen her