TILLADELSE | Arkiv HUMLEBÆK

Opdateret: 26. oktober 2020

Fredensborg Kommune har meddelt lovliggørende tilladelse til eksisterende faskiner for tag- og overfladevandvand samt husspildevand på Holtedam 1-3, 3050 Humlebæk, matr. nr. 7aø, Dageløkke by, Humlebæk.

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 19 i miljøbeskyttelsesloven, samt spildevandsbekendtgørelsens § 38. 

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. § 91 i miljøbeskyttelsesloven. 
En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen på www.nmkn.dk inden klagefristens udløb. 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i tilladelsen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.   

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelserne er meddelt eller offentlig bekendtgjort jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101.

Klagefristen er den 23. november 2020 kl. 23:59.

Clipart Tilladelse

Tilladelse