TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 29. oktober 2020

Skovrejsning, anmeldelse og VVM-screening på Veksebovej 23A, 3480 Fredensborg.

Fredensborg Kommune har den 22.09.2020 modtaget anmeldelse om privat skovrejsning med et areal på 3,4 ha. Det fremgår af ansøgningen, at ejer ønsker at skabe et naturområde, samt at området ikke vil blive dybdepløjet.
Området for den ønskede skovrejsning fremgår af ansøgers skovkort ved den blå stiplede linje, skovkortet fremgår af ansøgningsmaterialet, vedlagt som bilag.
 


Klagevejledning til miljøvurdering
I henhold til § 49 i Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) kan VVM-screeningsafgørelsen efter § 21 alene påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige spørgsmål om overholdelse af lovens og bekendtgørelsens bestemmelser i
forbindelse med behandling af VVM-screeningen.

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres
formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klage efter § 49, stk. 1, skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af screeningsafgørelsen efter § 21.

Klage sker via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på i alt 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Clipart Se anmeldelse af skovrejsning

Se anmeldelse af skovrejsning